Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Sirotci nebožtíka Staňka Šavrňového

f 112

Jest jich osmero, Jan, Dorota, Kače, Barbora, Johanka, Maruše, Lida, Kuna a Dorota mateř jejich devátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Tomkového, otčíma [je]jich 130 zl. Ty má platiti od letha [15]92 po 4 zl.
Týž těm sirotkům náleží na vinohradě v Dobré hoře, kterej mateř jejich koupila 60 zl. Ten má platiti při Vánocích po
5 zl, když se kněždubským nápadníkům od letha [15]94 vyplní 33 zl.
Tý[ž] jim náleží za tři kozy 3 zl 10 gr.
Více jim náleží na čtvrt roli Dorotě mateři jej[ich] prodané 30 zl. Ty má platiti od letha [15]92 pořadně po 2 zl.
Summa toho všeho 223 zl 10 gr.

S tej summy se má dluhu po nebožt[íkovi] otci těch sirotků zaplatiti toto:
Item obci lhotské 18 zl 15 gr.
Šalomounce Židovce 4 zl.
Danielovi Židu 1 zl.
Více do truhlice obecní 1 zl. Pars 24 zl 15 gr.
Více se našlo dluhu Holomkovi Židu do Strážnice 4 zl. Ty se jemu letha [15]95 zaplatiti mají.
f 112
A tak zůstává 199 zl 10 gr. Přijde na každou osobu i po Janovi, bratru jejich zemřelém, toto:
Kače a Dorotě dílu svého obě dvě 44 zl 8 gr 6 den, co se jim na oba díly dostalo, Janovi Tomkovému otčímovi svému prodali.
Mateř též dílu svého na gruntě svém porazila 25 zl 25 gr 1 den.
A ostatek těmto náleží:
Item Barboře 25 zl 25 gr 1 den.
Johaně 25 zl 25 gr 1 den.
Maruši 25 zl 25 gr 1 den.
Lidě 25 zl 25 gr 1 den.
Kuně 25 zl 25 gr 1 den.

Na to přijato toto:
Letha 1592 přijato od Jana Tomka za grunth 4 zl.
Letha [15]93 přijato za čtvrt roli od téhož Jana a mateři těch sirot[ků] 2 zl.
Letha [15]93 přijato za poloulání od téhož Jana 7 zl.
f 113
Vydání s toho:
Item obci lhotské na dluh napřed psaný 8 zl.
Též dáno Šalomounce Židovce z těch purgkrechtních peněz a z dobytka prodaného 4 zl.
A do truhlice obecní vzato 1 zl.
A tak při právě žádnejch hotovejch peněz není.

Letha [15]94 přijato od Jana Tomkovýho za grunth peněz purgkrechtních 6 zl i ze čtvrtí roli. Z toho dáno za dluhy toto: obci lhotské 5 zl a Danielovi Židu na dluh 1 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz purgkrecht[ních] polovici 2 zl 21 gr 3 den. Z toho dáno za
19 kop vajec po 10 kr[ejcarech], které Jeho [Mil]ost Pánu tenž nebož[tík] otec těch sirotků zmrhal, 2 zl 21 gr 3 den.
Letha [15]96 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz 3 zl 23 gr 4 den. Ty sou dány Holomkovi Židu na dluh jeho.
Letha [15]97 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz 4 zl. Z toho dáno ostatních peněz za dluh Holomkovi Židu 6 gr 3 den. Z to[ho] dáno Barboře na díl její 1 ½ zl a Johance též dáno na díl od učení švadlenství 1 ½ zl.
Letha 1598 přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 2 zl 12 gr a Johance též dáno 2 zl 12 gr.
f 113
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Maruši na díl její.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Johance na díl její 2 zl.

Jakož náleželo ještě dodati Johance dílu jejího 18 zl 19 gr 1 den, ty jest prodal Janovi Tomkovýmu Matouš Kujáček manžel její za hotových 5 zl 21 gr. A tak ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od něho za grunt položených 4 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou dány Lidě na díl její na kožich.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Tomkového za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Barboře na díl její
4 zl, Markytě též dáno na její díl 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně Svorňového za grunt 2 zl. Ty přijal Martin Pavlů na díl Kuny manželky své.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně Svorňového za grunt 2 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Bartoně Svorňového za grunt 2 zl. Z toho dáno Pavlový[mu] Martinovi na díl Kunin 1 zl, Matěj Vlků též přijal na díl Markytin 1 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Bartoně Svorňového za grunt 4 zl. Z toho dáno Pavlový[mu] Martinovi na díl Kunin 2 zl, Matějovi Vlkovému na díl Markytin 2 zl.

f 114
Sečtení statku neb[ožtíka] Staňka Šavrňového, komu co z nápad[níků] od letha 1611 náleží:
Margitě náleží dílu jejího nedobraného i po Lidě sestře její zemřelé 22 zl 7 gr 4 ½ den. Na to jí náleží na gruntě Bartoně Svorňového 5 zl 11 gr 5 den, na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku Jana Belfy 15 zl 25 gr 6 ½ den.
Kuně náleží dílu jejího nedobraného i po Lidě sestře její zemřelé 23 zl 22 gr 4 ½ den. Na to jí náleží na gruntě Bartoně Svorňového 5 zl 11 gr 5 den, na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku Jana Belfy 18 zl 10 gr 6 ½ den.
Martinovi, synu od Barbory zplozenýmu, dílu, což mateř jeho nedobrala i nápadu po Lidě tetě jeho zemřelé 19 zl 10 gr 4 ½ den. Ty jemu náleží na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku Jana Belfy.
Anně od Johanky zplozené nápadu po Lidě tetě její 5 zl
12 gr 3 ½ den. Ty jí náleží na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku Jana Belfy.

Letha Páně 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Bartoně Svorňového za grunt 4 zl. Ty přijal Matěj Vlků na místě Margity manželky své i na místě Anny zemřelé 2 zl a Martin Pavlů na místě Kuny manželky své i na místě Anny zemřelé 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Bartoně Svorňového polovici vejrunkových peněz přijato, totiž 2 zl, a od Davida z Rovně na místě toho Bartoně Svorňového druhou polovici vejrunkových peněz přijato 2 zl.
Matějovi Vlkovýmu na díl Kuny manželky jeho dáno 2 zl a Martinovi Pavlovýmu na díl Kuny manželky jeho dáno 2 zl.
Matěj Vlkův, manžel Markyty svrchu psané, prodal Janovi Belfovi v Kněždubě, což jemu z vinohradu jeho v Dobré hoře na Kněždubsku po letech se vyplniti mělo podle vyhledání ut s[upr]a, totiž 16 zl 25 gr 6 ½ den za hotových 2 zl. A tak týž Matěj Vlkův po týž Markytě manželce své nic více tu nemá.