Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Jakuba Kuchaře

f 587a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 88 Jan Vodák, náměstek Jakuba vejš psaného, první manžel Anny, ženy Jakuba Kuchaře, koupil jest byl ten grunth od Kače Chlupky za summu 54 R.
Na kteroužto summu též Kateřině závdanku položil 7 R.
A mimo to dílu Anny manželky své srazil, též [od] dvou bratří i od Kače macochy jejich skoupil 7 R 24 gr a letha [15]70, též [15]80 a [15]81 i [15]84 tenž Jan i Anna manželka jeho peněz purkrechtních položili 12 R a Danielovi Židu též jest mimo napřed psanou summu, což mu na tom gruntě náleželo, totiž 11 R, od téhož Jana Vodáka ukázáno.
A tak ten Jan i s Annou manželkou svou do letha napřed psaného [15]84 zaplatil 37 R 24 gr.
I poněvadž jest se táž Anna po smrti muže svého vdala a Jakuba Kuchaře za manžela sobě vzala, ta všecka summa vyplacená témuž Jakubovi spolu z Annou manželkou jeho náleží.
A mimo tu summu zaplacenou ještě ten Jakub dopláceti zuostává sirotků[m] n[ebožtíka] Matouše Musovýho 16 R 6 gr. Ty se měly od letha [15]85 podle zápisu těchž knih starejch purkrechtních pořadně při Vánocích po 4 R pokládati.
f 587b
Těch 16 R 4 gr Jakub Kuchař povinen bude nápadníkům nebožš[tíka] Matouše Musovýho z podsedku svého pořadně vyplniti počna od letha 1595 při Vánocích o posudku pořadně po 2 R.

Letha [15]95 Jakub Kuchař položil nápadníkům nebož[tíka] Matouše Musového 2 R.

Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Jakuba Kuchaře Danielovi Růžičkovi s tím se vším, což od starodávna k němu náleželo za summu 70 R. Závdanku Daniel Růžička Jakubovi Kuchaři položil 12 R a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně při Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Slovák, Tomáš Petrovský, Matouš Peců, Ondra Fúkalů S.R.S.N.
Letha 1596 položil Deaniel Růžička peněz purgkrechtních
4 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Musových 2 R a Jakubovi Kuchaři též dáno 2 R.
Letha [15]97 položil Daniel Růžička peněz purgkrechtních
4 R.
Z toho dáno Matouše Musových nápadníkům 2 R a Jakubovi Kuchaři dáno 2 R.

Letha 1598 položil Daniel Růžička peněz purgkrechtních za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Ondry Musovýmu 2 R a Jakubovi Kuchaři 2 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 588a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Daniel Růžička za grunt svůj 4 R.
Z toho přijal Jakub Kuchař 2 R a fojt staroměstský přijal
2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Daniel Růžička za grunt 4 R.
S toho dáno Jakubovi Kuchaři 2 R a fojtovi staroměstskému
2 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Daniel Růžička za grunt 4 R.
Z toho dáno Jakubovi Kuchaři 2 R a fojtovi starom[ěstskému] 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Daniel Růžička za grunt lonských i letojších peněz Jakubovi Kuchaři 7 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Daniel Růžička za grunt lonských i letojší Jakubovi Kuchaři
5 R.
Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Ondry Jana Musového ostatní 2 R a Jakubovi Kuchaři 3 R.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho ouřad městský prodali podsedek ut s[upr]a pozůstalý po neb[ožtíku] Danielovi Růžičkovi Jakubovi Kuchaři za summu 70 R. Závdanku dal 12 R, přijali jej ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky a jakož na tom podsedku je[mu] náleželo předních peněz 22 R, ty sobě Jakub Kuchař na něm porazil. A tak nebude povinen platiti až od letha 1612 po 4 R na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Kuchař na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky za grunt 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty po smrti Jakuba Kuchaře Jan Sudoměřicský pojav Kateřinu, zůstalou po n[ebožtíku] Jakubovi Kuchařovi, položil za ten grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Růžičky 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Břice jinak Sudoměřský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky 3 R.
Leta Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Břice položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky 1 R.

f 588a
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Břice jinak Sudoměřický byvši v držení gruntu napřed psaného po Jakubovi Kuchaři, po němž vdovu zůstalou za manželku sobě pojal, prodal jest týž grunt s povolením p[ana] Thobiáše Purgkrábka ouředníka strážnickýho Jírovi Častkovskýmu za summu 80 R. Závdanku dal Jíra Častkovský Janovi Břicovi 11 R, ostatek summy platiti má od letha 1620 po 4 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i jiné povinnosti panské i obecní Martin Peců a Thomáš Hlučínský S.R.S.A N.

