Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunth Dobiáše Krše

f 491a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 31 Dobiáš nadepsaný má podsedek svůj z vinohradem na Žerotíně, z roubanicí, z jednou bečkou vína a náčením kolářským po nebožt[íku] Václavovi Skálovi zůstalý za 212 R koupenej.
Na kderýž jest a vejš psanou summu dluhu splatil za podsedek 36 R.
Item za vinohrad 4 R.
A díl Alžběty manželky svej na nadepsaným statku sobě srazil 86 R.
Učiní toho v jednej summě 126 R.
A tak ještě mimo to vyplnění dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Václava Skály totiž 86 R.
Na to jest jemu do letha [15]93 zadržel 60 R a ještě jemu dopláceti zůstává 26 R. Ty jemu pokládati má takto:
Letha 1594 při Vánocích 10 R.
Letha 1595 při Vánocích 10 R.
A letha [15]96 při Vánocích 6 R.
Rukojmě Daniel Ryšavý, Martin Karásek, Jan Kršů, Dobiáš Brázda S.R.S.N.
f 491b
Letha 1595 v outerej den Všech svatých za rychtáře Martina Kováře předměstského a jiných konšelů jeho jakož jest sobě Jerolím Presmon nejednou než několikráte do Dobiáše Krsa, že by se jemu od gruntu téhož Dobiáše na sklepě nemalá škoda dála, stěžoval a nápravu žádal. O kderoužto věc osoby nahoře psané skrz Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Václava Okáče, Kašpara Bednáře takto jich spokojili, že sou společně kusem dvore[m] a humnem frejmark učinili, tak že jest Dobiáš vejš psaný Jeronymovi Presmonovi kus dvoru svého podstoupil a Jeronym témuž Dobiášovi humna svého kus k jeho zahradě oddělil a nadto vejše 12 R hotových peněz na ten spůsob přidal, aby se tenž Dobiáš i s budoucími držiteli toho gruntu o ten frejmark nyní i na časy budoucí nenatahoval, což sou sobě obě strany připověděly, ctně a chvalitebně zdržeti a nyní i na časy budoucí o takový frejmark oni ani žádný jiný se nenatahovati.
Pro lepší toho pevnost tento zápis při každém gruntě, totižto Jeronyma Presmona a Dobiáše Krsa, v jednostejná slova jest vepsán. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.
f 492a
Letha [15]94 Tobiáš napřed psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Téhož letha [15]94 položil Tobiáš Krs na zadržalou summu
10 R.
Letha 1595 položil Tobiáš Krs za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Letha [15]96 položil Tobiáš Krs za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.

Téhož letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Tobiáše Krsa Matoušovi Vodičkovi kováři na takový spůsob, aby Tobiáš Krs což ještě na tom gruntě sirotku doplatiti má, doplatil. A tak témuž Tobiášovi Krsovi Matouš Vodička podsedek svůj zaplacenej a v ničemž nezávadný dal. A tak což Matouš Kovář s[irotkům] Vodičkovým povinen j[es]t podle rejster sirotčích, každého roku platiti povinen bude.
Ten podsedek jest zaplacený, toliko Dobiáš Krs s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Skály položiti má 46 R.
Leta [15]97 položil Václav(!) Krs 10 R.
Leta 1598 položil Tobiáš Krs 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tobiáš Krs na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Skály 10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Tobiáš Krs na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Skály 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thobiáš Krs za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Skály ostatních 10 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 492b
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a z loukou na Velkej, pozůstalý po neb[ožtíku] Mathoušovi Podmanickým, Michalovi Vlachovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vsetínský, Jindřich Červenka S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Michal Vlach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického 2 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Michal Vlach prodal podsedek z loukú na Velkej Jiříkovi Karáskovi koláři za summu 70 R. Závdanku dal jemu 13 R a platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Daniel Mazánků, Jakub Bakovský S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží předních peněz:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického 48 R.
Michalovi Vlachovi vydělaných 9 R. Půjdou jemu od téhož letha ut s[upr]a po 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Karásek na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického 5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jíra Karásek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanickýho 5 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Karásek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického 4 R.
Z toho dáno Michalovi Vlachovi 1 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Karásek na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického 5 R.
Z toho dáno Michalovi Vlachovi 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Karásek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického peněz ročních 5 R.
Z nich dáno Vlachovi Michalovi 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] výš psaného zanecháno 4 R.
f 493a
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Karásek položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického peněz ročních 5 R.
Z toho dáno Benešovi Vlachovi 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Karásek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podma[nického] 5 R.
Dáno z nich Michalovi Vlachovi 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Karásek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podm[anického] 5 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Karásek položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického 5 R.

Pustý

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho Štěpán Bartlů prodal grunt nadepsaný zase Mikulášovi Moštěnskému za summu 50 R. Závdanku mu dal při odevzdávce 6 R, ostatek při každých Vánocích po 4 R zplacovati má. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké Jíra Záchvěja a Martin Kučera SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Mikuláš Moštěnský peněz ročních 1 R.
Ten zůstává při právě.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Mikuláš Moštěnský odvedl vína do sklepu panského na contributi pro anticipando
1 vědro. Poněvadž nic nebyl dlužen a platí z gruntu obci, jest mu vypsáno 2 zlm.

Letha 1649 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho Mikuláš Moštěnský prodal grunth ut supra Thomášovi Bulíkovi za summu 50 R. Závdanku má jemu dáti 3 R, placení každoročně k obci městské po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení grunthu a povinnosti všelijaké Mikuláš Moštěnský, Václav Kostelecký S.R.S.a N.

f 493b
Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] poněvadž Tomáš Bulík z gruntu zešel, prodán jest Jakubovi Šoustalovi za summu 35 R bez závdanku, placení po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tomáš Svoboda a Jiřík Přerovský S.R.S.a N.

Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Jakub Šoustal prodal týž grunt Janovi Volnému za summu, jak jej sám měl, za 35 zl mor[avských], placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za svobodný a volný.
Rukojmě za placení gruntu, cí[sařských] i panských i obecních povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Ráček, dne a leta ut s[upra]. Platiti jest obci m[ěsta] S[trážnice].

Letha Páně 1709 dne 8. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho zemrúce Jan Volný grunt od rebelantů v letu 1704 spálený až dosavad bez hospodáře zůstávaje, všechen na ruinu přišel, skrz který že by jej zaujal, Jan Bolek se ohlásil. Aby tehdy obec se rozmáhati a užitky jak panské, tak obecní nehynuly, puštěn jest ten gr[unt] Janovi Bolkovi za 35 zlm.
f 494a
Místo závdanku přijal na sebe k zaplacení zasedělých reštů na služebníky 4 zlr 36 kr a na slepice 15 kr, spolu 4 zlr 51 kr, a položil hned na to 2 zlr 30 kr, které se mu zde na srážku hlavní summy z ohledu, že ten grunt tak na ruinu jest uvedený, za zaplacené vypisují. A když ostatní zaplatí, také se mu zde vypíšú tím spůsobem, jestli resta contrib[uční] k placení přindú, na sebe přijímá a co vyplatí, zde na hlavní summě se vypsati mají. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení p[an] Jiřík Myška a p[an] Mikuláš Sís S.R.S.N.

Letha Páně 1712 dne 17. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho ostanúce grunt ut supra ode všech hospodářů opuštěný, o takový se ohlásil Jura Myslík, aby jej zaujati mohl. Pročež vidouce J[ejich] Opatr[nost] páni, že by dokonce na ruinu přijíti měl, kdyby žádný hospodář osazen nebyl, přočež pustili jej tomuž Jiříkovi Myslíkovi v summě tej jak prv 35 zlm. Místo závdanku přijal k placení na sebe rešta na služebníky 2 zlr 36 kr, které když položí, tehdy se jemu na hlavní summě vypíše, ostatní bude
f 494b
povinen platiti ročně po 1 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1715 dne 28. Junii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních jeho Jura Myslík prodal grunt ut s[upra] pro nemožnost svú Martinovi Pekárkovi za summu prodajnú 35 zlm. A místo závdanku dal jemu za zvelebení hot[ových] 4 zlr, které se však na hlavní summě nedefallirují, aby 2 zlr 36 kr na služebníky také kupec gr[untu] na ten spůsob jak prodavač vyplatit měl, zaplatit povinen bude. Povinnost contribuční až do dotud [roku] tohoto kupec na sebe přijal, toliko na služebníky do s[irotčích] lonů 1715 prodavač zaplatit má, ostatní summu těch 15 zlm
f 495a
bude povinen platiti ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Andris Weiner a p[an] Václav Nejmon S.R.S.V.a N. leta a dne ut s[upra].

