Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Sirotci nebožt[íka] Martina Košíka

f 188a

Jest jich dvý, Jíra, Kateřina a Anka mateř jejich třetí. Jíra ten jest se učil řemeslu řeznickému, Kateřina ta jest vdána v Bojanovicích.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Bartoně Žáčka otčíma jejich 23 zl.
Více jim náleží na louce, kterouž Bartoň otčím těch sirot[ků] drží, 25 zl.
Více jim náleží za krávy a svině tomuž otčímu jejich prodané 16 zl.
Více jim náleží bečka vína otčímu jejich prodané 7 zl.
Více jim náleží za šaty ložné témuž otčímovi prodané 10 zl.
Více jim náleží na jatce, kterou Pražák drží, a již zaplacené jsou 15 zl.
Též jim náleží vinohrad v hoře Leskovci za 100 zl.
Summa všeho, což těm sirot[kům] s mateří jejich náleží 196 zl.
f 188b
Dělíc na tři díly, dostane se jednomu každému po 65 zl 10 gr.

Vydání z toho:
Jíra ten jest na díl svůj přijal vinohrad v Leskovci ve
100 zl. Z toho sobě díl svůj srazil 65 zl 10 gr a ostatek dopláceti má Kateřině sestře své 34 zl 20 gr při Vánocích po
3 zl.
Letha 1592 položil Jíra Kateřině sestře své za vinohrad
8 zl.
Anna mateř těch sirot[ků] díl svůj na svršcích Bartoňovi Žáčkovi muži jejímu prodané srazila 65 zl 10 gr. A tak tu při témž statku sirotčím nic více nemá.
Item Kateřině dáno na díl její 8 zl, dodati jí přijde k doplnění dílu jejího 57 zl 10 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
f 189a
Item na Bartoňovi otčímovi na gruntě těch sirot[ků] 23 zl. Ty se jí pokládati mají, když Pinkus Žid svou spravedlnost vyzdvihne, po 5 zl při Vánocích.
Item na Jírovi bratru jejím z vinohradu jí náleží 26 zl
20 gr. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po
3 zl.
Více jí náleží na Bartoňovi Žáčkovi otčímu jejím za svršky a dobytek prodaný 7 zl 20 gr. Ty peníze sou vyšlé a za ním zadrželé zůstávají.

Letha [15]94 přijato od Jíry vejš psaného za vinohrad ročních peněz 3 zl. Ty sou dány Kateřině na díl její.
Letha 1597 přijato od Anky Žáčkové za g[runt] 5 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1598 přijato od Anky Žáčkový za grunt 8 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Anky Žáčkové za grunt 8 zl.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Bartoně Žáčka 3 zl.
Více dáno do statku n[ebožtíka] Bartoně Žáčka 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového jakož Bartoň Žáček zůstával za svršky 7 zl 20 gr, ty peníze Václav, muž Kateři[nin], na díl její přijal a má sobě v statku n[ebožky] mateře její 3 zl 25 gr a v statku n[ebožtíka] Bartoně Žáčka zvyupomínati.
f 189b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového dáno Kateřině na díl její 2 zl.
Našlo se, že Jíra napřed psaných položil za vinohrad troje peníze, to jest za rok 1595, 1596, 1597 po 3 zl – 9 zl. Ty přijal Václav Puš na díl Kateřiny manželky své.
Od Jíry Košíkového za grunt přijato 5 zl. Ty přijal Václav na díl ženy své.