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jan Růžička majíc přední nápad na gruntě ut s[upr]a, prodal jej Augustinovi Petrovskému za 15 R bez závdanku a platiti jej má počnouc letha 1633 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Večeře a Lukáš Prokšů S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Augustin Petrovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Daniele Růžičky, kterýž Jan Růžička přijal 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ten přijal Jan Růžička.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský položil za grunt peněz ročních 1 R.
Ty přijal Jan Růžička.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Augustin Petrovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních Janovi Růžičkovi 1 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ten přijal Jan Růžička.
f 589a
Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Augustin Petrovský položil za grunt svůj 1 zlm.
Ty přijal Jan Růžička za rok 1639.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Augustin Petrovský prodal týž grunth ut supra Janovi Kučovi za summu 40 R. Závdanku dal jemu 5 R, ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i jiné povinnosti panské i obecní, též opravu grunthu Jiřík Podivínský a Jan Plidlich S.R.S.a N.R.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Kuča položil 1 R.
Zůstává při právě.
Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuča dal Augustinovi Petrovskému plátna, kteréž on přijal za 2 R.
Letha Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského Zuzanna, vdova po Janovi Kučovi, položila za grunt svůj Augustinovi Petrovskému 2 R.

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jana Kuči Jan Napřňák pojmouc sobě Zuzannu, pozůstalou vdovu po něm, toho gruntu se ujal a jej zase prodal Jurovi Vojtkovi za summu 40 R.
f 589b
Závdanku jemu dal 8 R, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Stanislavů a Jan Plachých S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest spřed psaný grunth Mikolášovi Jurákovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 40 zlm. Položil závdanku Jurovi Vojtkovi, kteréž k rukám svým přijal, 2 zl mor[avské] 17 gr 1 den, ostatní vyplacené peníze Jura Vojtek držiteli gruntu, totiž tak jakž nahoře doloženo 8 zlm, jemu pouští. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké panské i obecní Jiřík Podivínský a Thomáš Malcův S.R.S.N.R.

Letha Páně 1690 dne 20. Augusti za purgkmistra Václava Žarůška a spoluradních jeho nemohouc Mikoláš Jurák nadepsaného gruntu déleji držeti a jak císařské, tak panské povinnosti zbývati, pročež takový grunt Pavlovi Pechovi pouští, který se mu připisuje za summu 40 zlm.
f 590a
Položil jemu hotových peněz Mikolášovi Jurákovi, co on závdanku dal, totiž 3 zlr. A tak odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých císařských, panských i obecních povinností Jan Najmon, Samuel Nejezchleba S.R.S.N.

Letha 1698 dne 30. Aprilis za purgmistra p[ana] Johannesa Gatteho a spoluradních jeho Pavel Pecha z téhož gruntu preč do Uher odešel a gruntu tak zanechal. Pročež nadepsaný gr[unt] aby na skázu a rujinu nepřišel, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů Matějovi Štočkovi v summě 40 zlm. Na místě závdanku vypisuje se mu ty 3 zlr, které on Pecha zaplaceno měl, však aby on Matěj Štoček rešta cont[ribuční], které Pecha zaseděl, zaplatil, ostatní peníze platit má ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Jan Čejka a Pavel Hořák SRSAN.
f 590b
Letha Páně 1701 dne 26. Sept[embris] za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož po odjití z gr[untu] ut supra Matěje Štočka Andris Pavera na něj se dostal. A zůstávajíc na něm příští čas a dálejíc pro svou

