Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Macka Práskala

f 449a

Letha 1589 Macek Práskalů koupil grunth svůj od Pavla Pěkníkového za 40 zl, závdanku témuž Pavlovi Pěkníkovi položil 1 zl.
Letha [15]90 položil Macek Práskal 2 zl. Ty přijal Holomek Žid z Strážnice a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává Holomkovi Židu do Strážnice 17 zl. Ty se mají platiti při Vánocích po 2 zl, na to témuž Židu zadržel letha [15]91 a [15]92, též [15]93 6 zl.
Též na témž podsedku náleží Pavlovi Pěkníkovi 21 zl, ty jemu jíti mají, když Holomek Žid svou spravedlnost vyzdvihne též po 2 zl.
Letha [15]94 položil Macek Práskal za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 2 zl.
f 449b
Letha [15]94 ten napřed psaný grunth jest zase prodán
s povolením pana ouředníka Jírovi Havelkovi za sumu 26 zl. Z toho náleží Holomkovi Židu do Strážnice 15 zl, ty jemu jíti mají pořadně po 2 zl. Též náleží Pavlovi Pěkníkovi na posledních penězích 11 zl, ty jemu též po 2 zl jíti mají.
Letha [15]94 položil Jíra Havelků 2 zl. Ty přijal Holomek Žid.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Václav Štětina, Macek Kolečkových R.S.N.
Letha [15]95 položil Jíra Havelků Holomkovi Židu za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Havelků za grunth peněz Holomkovi Židu 2 zl.
Jakož jest Pavlovi Pěkníkovi náleželo na tom podsedku
11 zl, těch 11 zl jest týž Pavel Jírovi Havelkovi prodal za
2 zl. A tak týž Pěkník tu více nic nemá.
Leta 1597 položil Jura Havelků Holomkovi Židu do Strážnice 2 zl.

Ten Jíra Havelků prodal zase svůj podsedek Mackovi Kolečkovi za summu 25 zl. Závdanku položil tenž Macek Kolečků 1 ½ zl 7 ½ gr, ten závdanek přijal Jura Havelků a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Bartoň Kelečský, Blažek Žalostů, Jiřík Havelků S.R.S.A.N.
f 450a
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového Macek Kolečků prodal zase tenž podsedek Pechovi Žaludovému na ten způsob, aby což za něj zůstává se doplatiti, zaplatil totiž summy 5 zl, které náleží Holomkovi Židu, placením od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Bartoň Kelečský, Tomáš Valáků, Václav Košule SRSN.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového na ten kup vstoupil Jan Zajíček, neb ten podsedek byl 5 let pustý, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Kyněra a Vaněk Košila, Lukáš Jurků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Zajíček za grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Zajíček za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy Jan Zajíček prodal týž podsedek požár Vácslavovi Košilkovi na ten spůsob, aby za něj, což dopláceti jest, totiž 3 zl od letha 1614 po 1 zl doplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Dluhoš Opolský a Mikuláš Sirotů S.R.S.a N.
Václav Košilka pustil ten podsedek Vácslavovi Pulcovi švagkru svému za tu summu a na to placení jako nahoře.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Pulec za g[runt] Davidovi Holomkovi Židu 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Václav Pulec položil za grunt svůj ostatních peněz Davidovi Holomkovému 2 zl. A tak má ten grunt zaplacený.
f 450b
Letha 1645 za fojta Jana Poletka Václav Pulec zemrouc a po sobě dceru Kateřinu zanechal, kterouž sobě Jan Pekárek za manželku pojal i ten malý podsedek ujal v summě 3 zl, placením po 15 gr. Odevzd[án] za volný a sv[obodný]. Rukojmě Martin Prček a Adam Král SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jan Pekárek položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše položil za ten grunt
15 gr, kteréž přijímá jako i za rok 1646, kterýž zůstával za ouřadem, na díl manželky své 15 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Pekárek položil za grunt svůj 2 zl. Takový dva zl přijal týž Jan Pekárek na díl manželky své. A tak má ten podsedek docela a zouplna zaplacený.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového Jan Pekárek majíce grunt svůj zaplacený, takový jest daroval Adamovi Tkadlcovi za zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Václav Hájek a Václav Ryšánek S.R.S.a N.