Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Daniele Barčáka

f 41a

Letha Páně 1587 nadepsaný Daniel Barčák přijal ten grunth i z řekou podle poručenství Zuzanny mateře své a má jej docela a zouplna zaplacenej a žádnému nezávadnej.

Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka podle rozdílu statku neb[ožtíka] Daniele Barčáka Johanka, vdova po něm zuostalá, ujala na díl svůj podsedek požár s řekou, též s achtelem vinohradu v Dolní hoře, s štěpničkou za mlejnem, též s hotovými penězi v summě 202 zl 20 gr. Z toho sobě srazila dílu svého 153 zl, zůstává dopláceti sirotku 49 zl 20 gr, placením při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdáno jí to za volný a svobodný. Rukojmě Martin Pikhart, Jíra Chmelek, Pavel Pikhart, Jan Kavoň S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Václav Kalný položil za grunt na místě Johanky manželky své s[irotku] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 6 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky položil Václav Kalný na místě Johanky manželky své za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 7 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav Kalný na místě Johanky manželky své za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav Kalný za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
10 zl.
f 41b
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky Václav Kalný prodal grunt svůj i z říkou Václavovi Lipenský[mu] za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po
4 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za opravu i placení a povinnosti JM Páně Jan Ištvan, Florián Budínský S.R.S.N.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky položil Václav Lipnický za grunth na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
4 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Václav Lipnický za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Václav Lipnický za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 4 zl.
A tak již z tohoto podsedku peníze půjdou Johance Barcáčce až do zaplacení jeho.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Václav Lipnický položil za grunt Johance, s[irotku] n[ebožtíka] Daniele Barčáka, 4 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Václav Lipnický položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
3 zl. Ty přijala Johanka Barcáčka.

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Lipnický položil za grunt a říku na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 3 zl. Ty jsou vydány Johance Barcáčce.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Václav Lipnický položil za gr[unt] a říku na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
3 zl. Ty sou vydány Johance Barcáčce.

Letha Páně 1628 za plesníka Vácslava Lipnického týž Vácslav Lipnický prodal ten grunth ut s[upr]a požár z řekou Vácslavovi Peřinovi bez závdanku za summu 50 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdáno jemu za volné a svobodné. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Kunovský a Jan Raška S.R.S.N.
f 42a
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina položil za gr[unt] a říku 2 zl. Mají vydány býti do Přerova, nepoloženy.
Pustý

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského týž Václav Lipenský prodal grunt pustý místo Jiříkovi Koníčkovi za summu hotovou za 7 zl m[oravských] 8 gr 4 den. Je jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Šlechta a Pavel Dluhoš S R S A neroz[dílnou]. A tak má ten grunt zaplacený.
Václav Lipenský přijal svrchu psané peníze 7 zl 8 gr 4 den.

Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového z povolení uroz[eného] p[ana] Jana Kluega z Erenwaldu, toho času ouředníka hrabství strážnického, jest ten zvrchu psaný podsedek ze vším k němu od starodávna příslušenstvím Jiřík Koníček prodal Janovi Šiškovi za summu hotovou 50 zl. Odevzdán za volný a svobodný i zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Tobiáš Grešel a Jiřík Koníček S R S a N.

Letha Páně 1641 dne 24.Junii za plesníka Jana Macháčkového a k němu přidaného Jana Veselského prodal Jan Šiška grunt svuoj z povolení uroz[eného] p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu, toho času ouředníka hrabství strážnického, Jiříkovi Urbanovi soukeníkovi za summu 70 zl. Závdanku položil 25 zl, kteréž peněz přijal Jan Šišků,
f 42b
ostatek Jura Urban má pokládati po 15 zl počna od letha 1642. A tak jest jemu odevzdán za volné i svobodné. Rukojmě za povinnosti J.M.hraběti i obecní Tomáš Bulík a Jan Dvořák
S R S a N.
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Macháčkového položil Jiřík Urbanů za grunt peněz hotových podvakráte položených 18 zl. Takové peníze přijal k sobě Jan Šiška.

Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského prodal Jiřík Urbanů grunt svůj z povolením pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, Bartolomějovi Pejdovi za summu tak jakž jej byl sám ukoupil, totiž za 70 zl, placení ročně po 3 zl. Závdanku mu položil 6 zl, které tenž Jíra Urban přijal a cokoliv na něm Janovi Šiškovi, tak i to nápadníku dopláceti přijde, to vše tenž Jiřík Urbanů pokojiti a zpravovati povinen bude. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Urbanů a Jan Hlučínský S R S A N.