Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Gru[nt] Jíry Sokolova

f 599a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 131 Kateřina, nadepsané[ho] Jíry Sokolového manželka, majíc grunth svůj za 130 R koupenej, na tu summu vejměnky při smlouvých svadebních 50 R a dílu svého 80 R srazila.
A tak ten Jíra vejš psaný má grunth svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Klame pojmúc sobě za manželku pozůstalú vdovu po neb[ožtíku] Jírovi Sokolovém, z dovolením jejím prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Ondrušovému za summu 60 R.
Na tu summu dal jemu podsedek svuoj zaplacený v 50 R a vinohrad novosad nad Růženú v 10 R.
A tak Václav Ondrušů ten podsedek má zouplna a docela zaplacený i za volný a svobodný odevzdaný. Stalo se u přítomnosti obú stran letha a dne ut s[upr]a.

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] radních vedle hodnověrné správy lidí starožitných [se] vynašlo, že Václav Ondruš ut sup[ra] zemřel a po sobě manželku samotnou bez dětí zůstavil, tu sobě Jan Trnka pojal a připsati sobě nedal.
f 599b
Sám také potom zdědíc po té manželce ten grunt a jinou pojmouc z světa se odebral. Kterážto podala tenž podsedek jsouc její zaplacený Janovi Šejdovi za summu 50 R, na kterou ihned dal závdanku vdově 7 R, platiti má rok po roku po 3 R.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Matěj Vlk a Václav Cigánek S.R.a N.
Letha Páně 1659 dne 2. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Jan Šejda položil za grunth svůj 7 R.
Ty přijal Jan Radějovský na místě Kuny manželky své.
Letha 1662 dne 37. Januarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Šejda položil za grunth 5 R.
Ty přijal Jan Radějovský na místě Kuny manželky své.
L[eta] 1667 dne 14. Januarii za purgmistra Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Šejda položil za grunt svůj 3 zlm.
Ty přijal Jan Radějovský z Petrova.
Dito s přátelskej lásky a dobrej svej vůle i na místě manželky svej Anny Jan Radějovský z Petrova Janovi Šejdovi daruje a zde se jemu vypisují 10 zlm.
L[eta] 1671 16. Januarii za purgmistra Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Šejda položil za grunt svůj peněz ročních 4 zlm.
Ty přijal Jan Radějovský z Petrova k rukám svým nápadu.

f 601a
Letha Páně 1683 dne 10. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Jan Radějovský z Petrova maje na gruntě neboštíka Jana Šejdy nápadu k dobírání 14 zlr, takové peníze Dorota, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Šejdovi, zkoupila od Jana Radějovskýho za su[mmu] 2 zlr. A tak Jan Radějovský na tom gruntě nebude míti žádného práva více. Stalo se dne a letha ut supra. Solutum.

Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakž Jan Šejda grunt ut s[upra] docela zaplacený měl, nechtíc aby souc potomci jinšímu připadl, zaujal jej vlastní syn Jan Šejda v tej summě, tak jak jej otec jeho měl, za 50 zl mor[avských]. Který se mu za svobodný a volný odevzdává.
Rukojmě za vystavení gruntu, cís[ařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. Václav Stanislav a Pavel Javornický dne a leta ut s[upra]. Nápadníci bratři a sestry.

Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Jan Šejda majíce z gruntu ut supra bratrom a sestrám svým ještě 50 zlm spláceti, takové peníze jemu bratr jeho Jakub Šejda a sestra jeho Veruna, a více bratrů ani sester není, z bratrskej a sesterskej lásky dobrovolně před J[ejich] Opatr[nostmi] pány při držaných posudcích
f 601b
obadva darovali. A tak nadepsaný Jan Šejda má svůj dům docela a zouplna zaplacený a žádný více, ani tenž nadjmenovaný bratr jeho Jakub, ani sestra jeho Veruna na něm praetendirovati nemá. Stalo se u přítomnosti všech stran dne a letha ut supra. Solutum.

Letha Páně 1743 dne 20. Aprilis za purgkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Jan Šejda před vzácným ouřadem stojíce se jest přihlásil, že ten grunt ut supra Martinovi Vavříkovi za šedesáte jeden rýnský jest odprodal. Přímouce prodávající Jan Šejda takových 61 zlr [od] Martina Vavříka in optima forma juris, quituje a prázna činí. Pročež takový grunt Martinovi Vavříkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Jan Šejda na tom gruntě míti vejměnek až do své smrti v světničce, kterouž on hospodář jemu vystavěti povinen bude, totiž světničku, kuchyni a komorku. Kdy[by] pak jeho manželka Jana Šejdy pominouti měla, on zase se oženil, pak potom se pominul, po jeho smrti druhá manželka to právo míti nemá. Střechu Jan Šejda spravovati chce, naproti tomu víno do sklepa hospodáře bez ouplatku skládati moci bude.

f 602a
Taky se tu rozumí, kdyby on hospodář vezdejší pominúti se měl, ten hospodář, který po něm se dostane, takovej vejminek Janovi Šejdovi držeti povinen bude, dovoluje se jedna kráva a ušípané držeti Janovi Šejdovi.
Za rukojmě že takový grunt opravovati a všechny jak královské, vrchnostenské i jiné obecní dáňky platiti a odbejvati chce pana Jozefa Haysika a p[ana] Matěje Pašky jest zadal.

Přípis Martina Vavříka

Leta Páně 1775 dne 13ho měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož jest po smrti nebo[žtíka] Martina Vavříka dům ut supra spolu s jinú majetností pozůstal, takový pozůstalá vdova Maryna spolu i s ostatní živnosťú pro nedospělost dítek v užívání mněla a dítky své, totiž Martina, Tomáša a Jozefa z toho živila. Když pak ale i ona z toho světa smrtí zešla, túž pozůstalost prostředkem posledního pořízení společně vejš jmenovaným sirotkům zanechala a Tomášovi Vavříkovi pod opatrování odevzdala. Kdežto dojdúce oni sirotci dospělých let svých, aby ten grunt v skázu nějakým spůsobem nepřišel a všichni při opravování jeho škodu netrpěli, podle společného dědicův dorozumění nejstaršímu po tom n[ebožtíku] Martinovi Vavříkovi pozůstalému synovi Martinovi v summě jedno sto osumdesáte čtyrech rýnských zanechán jest. Podle čeho on Martin Vavřík bratrům svým, totiž Tomášovi 61 zlr 20 kr a mimo toho ze živnosti 7 zlr 40 kr, pak Jozefovi 61 zlr 20 kr a podobně ze živnosti 4 zlr 40 kr, obúm tehdy 12 zlr 20 kr ze živnosti a z domu 122 zlr 40 kr vyplatí. S tím tehdy grunt tento ze vším od staro-
f 602b
dávna na něm majícím právem se jemu Martinovi Vavříkovi za vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává dle práva purgrechtního.
Svědkové strany opravy gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Karel Večeřa a pan Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti společných dědiců, pak Tomáša Vavříka strejce jejich a Jana Kajdy dne a roku ut supra. S.R.S.V.a N.