nemožnost zůstávati a povinnosti zbejvati nemohouc, prodal jej p[anu] Mikulášovi Šaškovi v tejž summě jakž nahoře jest, totiž za 40 zlm. Místo závdanku za to, co tam přiopravil, dal jemu
3 měř[ice] rži po 1 R 30 kr každá měř[ice] platící a ten rešt, co za něho zůstával, také za něho zaplatil, totiž 5 zlr
14 ½ kr, ostatní summu platiti bude povinen nápadníkům po
2 zlm každoročně. A nadepsaný Andris Pavera již na tom domě žádnej praetensi jmíti nebude. Odevzdaný za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] Joh[anes] Dašický a Elis Grögr SRVN.
f 591a
Letha Páně 1707 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky zůstanouc gr[unt] ut s[upra] od vypálení rebelantského pustý a toliko požár, takový že oblíbíc sobě k stavení Bernardt Perovský zedník, za odevzdání téhož gr[untu] práva purg[mistrovského] požádal. Pročež se jemu ten grunt pouští a připisuje v summě 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm nápadníkom nahoře se nacházejícím. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Pavel Hořák SRSN.

Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Bernardt Perovský z gruntu ut supra obci městskej 40 zlm na letha spláceti, že takový spolu z jinými na ruinu přišel, z tej summy se jemu za vystavení vypisuje třetí díl, totiž 13 zlm 10 [gr] alb a k tomu při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní 25 zlm
20 gr bude povinen platiti obci na spůsob jak nahoře.
f 591b
Letha Páně 1716 dne 30. Junii za purgmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Bernardt Perovský nechtíce tohož gruntu délej držeti, takový prodal Martinovi Konečnému, příchozímu z Brodku, i s tím vším, co jemu za vystavení porazilo, za summu hotovú 50 zlr. Za kterúžto summu se jemu nadepsanému Martinovi Konečnému připisuje toliko vystavení, grunt ale v summě prodajnej jak prve 40 zlm, z kterejžto ty již za vyplacené vypsané 17 zlm
10 gr alb jmenovanému Konečnému připadají, ostatních pak
25 zlm 20 gr alb bude povinen platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Vejminku mezi sebou učinili, aby jmenovaný prodavač Bernardt Perovský v domě tom až do příštích Vánoc obydlí své míti mohl, však contrib[uci] za rok 1715 on, za rok 1716 pak Martin Konečný k placení na sebe vzali. Naprotiv čemu uvolil se Bernardt Perovský naprotiv daným materiálem a prodavačem k tomu pec vystavěti a jedny dveři do světničky zazdíti beze všeho ouplatku. Odevzdán jest týž grunt nadepsanému Martinovi Konečnému za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Bíteský a Martin Martinek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 592a
Leta Páně 1741 dne 10. Martii za purgmistra p[ana] Carla Dedela a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Martin Konečný zemřel zanechajíce po sobě sirotka jménem Jana Konečného, na kterého ten nahoře psaný grunt jest připadl. Poněvadž ale ten sirotek dle svého řemesla kovářského do světa na vandr šel a na domě tom hospodařiti nechtěl, pročež aby tenž grunt na ruinu a v nic nevyšel a contrib[uce] a jiné dluhy placené bejti mohly, aby tak obec městská na něm někdy škody neměla, poněvadž již velmi chatrný a téměř polovičně spustovaný byl, odprodán jest skrz Jana Prokša jakožto poručníka jeho Václavovi Prokšovi za summu padesát rýnských. Kterúžto summu poručník jeho Jan Prokeš jest přijal pod svú správu až do navrácení téhož Jana Konečného. A tak nyní se Václavovi Prokšovi připisuje a odevzdává za dědičný, splacením ostatní verunkovej summy, totiž 25 zlm 20 gr alb, obci městskej při posudcích po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za placení contrib[uce], která od datum zápise se počítá, a jiných povinností, jakož i opravu gruntu p[an] Pavel Svoboda a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N.
f 592b
Letha Páně 1741 dne 16. Augusti předstoupil Jan Konečný před vzácný ouřad purgkmistrovský, ten čas opatrného pana Karla Dedela a jinších toho času spoluradních, a jest přednesl, že [z] svej dobrej líbezné vůle dům svůj ut supra vedle Jana Šejdy z jedné a vedle uličky krchovní z druhé strany s tím vším právem a příslušenstvím, jak on i předešlí držitelé od starodávna [v] užívání a držení měli, za summu hlavní 80 zlr Pavlovi Sasínovi jest odprodal s tím doložením, aby on Pavel Sušina jak contribuci, tak taky jiný roční peníze, které obci patřej a vynášej 25 zl mor[avský] 20 gr ročně po 2 zlm pokládati se mají, vypláceti povinen bude. Přímouce Jan Konečný takové peníze těch 80 zlr [od] kupujícího in optima juris forma, quitiruje a prázna činí. A protož takový dům Pavlovi Sasínovi za volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Za rukojmě všech povinností dožádal jest sobě pana Pavla Svobody a p[ana] Šebastiana Mlejnka. Stalo se anno et die ut supra u přítomnosti obojí strany.

