Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt štefana Karáska

f 575a
S t a r é M ě s t o

Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 78 nadepsaný Štefan měl grunth svůj od Martina Mochole, kterejž jest n[ebožtík] Martin Karásek náměstek jeho za hotovejch 12 R 22 ½ gr koupil. Má jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1598 Štefan Karásek jináč Lech prodal vejš psaný podsedek Václavovi synu Ambrovýmu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek summy dopláceti má při Vánocích od leta 1599 po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Matěj Kučera, Dobiáš Bílský S.R.N.
f 575b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa jakož náleželo na tomto podsedku Štefanovi Lechovi summy 74 R, takové peníze prodal Václavovi Ambrovýmu za hotových 19 R.
A tak týž Václav Ambrů podsedek svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Václav Ambrů ležíc na smrtedlné posteli poručil podsedek ut s[upr]a Janovi bratru svýmu ve 20 R.
A tak jej má zouplna a docela zaplacený a za volný a svobodný odevzdaný.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Ambrů prodal podsedek svůj ut s[upr]a Martinovi Mladíčkovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hlučínský, Václav Vrchníček, Pavel Hořák S.R.S.N.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Martin Mladíček položil za grunt svůj Janovi Ambrovýmu 4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Martin Mladíček za grunt svůj Janovi Ambrovýmu 3 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin Mladíček za grunth Janovi Ambrovýmu 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin Mladíček za grunth Janovi Ambrovýmu 4 R.
f 576a
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin Mladíček za grunt Janovi Ambrovýmu peněz 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin Mladíček za grunt Janovi Ambrovýmu peněz 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin Mladíček za grunth Janovi Ambrovému 4 R.

Jan Ambrů jakož jest měl na tom gruntě peněz sobě náležitých 36 R, kteréž mu ročně kladené bývaly po 4 R, ty jest prodal pro potřebu svou panu purgkmistru a úřadu na obec městskou za hotových peněz 8 R. A tak již Jan Ambrozů nebude na tom gruntě nic míti ani potomkové jeho. Stalo se za purgkistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho při posudku za rok 1615.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Mladíček položil za grunt na obec města Strážnice 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Mladíček položil za grunt na obec města Strážnice 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mladíček položil za grunt na obec městskou 4 R.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Martin Mladíček položil za grunt peněz ročních na obec městskou 2 R.
Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Mladíček položil za gr[unt] na obec městskou peněz ročních 6 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Mladíček položil za gr[unt] na obec městskou peněz ročních 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Mladíček položil za gr[unt] obci městské penzě ročních 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Mladíček položil za gr[runt] obci městské peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Dorotha, zůstalá vdova po nebo[žtíku] Janovi Mladíčkovi, položila za gr[unt] obci městské 2 R.
f 576b
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thobiáš Nejezchlebů na místě předka svrchu psaného položil za gr[runt] svůj obci městské peněz zadržalých 10 R.
A tak má ten grunt zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Pustý

Letha Páně 1718 dne 14. Janu[arii] za purgmistra Matyse Anderl a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo a takový aby jej zaujati mohl, ohlásil se Jura Vlček. Pročež že chtíce ouřad, aby město se zvelebovalo a užitky jak panské, tak obecní růstly, puštěn jest jemu k vystavení v summě, jak předešle bylo 70 zlm. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává za vlastní a svobodný, placením ročně tej summy obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.A N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Polhocení se mu uděluje od datum zápise na
3 letha, to jest až do roku 1721 do svatého Jana.

f 577a
Přípis Pavla Christona

Leta Páně [1]765 dne 20. Martii za burgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Christon a požádal, že tento grundt od Matěje Muchy za 30 zlr odkoupený připsaný nemá, žádajíce uctivě, by jemu takový právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Pavlovi Christonovi za jeho vlastní a volný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městské patřící p[e]r 70 zlr ročně při posudcích po 2 zlr spláceti povinen bude připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské], vrch[nostenské] a městs[ké] povinnosti pan Ignác Košvic a p[an] Antonín Svoboda. Stalo se dne a leta ut supra.

Přípis Jana Káčery

Leta Páně [1]765 dne 20. Martii za burgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Christon na dům radní a ohlásil, že majíce svůj dům právně připsaný, takový ze své dobré vůle Janovi Káčerovi za 100 zlr odprodal. Pročeš se jemu Janovi Káčerovi s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městské patřící p[e]r 70 zlr, který ročně při posudcích po 2 zlr platiti povinen bude za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za oprav[ení] gruntu a plac[ení] cís[ařsko] král[ovských] a vrch[nostenských], městských povinností p[an] Ignác Košvic a p[an] Anton Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.