Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka

f 119a

Jest jich čtvero k tomu, Jan, Tomáš, Pavel, Jura a Barbora mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Grunt zaplatcený za 100 zl.
Půl čtvrti roli činžové na Strážnicsku za 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Baraní hoře za 100 zl.
Druhého půl achtele vinohradu z presem a boudou za 100 zl.
Kopanice na Nádavcích činžová za 15 zl.
Kopanička v Kocourovci za 4 zl.
Kopanička v Žadovci za 10 zl.
Vína 2 b[ečky] 5 v[ěder] po 15 zl za 37 ½ zl.
Kopanice nad Lazy osetá za 15 zl.
Krávy dojné 4 po 4 zl za 16 zl.
Jalovice dvě po 1 ½ zl za 3 zl.
Svinskýho dobytka 13 kusů za 10 zl.
Ovec 10 po 20 gr za 6 zl 20 gr.
Obilí mláceného 25 m[ěřic] po 18 gr za 12 zl 18 gr.
Suma všeho statku 479 zl 23 gr.
Dluhu se našlo po Ondrovi toto:
Křivému od mlátcení 7 gr.
Janovi Menšíkovi 15 gr.
Suma dluhu 22 gr.
Zůstává čistého statku mimo splatcení dluhu k rozdělení 479 zl 1 gr.
f 119b
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na díl každému po
95 zl 24 gr 1 den.

Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Barbora, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj:
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře z boudou, z presem
v 100 zl.
Krávy dojné dvě po 4 zl za 8 zl.
Ovce dvě po 20 gr za 1 zl 10 gr.
Svině dvě za 2 zl.
Obilí 5 m[ěřic] po 18 gr za 3 zl.
Summa což Barbora mateř na díl svůj přijímá 114 zl 10 gr.
A tak zuostává dopláceti sirotkům mimo poražení dílu svého
18 zl 15 gr 6 den, platcením od letha 99 po 3 zl. Rukojmě za platcení Ondra Nožička, Zachariáš Nožička S.R.S.N.

Tomáš přijímá na díl svůj:
Podsedek z koňmi v 100 zl.
Půl čtvrti roli činžové na Strážnicsku v 50 zl.
Roubanici v Nádavcích v 15 zl.
Roubanici v Kocourovým za 4 zl.
Krávu 1, ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za 10 zl 10 gr.

Summa toho, což Tomáš na díl svůj přijímá, učiní 179 zl 10 gr.
A tak převzal přes svůj díl Tomáš 83 zl 15 gr 6 den, to jest povinen bratřím svejm doplatiti počnouc od leta 99 po
6 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. Rukojmě za platcení Jura Jursů, Petr Honzů, Ondra Hulů, Daněk Honzů S.R.S.N.
f 120a
Pavel přijímá na díl svůj:
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl.
Roubanici v Žadovci za 10 zl.
Krávu 1, ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to za 10 zl 10 gr.
Summa toho, což na díl svůj Pavel přijímá 120 zl 10 gr.
A tak převzal mimo díl svůj 24 zl 15 gr 6 den, to j[es]t povinen bratřím svejm dopláceti počnouc od leta 99 po 3 zl. Rukojmě Jan Vděků, Ondra Hulů, Martin Matulík.

Jíra přijímá na díl svůj:
Roubanici zasetou nad Lazy za 15 zl.
Jalovice 2, svině 2, ovce 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za
9 zl 10 gr.
Summa 24 zl 10 gr.
To zuostává při Barboře mateři jeho, má jemu to do zrostu jeho chovati a když toho bude potřebovati, vydati.
Zuostává se jemu ještě dílu jeho dodati 71 zl 14 gr 1 den.

Janovi se zanechává:
Ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za 6 zl.
To zuostává při mateři jeho, má jemu to vydati, když toho bude potřebovati.
A tak se jemu zuostává ještě dodati dílu jeho 89 zl 14 gr 1 den.
Summa, což se těm oběma sirotkům dodati má, 160 zl 28 gr 2 den.

To se jim nachází na níže psanejch věcech:
Na Barboře mateři jejich 18 zl 15 gr 6 den.
Na Tomášovi bratru jejich 83 zl 15 gr 6 den.
Na Pavlovi bratru jejich 24 zl 15 gr 6 den.
Summa 163 zl 9 gr 4 den.
f 120b
Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato za víno utržené 18 zl 4 gr 1 den. Z toho dáno písaři od nákladu statku 2 zl, má se ze všech dílův porážeti.
Janovi dáno z poručení J.M.Páně na díl jeho 16 zl 4 gr 2 den.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato za grunt od Tomáše Zálešákového 6 zl.
Též přijato od Barbory mateře jejich za vinohrad 3 zl.

Též přijato od Pavla sirotka za vinohrad 3 zl.
Též přijato z Vizovic za víno dluhu 17 zl 15 gr. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Tomáše Zálešákového za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Též jemu dáno z hotových peněz 6 zl.
Od Barbory mateře za vinohrad přijato 3 zl.
Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl.
Ty sou vydané Jírovi, totiž hotových 12 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Tomáše Zálešákového za grunt 6 zl.
Též dal Tomáš Janovi bratru svému roubanici v Kocúrovci ve 6 zl.
Janovi dáno na díl jeho 6 zl.
Od Barbory mateře přijato za statek 1 ½ zl.
Od Pavla přijato za statek 1 zl.
Janovi vydáno na díl jeho 2 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomáše na sumu, kterou má dopláceti 28 zl 27 gr, v těch penězích dal Janovi vinohrad. A tak týž Jan díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Tomáše za grunt 4 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Pavla přijato za vinohrad 2 zl.
Od Barbory mateře též přijato za vinohrad 3 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 5 zl.
f 121a
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Tomáše za grunt 3 zl.
Jírovi dáno na díl jeho ty 3 zl.
Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Doroty[!] mateře za vinohrad přijato 3 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky Jíra prodal z dílu svého na podsedku Václava Mihalového 20 zl za hotových 3 zl 10 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Mihalova za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra na svůj díl.
Barbora mateř zemřela a po sobě vinohradu v Beraní hoře zanechala, kterýž připadl na Jíru syna jejího. A tak jej má zouplna docela zaplacený.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Michalova za grunt 3 zl. Přijal ty 3 zl Jíra na svůj díl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Václava Michalova za g[runt] 3 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Jakož Jírovi náleželo dovzíti dílu jeho 13 zl 14 gr 1 den, ty jest prodal Václavovi, bratru svému, za hotových 2 zl
18 gr. A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihl.