Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt O[n]dry Bebového

f 485a

Letha 1593 Jíra Bebů koupil podsedek svůj od Ondry Bebového bratra svého za 30 zl, platiti jej má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Ty peníze všecky náleží Ondrovi Bebovi.
Ten Ondra Bebů zase grunth nahoře psaný zaplacenej k sobě přijal a když jej prodá, má se do těchto rejst[er] zapsati.

Letha [15]95 Ondra Bebů prodal grunth svůj Mikolášovi Kolacijovi za summu 30 zl. Závdanku témuž Ondrovi Bebovi položil Mikoláš 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po 2 zl. Ta spravedlnost náleží ostatek všeckno Ondrovi Bebovi, totiž 26 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Ondra Bebů, Bartoň Režný, Mikoláš Bravenec, Jiřík Havelků, Vašek Tkadlec.
Jakož jest Ondrovi Bebovi na tom podsedku náleželo 26 zl, i budouce Ondra Bebů Martinovi Slížkovi 5 zl dlužen, kterej jemu o posudku dáti měl, i nemajíc jich odkud a kde vzíti, pustil j[es]t témuž Slížkovi za těch 5 zl těch 26 zl. A tak Ondra Bebů tu žádné spravedlnosti více nemá a Martinovi Slížkovi ty peníze se po 2 zl pokládati mají.
f 485b
Letha [15]96 položil Mikoláš Kolacia Martinovi Slížkovi za grunth 2 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Kolacia za grunth s[irotkům] Martina Slížka 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Kolacia za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka 1 zl.

Pustý

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali požár podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Kolaciovi Pavlovi Hudcovýmu za summu 8 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Košulka, Matěj Muntavý SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Pavel Hudců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka 1 zl.
Letha 1617 Pavel Hudců položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížky 1 zl.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Pavel Hudců prodal podsedek svůj Ondrovi Polákovi za 8 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Slezák a Jíra Synek SRSAN. A pouští jemu Pavel Hudců, což na něm měl zaplaceného.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Ondra Polák položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Slížka 1 zl.

Pusté

Letha 1629 za fojta Václava Nejedlého prodán jest od ouřadu ten grunth ut s[upr]a Mikulášovi Podhorskýmu za 8 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pulec a Jíra Hlaváň S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Mikuláš Podhorský položil za gr[unt] Václavovi Nejedlýmu 15 gr.
Letha 1632 za fojta Jana Ondračkového Mikuláš Podhorský položil za gr[unt] Vácslavovi Nejedlýmu 1 zl.
f 486a
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Mikuláš Podhorský položil za grunt Václavovi Nejedlýmu 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Mikuláš Podhorský za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Václav Nejedlý ho přijal.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvějového tak jakož jest ten grundt prve pustý byl, tudy aby déleji k spuštění nepřišel, Jan Plšek takový grundt jest zase ujal za summu bez závdanku v 8 zl, placení komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Tomek, Václav Krčmář SRSAN.