Letha Páně 1719 d[ne] 9. Julii za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních teho času majíce Martin Pekárek grunt ut supra od Jury Myslíka ukoupený zemřel. Pročež nemohouce pozůstalá vdova Maryna po něm takového gruntu délejíc držeti, prodala jej z svej dobrovolnej vůle Janovi Hoštickému za hotových dvanáct rýnských a 24 kr, kteréžto peníze ne na hlavní summě se vypisují, nýbrž tou hlavní summu povinen bude platiti ročně při posudcích po 1 zlm. Odevzdává se týž grunt Janovi Hoštickému za vlastní bez všelikých reštů, kteréžto až do 1. Julii 1719 zrostlé prodavačka zapraviti povinna bude a Jan Hoštický teprv od 1. Julii onera platiti počne.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Jiřík Mohelnický S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
NB. 5 zlr 24 kr ona přijala a 7 zlr na rešta contrib[uční] za rok 1717 p[an] purgmistr přijal.
Kupec Jan Hoštický přislíbil vdovu, jestli by se nevdala, třeba až do smrti darmo, jestli by se dobře snášeti mohli, v tom domě v hoferství příti.
f 495b
Přípis domu Jana Hoštického

Letha Páně 1752 dne 6. Decembris za purkmistra p[ana] Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce Jan Hoštický ab intestato a zanechajíce dům ut supra vedle p[ana] Jana Mikulky z jednej a Jana Kargulíka druhej strany ležící, jest takový právně vyšacován za jedno sto osumdesáte rýnsk[ých], v kterej ceně Jan Hoštický mladý zaujati a na sebe potáhnúti se prohlásil a svoju sestru Rosáru provdanú Kajdovú z domu její díl p[e]r 60 zlr na ten spůsob vyplatil, jsouce ona Rosára z erbovanej louky p[anu] Janovi Mikulkovi 65 zlr zaplatit, tak Jan Hoštický šedesáte rýnsk[ých] na sebe bere a mimo svých 65 zlr často jmenovanému p[anu] Janovi Mikulkovi podlužný zůstane, pak svého bratra p[ana] patra Gulielma

Hoštického, carmelitána in S[anc]to Eremo v Polsti, jeho podíl na domě p[e]r šedesáte rýnsk[ých] podlužen zůstává aš
f 496a
k dálejšímu prohlášení teho p[ana] patra, jestli svůj podíl pohledávat aneb jak s ním dissponirovat bude. S tím nadřečeným spůsobem se tento grunt Janovi Hoštickému za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává, z kterého podlužných 35 zl mor[avských] obci strážnickej po 1 zl mor[avský] při podsudcích zpláceti povinen bude.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Foigt. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Ondřeje Hoštického

Leta Páně 1787 dne 27. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Hoštický grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový per testamentum edit. 29. Septembris et pub. 5. Novembris [1]786 odporučil synovi svému Ondřejovi Hoštickému za podíl dědictví, toliko povinen býti má on Ondřej Hoštický macochu svú Marinu společně s sebú v tom domě až do její smrti přebývat nechati svobodně a bez ouplatku. Jakož taky zavázán bude bratrovi svému Ignácovi šedesát rýnských časem svým na hotově složiti, podobně Pavlovi bratrovi patnáct rýnských.
f 496b
S tím tehdy dům tento spolu i s těma na tom gruntě vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 35 zl mor[avských] po 1 zl mor[avský] ročně k splacení se jemu Ondřejovi Hoštickému za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Paravičini a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N.