Přípis domu Jozefa Klaudy

Letha Páně 1752 dne 17. Februa[rii] za purkmistra p[ana] Henricha Vilhelma Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce Pavel Sasín a

f 593a
zanechajíce grunt ut supra svej manželce a dídkám na rozdíly, i provdajíce se vdova Jozefovi Klaudovi a spolu ze světa vykročíce, jest takový grunt vyšacovaný za 90 zlr, v kterej ceně zůstati se Jozef Klauda prohlásil. I rozvažujíce sobě, aby jmenovaný grunt na ruinu nepřišel, se takový Jozefovi v těch devadesáti rýnsk[ých] zanechal, který povinen bude dle právně učiněného pořádku a rozdílu těm dvúm po nebošt[íku] Pavlovi Sasínovi pozůstalým sirodkom, Janovi štyridceti rýnsk[ých] a Anně podobně štyridceti rýnsk[ých] podle možnosti svej od dnešního dne do štyr leth složit a jestli by takové zebrati nemohl, pod interesse vzal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi Klaudovi i s těma na něm podlužnýma podsudkovýma penězi p[e]r 25 zl mor[avských] 20 gr za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařských], tak vrchnostenských a městských povinností p[an] Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Fojt. Stalo se dne a roku ut supra.
f 593b
Přípis domu Frantze Klaudy

Letha Páně 1752 dne 4. Novembr[is] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce Jozef Klauda, jest grunt ut supra sobě připsaný per testamentum odprodati zaporučil, s tím jeho bratr Frantz Klauda dle vyšacování v jedno sto rýnsk[ých] na sebe potáhl a deset rýnsk[ých] složit se zavázal, devadesáte rýnsk[ých] pod 6 per cento interesse na dálejší čas proti hypothece toho domu, pak dvúch honců roli a půl achtele vinohradu v Štamfátech podlužen zůstane. Z kterých 90 zlr sirodkom po neboš[tíku] Pavlovi Sasínovi pozůstalým, a sice Janovi Sasínovi štyriceti rýnsk[ých], pak Anně Sasínovej
f 594a
podobně štyriceti rýnsk[ých] patřijú. Pročeš se nadjmenovaný grunt Frantzovi Klaudovi s těma na tom domě podlužnýma podsudkovýma 25 zl mor[avských] 20 gr penězi, které svým časem kdyby požadované byly po 2 zl mor[avských] ročně zpláceti se zavázal, se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak cís[ařských], panských a městských p[an] Ignatz Philip a p[an] Jozeph Haysik. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Pavlovi Káčerovi

Leta Páně 1764 dne 8ten Junii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižanana spoluradních ex concluso senatus de dato 28. Maii 1764 prodán jest dům pozůstalý po neb[ožtíku] Francovi Klaudovi Pavlovi Káčerovi za summu dvě sta dva rýnsk[ých], id est 202 zlr, a sice z ohledu toho, že by se předně skrz oheň neštěstí trefiti, po druhý ale, že žádný jinší takový dům

f 594b
koupiti nechtěl. Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi Káčerovi s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 25 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně se odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] a městský p[an] Joseph Stanislav a p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra.