Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunth Jeronyma Presmona

f 481a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 27 Jeho Mi[l]ost urozený pán pan Jan Jetřich mladší z Žerotína, dědičný pán na Strážnici, cožkoli za podsedek, roli a louku svrchu psané erby od Její Mi[l]osti slavnej paměti nebošky paní paní Aliny Křeneckej z Ronova zaplaceno a vyplněno jest, to vše i s těmi všemi erby darovati milostivě, zapsati a odevzdati jest ráčil a tímto zápisem odevzdati ráčí Jeronymovi Presmonovi, synu nebožtíka Martina Presmona z Mariebergku v zemi Sazské, komorníku Jeho Mi[l]osti toho času, a cožkoliv za týž erby svrchu psané dopláceti zůstává, totiž 190 R, to se jeho Mi[l]ost Pán z důchodů neb odkudkoli Jeho Mi[l]ost placením svrchu psaným tomu komuž náleží dopláceti.
Stalo se na zámku Strážnici u přítomnosti urozených pánů pana Diviše Hoštického z Hoštic, ouředníka na Strážnici, a urozeného pana Václava Záluskýho z Záluží, štolmistra toho času na Strážnici, za fojta Daniele Zezhulového na předměstí strážnickém letha ut s[upr]a.
f 481b
Letha Páně 1590 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pán pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek vejš psaný na summu ut s[upr]a 30 R.
Ty přijal Václav Kuchař.
Letha Páně 1591 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pán pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek 30 R.
Ty vzal Václav Kuchař.
Letha Páně 1592 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pán pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek 30 R.
Ty vzala Anna Bykovská.
Letha 1593 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pán pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek 15 R.
Ty vzala Anna Bykovská.

Letha 95 v outerý den Všech svatých za rychtáře Martina Kováře předměstského a jiných konšelů jeho jakož jest sobě Jerolím Presmon nejednou než několikráte do Dobiáše Krsa, že by se jemu od gruntu téhož Dobiáše na sklepu nemalá škoda dála, stě-
f 482a
žoval a nápravu v tej věci žádal. O kderoužto věc osoby nahoře psané skrz Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Václava Okáče, Kašpara Bednáře takto jich spokojili, že sou společně kusem dvorem a humnem frejmark učinili, tak že jest Dobiáš vejš psaný Jeronymovi kus dvoru svého podstoupil a Jeronym témuž Dobiášovi humna svého kus k jeho zahradě oddělil a nadto vejše

12 R hotových peněz na ten spůsob přidal, aby se tenž Dobiáš i s budoucími potomky a držiteli to[ho] gruntu o ten frejmargk nyní i na časy budoucí nenatahoval a což sou sobě obě strany připověděly, ctně a chvalitebně zdržely a nyní i na časy budoucí o takový frejmark oni ani žádný jiný se nenatahovaly.
Pro lepší pak pevnost toho tento zápis při každém gruntě, totižto Jeronyma Presmona a Dobiáše Krsa, v jednostejná slova jest vepsán. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.

Letha 1594 o posudku Jeho Mi[l]ost Pán pan Jetřich z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek 15 R.
Ty vzala Anna Bykovská.
Letha [15]95 položeno od Jeho Mi[l]osti Pána za grunt Jarolímů 15 R.
Ty sou dány Anně Bykovské.
Leta 1596 položeno od J.M. Pána za grun[t] Jerolíma 15 R.
Ty jsou dány Anně Bykovské.
f 482b
Leta 1597 J.M. urozený pán p[an] Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za grunt napřed psaný Anně Bejkovský 15 R.
Leta 1598 J.M. urozený pán p[an] Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za grunt napřed psaný Anně Bejkovský 15 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického J.M. urozený pán pan Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za grunt napřed psanej Anně Bejkovské, kteréž sou odvedeny s[irotkům[ n[ebožtíka] Václava Kuchaře ostatních
10 R.
A tak ten grunt zouplna a docela doplacen jest.

[Pustý]

Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho činí se pamět, že Matěj Žalud tento podsedek jsouc toliko pusté a holé místo ujal a za ně hotových k obci oddal, tak jakž jemu puštěno a šacováno bylo 35 R 27 gr
2 ½ den, které nadepsaný purgkmistr do počtu svého přijal. Odevzdán jemu za volný a svobodný, cele a dokonale zaplacený.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Jiřík Praštěk a Martin Janko S.R.S.a N.
Zaplacen.

Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a radních jeho jakož grunt ut s[upra] v ten pád rebelanský 1683 roku na velkou ruinu přišel, tak aby povinnosti c[ísařské] i obecní nehynuly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů Havlovi Ivanovému, ten čas hlásnému, za summu 100 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za s[vobodný] a volný.

Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. dne a leta Ondřej Železo a Franc Čejka. Plati[ti] bude k obci m[ěsta] S[trážnice].
f 483a
Letha Páně 1691 dne 15. Octobris za purgkmistrovství p[ana] Václav Žarůška a spoluradních jeho majíce Havel Ivan sobě připsaný grunt, však poněvadž pro nemožnou svou takového zvelebiti a povinnosti zbývati nemůže, pročež aby k lepšímu zveleben přišel a skrz to povinností jak cís[ařské], tak panské nehynuly, pročež Tomášovi Mikulkovi tenž grunt za summu 100 zlm se připisuje bez závdanku, placením ročně po 3 zl mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání cís[ařských] a panských povinností a dobré hospodářství S.R.S. p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík Bohunský, dne a letha ut supra. Povinnosti platiti k obci města Strážnice.

Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času pozůstávajíce po smrti neb[ožtíka] Tomáše Mikulky vd[ova] Eva Mikulková a majíce z gruntu ut supra obci strážnickej na letha spláceti 100 zlm, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na
f 483b
ruinu vyšel, upúští se jí, aby jej tím lépeji opravovat mohla, jako jiným třetí díl, totiž 33 zlm 10 gr. A tak to, co se jí sráží za zaplacené, se jí vypisuje, kterúžto summu aneb zrážku nadepsaná vd[ova] svému synovi Janovi Mikulkovi ji darovala, ostatní summu platiti bude povinna na spůsob jak nahoře, totiž 66 zlm 20 gr.

Přípis domu p[anu] Janovi Mikulkovi

Letha Páně 1752 dne 8. Janua[rii] za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera [a] spoluradních toho času tak jako vd[ova] Eva Mikulková nadpřed psaný grunt svému synovi p[anu] Janovi Mikulkovi s těma na něm podlužnýma 66 zl mor[avských] 20 gr dobrovolně postoupila. Pročež takový grunt p[anu] Janovi Mikulkovi se za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a placní jak císařsk[ých], tak vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra.
f 484a
Přípis domu Martina Mikulky

Leta Páně 1761 dne 18. Aprilis za purkmistra p[ana] Johanesa Bartelsmana a spoluradních téhož času předstoupil před počestný ouřad Jan Mikulka a tou přednesl, [že] ze svej dobrovolnej vůle a otcovskej lásky svému synovi Martinovi

Mikulkovi svůj mající sobě právně připsaný a odevzdaný grunt ut supra za živobytí postupuje a za dědičný odevzdává, z kterého gruntu žádnému z přátelstva nic zpláceti povinen není ani nebude. Okrom sobě vyjímá v tom gruntě svobodné bydlení, jakož taky pro svůj dobytek místo ve chlévě a pro své víno ve sklepě do svej smrti míti. Pročeš se nadepsaný grunt s těma na něm podlužnýma 66 zl mor[avských] 20 gr, z kterých při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude, Martinovi Mikulkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak královsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Chrištoph Mihatsch a p[an] Jozef Křižan. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 484b
Přípis domu Jozefovi Mikulkovi

Leta Páně [1]767 dne 19. Decembris za purgmistra p[ana] Christofora Miháče a spoluradních toho času předstoupil hned psaný Jozef Mikulka a ohlásil, kterak on ten po neboštíku svým otci mezi jinou majetností pozůstalý a jak dle skrze právní acdostatti neb hlavnosti zrušeného testamentu se vynacházející dům ut supra za summu od počestného ouřadu vyšacovanou v dvúch sto rýnských na sebe přijímá. Z kteréžšto summy těch 200 zlr on Jozef Mikulka mateři své Anně, provdalé za Martina Vejčnera 50 zlr, sestře Anně, provdalé za Janem Zajíčkem 50 zlr, pak Kateřině sestře svobodné 50 zlr platiti povinen jest a se zavazuje, ostatních ale 50 zlr dle právního zvěření nomine haereditalis na sebe potahuje. Pročežš se jemu s těma na tom domě obci městské podlužnýma
f 485a verunkami p[e]r 66 zlm 20 gr při posudku po 2 zlm právně připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravní gruntu a placení císař[sko] král[ovské] a mněstské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti matky a syna dne a roku ut supra.

(Přípis tužkou)
N. 433
1801 syn Matouš Mikulka
nyní Stanislav Čipek

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha města Strážnice, Předměstí I/1, Okresní achiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 54.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, červen 2009.