Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt po ne[božtíku] Ambrovi Janovým zůstalej

f 612a

Letha Páně 1595 ve štvrtek po neděli Misericordie nadepsaný Ambra souc člověk sešlý jest umřel a gruntu po sobě v summě
70 R zanechal. Kterejžto grunth souc v něm světnice dvě Jan a Václav společně jej v summě vejš psané, Jan tu polovici od horní strany podle Jíry Sokolového ve 35 R a Václav druhou polovici též ve 35 R každý ujali.
Jan na svou polovici n[ebožtíku] Ambrovi otci svému ještě za živubytí jeho zavdal 7 R a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R.
Václav ten též na svou polovici závdanku položiti má 7 R a ostatek platiti od téhož letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R.
Ta summa mimo ten závdanek od n[ebožtíka] Ambra vyzdvižený náleží, totiž 63 R, osobám těmto:
Item Šalomounce Židovce za letho [15]94 zadržalých 2 R a ostatek, totiž 61 R, s[irotkům] ne[božtíka] Ambry Janovýho.
Jan dílu svého na té polovici sráží 11 R 3 gr a tak dopláceti má 16 R 27 gr.
f 612b
Item Václav též dílu svého sráží 11 R 3 gr a tak dopláceti má i s tím, což závdanku položiti povinen jest 23 R 27 gr.
Rukojmě za Jana za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Matěj Maňů, Matouš Peců S.R.S.A.N.R.
Za Václava rukojmě tímž spuosobem Jíra Sokol, Tobiáš Brázdů S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Václav napřed psaný závdanku, jakž napřed dotčeno 7 R.
Letha 1595 položil Václav peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]95 položil Jan napřed psaný druhú polovici za grunth 3 R.
Z toho dáno Šalomounce Židovce 2 R a jeden R zanechán na sirot[ky].
Letha [15]96 Jan napřed psaný ten druhej díl téhož gruntu od Václava bratra svého za summu napřed psanou koupil a je[mu] závdanku položil Jan 7 R. Ty přijal Václav bratr Janů.
Letha 1596 položil Jan za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]97 položil Jan za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha 1598 položil Jan napřed psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních na sirotky Ambry Janových 6 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.

f 613a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan napřed psaný za grunt svůj na s[irotky] Ambry Janových 6 R.
Jakož Václavovi Ambrovýmu na tomto gruntě náleželo 17 R
3 gr, takové peníze Janovi bratru svýmu za hotových 6 R prodal. A tak on na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan napřed psaný položil ostatek peněz za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry 4 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela má zaplacený.

Leta Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Jana Ambrového pan purgmistr a spoluradní jeho při spravování statku po témž Janovi Ambrovém odvedli sou Kateřině, vdově po něm zůstalé, grunt napřed psaný s krávou 1 a sviněmi 2, též s vinohradem v Horní hoře, jaký o tom v rejstřích sirotčích při tom statku obšírněji rozepsáno jest, v summě 132 R 26 gr. Z toho sobě táž Kateřina srazila dílu svého 40 R 21 gr 3 den
½ hal, ostatek summy dopláceti má sirotkům svým od letha 1619 po 7 R. Kterýž grunt i s těmi věcmi odevzdán jest tejž Kateřině za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i odbejvání povinností Jeho [Mil]osti Páně i obecních Vácslav Slavík a Jan Trnka S.R.S.A N.

Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Vácslav Kaláb pojmouc sobě Kateřinu, vdovu po Janovi Ambrovým zůstalou, za manželku, prodal jest ten grunt napřed psaný, sám toliko bez jiných věcí, Matějovi Prosenskýmu za summu 80 R. Závdanku týž Martin dal Vácslavovi Kalábovi hotových 10 R, ostatek summy platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný u přítomnosti obou stran.
Rukojmě za placení i za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Častkovský, Martin Mladíček, Jíra Provazník a Daniel Labr S.R.S.A N.
Matěj Prosenský ukoupiv sobě mlejn v Petrově na poručení pana ouředníka Vácslav Kaláb zase toho gruntu napřed psaného jest se ujal a na něj odvedl. Avšak což týž Matěj Prosenský byl závdanku za týž grunt dal, totiž 10 R, takové peníze Vácslav Kaláb zase položiti má k obci městské, kteréž obráceny býti mají na zbírku na vychování lidu vojenskýho.
f 613b
Kterouž zbírku týž Matěj Mazač letha 1622 podle jiných sousedův spravovati a odvozovati zaseděl. A tak ten grunt napřed psaný odevzdán jest zase Vácslavovi Kalábovi za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci přináležející Vácslav Slavík a Jan Trnka S.R.S.A N.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Lazebníků dostanouc nápadem po Kateřině manželce svej gruntu ut s[upr]a, prodal jej Pavlovi Zedníčkovi za summu 60 R. Závdanku dal při odevzdávce 5 R, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i obecní Pavel Hanousek a Matěj Vlků S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel Zedníček položil za grunth ut s[upr]a 1 R.
Ty přijal Jan Lazebníků na místě Kateřiny manželky své.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Zedníček položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 3 R.
Ty přijal Jan Lazebníků na místě manželky své.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R.
Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Zedníček položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr.
f 614a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Zedníček prodal ten grunt ut s[upr]a Matějovi Raškovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 14 R, platiti má každoročně při posudcích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Podivínský a Šimek Malíků
SRSaN.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Raška položil za gr[unt] svůj Janovi Lazebníkovému, kteréž přijal 1 R 15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Raška položil za gr[unt] svůj Janovi Lazebníkovému, kteréž přijal
1 R 15 gr.
Letha 1639 dne 4. April[is] za purgkmistra Martina Mráze jakož náleželo na tom gruntě ut s[upr]a Janovi Lazebníkovému k področnímu dobírání summy 38 R 15 gr, takové peníze pro potřebu svou sprodal jest k kůru literátskému města Strážnice, za kteréž dal jemu Martin Mráz, senior kůru literátského, za každý zlatý po 6 gr alb peněz hotových 8 R 3 gr. A tak Jan Lazebníků ani manželka jeho na tom gr[untu] nic víceji k dobírání nemají. Což se stalo na rathouze letha a dne ut s[upr]a.

Letha 1644 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho Matěj Raška prodal ten grunt ut s[upr]a Jírovi Křepkovi za summu ut sup[ra]. Závdanku jemu dal při odevzdávce 9 zlm, platiti má při posudcích každoročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.H. i obci Pavel Hořák a Matěj Vlk SRSaN.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jíra Křepka položil za grunth k kůru literátskému, kteréž Jan Slováček jakožto hospodář kůru literátského přijal 3 R.
f 614b
Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jura Křepka za grunth ut supra k kůru literátskému 2 R.
Takové peníze přijal pan Martin Jankho jakožto senior téhož kůru literátského.
Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních Jiřík Křepka položil za grunt svůj kůru literátskému 1 R.
Ten přijal p[an] Martin Janko, senior téhož kůru.

Letha Páně 1670 [dne] 12. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho po smrti Jiříka Křepky Kateřina pozůstalá vdova pro nemožnost svou ten grunt podstoupila Bartoňovi Gavlíkovi, tak jakž navrchu zápis atestiruje, za summu 60 zlm, ročně spláceti jej má po 12 zlm až do vyplnění summy.
Přední peníze náleží kůru literátskému 31 zlm.
Sirotkům nebo[žtíka] Matěje Rašky 17 zlm.
Sirotkům Jíry Křepky 13 zlm.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Studenský a Jan Šejda SRSaN. L[eta] [a] d[ne] ut supra.
Místo závdanku starý rešt contrib[uci] Jíry Křepky zaplatil 2 zlm na porážku napřed psanej summy.
f 615a
Letha Páně 1670 [dne] 12. Januarii Bartoň Gavlík položil za grunt svůj ku kůru literátskýmu 2 zlm, které peníze Michal Reguli na službu svou přijal.

Letha Páně 1672 dne 24. Octobris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Bartek Gavlík prodal grunt svůj ut supra Martinovi Martinkovýmu za su[mu] 60 zlm. Závdanku za zvelebení gruntu týž Martin Martinek Bartkovi Gavlíkovi dáti povinen bude 3 zlr, ostatní pak summu nápadníkům, tak jak zápis atestiruje, při posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude. Odevzdán jemu za volný a k užívání svobodný.
[Rukojmě] Bartek Gavlík a Matouš Rojovský SRSp a neroz[dílnou].

Nápadníci na tomto gruntě jsou:
Obec městská na místě kůru liter[átského] 31 zlm.
S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Rašky 17 zlm.
S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Křepky 12 zlm.

Letha Páně 1712 d[ne] 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra Martin Martinků nápadníkům ut supra ještě 60 zlm na letha spláceti, že tenž grunt spolu z jinými od Uhrů rebelantů v roku 1704 d[ne] 7. Janu[arii] na ruinu vyšel, za vystavení se jemu třetí díl
f 615b
za zaplacené vypisuje, totiž (po sražení peněz závdankových těch 3 zlm) 19 zlm. A při posudcích hnedt ten den pokládá peněz ročních obci měst[ské] 1 zlm, ostatních 37 zlm bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž:
Obci měst[ské] 17 zlm 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Rašky 11 zlm 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Křepky 8 zlm.

Přípis gruntu Janovi Rybeckému

Letha Páně 1768 dne 27. Januarii za purkmistra p[ana] Kryštofa Aloise Miháče a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Martin Martinek připsaný, který však zemřel a ten grunt na syna jeho Jozefa Martinka dědičně připadl. Ten však nyní jmenovaný Josef Martinek tak nemajíce tohoto gruntu připsaného také ab intestato zemřel, kterýžto dům matka sirotka a respective pozůstalá vdova z dobrým rozvážením na místě syna a sirotka Josefa Martinka [a] strýc jeho Jan Martinek ten dům ut supra prodali Janovi Rybeckému za summu 170 zlr.
Z kteréžto summy následující dluhy platiti se mají, totiž:
f 616a
Janovi Sasínovi do Petrova capitalu 30 zlm.
Carlovi Večeřovi 10 zlr.
Jurovi Rybeckému 12 zlr.
Janovi Martinkovi 11 zlr 18 kr.
Matka Rozára nyní provdaná za Jozefa Múčku sobje zanechává 10 zlr.
Ostatní pak 96 zlr 42 kr nyní jmenova[ná] matka pozůstalého sirotka jemu synu svýmu Pavlovi Martinkovi dobrovolně zanechává, které nadjmenovaný kupec Jan Rybecký pod zemský interess na sebe bere a doplatit povinen bude, id est 96 zlr 42 kr. Summa 170 zlr.
S tím tehdy nadřečený grunt Janovi Rybeckému za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu jsou p[an] Jos[ef] Stanislav a p[an] Jan Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut supra.

Nápady na tomto gruntě jsou, které držitel toho gruntu platiti povinen jest, totižto ještě:
Obci městskej na místě kůru liter[átského] 17 zl mor[avských] 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Rašky 11 zl mor[avských]
10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Křepky 8 zl mor[avských].
Kteréžto každoročně po 1 zl mor[avském] platiti má.
f 616b
Přípis Matoušovi Matějkovi

Leta Páně [1]770 dne 13. Februarii za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního hned psaný Matouš Matějek a ohlásil, kterak on majíce na tomto domě polovicu zaplacenou, též i druhou k uvarování všeliké rozepři od svého společníka Jana Rybeckého za summu
72 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu Matoušovi Matějkovi ten celý dům právně připsán byl. Na kteroušto slušnou žádost se jemu za jeho vlastní a volný s tyma na něm obci městské podlužnými verunky p[e]r 17 zlm 20 gr, id est
17 zlm 20 gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Rašky 11 zlm
10 gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Křepky 8 zl mor[avských] při posudcích po 1 zlr připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrchno[stenské] a městské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Carel Habermann. Stalo se d[ne] anno [1]770.
f 617a
Přípis Václava Kristoňa

Leta Páně 1780 dne 22. měsíce února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka spoluradních jeho toho času majíce neboška Anna, posledně ovdovělá Matějková, předtím za Tomáše Kůrku provdatá, kterážto d[ne] 22. Augusti 1777 ab intestato zemřela, grunt ut supra po manželi svým Matúšovi Matějkovi zděděný, takový nedajíce jej sobě připsati odemřela, zanechajíce po sobě syna jediného Václava Kristoňa po Pavlovi, jemužto týž grunt dle na majetnost její vzdělaného právního inventáře mezi jinú pozůstalostí dědičně připadl, prošacovaný za 150 zlr s přiražením summy verunkovej v předních zápisech, obzvláštně v roce 1712 ku konci tamotního zápisu obmezenej a ještě v summě 37 zl mor[avských] vynášející. Kdežto taky on Václav Kristoň aby do pravého držení gruntu řádně uveden byl, o přípis se ohlásil. V jehožto slušnú žádost přivolíce Jich Opatrnosti páni, přítomný grunt titulo acreditatis jemu Václavovi Kristoňovi dle řádu purgrechtního za vlastní, volný a dědičný tímto se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

Vejš psané verunk[ové] peníze p[er] 37 zl mor[avských] na tento spůsob se platiti mají každoročně po 1 zl mor[avském]:
Obci městskej 17 zl mor[avských] 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Rašky 11 zlm 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Křepky 8 zlm.
f 617b
Přípis France Baňařa

Leta Páně 1781 dne 16. Novembra za purgmistra pana Jana Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož Václav Kristoň grunt ut supra po matce svej Anně, posledně provdatej Martinkovej, dědičně podosáhl a takový připsaný měl, tak podobně z čistej vůle svej týž grunt zase Francovi Baňařovi za grunt v ulici Suchém řádku nazvanej přefrejmačil a přídavku dvacet rýnských zouplna přijal. Kterýžto frejmark když od strany obojí dokonale zavřen a domluven byl, k tomu cíli a konci před počestnost radu se přednesl, aby podle toho jednomu každému grunt připsán býti mohl. Odkudž přejmúce Franc Baňař taky na sebe ty na tomto gruntě se vynacházející verunkové peníze p[e]r 37 zl mor[avských] k splacení po 2 zl moravských ročně komu přináleží, týž grunt se jemu Fr[ancovi] Baňařovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Pfilip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 115 Fr 30 Kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7. Aug[ustii] 1800. Prat.
Im gleichen haften 450 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerket werden.
De sess[ione] 13. Aug[ustii] 1803. Prat.
f 618a
Gleichermassen haftet 150 Fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier IIItio loco versicheret werden.
De sessione 13. Aug[ustii] 1803. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 69 einverleibten Quittung sind diese 150 Fr baar bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sessione 3ten April [1]805. Ignatz Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol[io] 89 einverleibten Quittung sind dieser 450 Fr baar bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 12. Maii [1]809. Prat.