Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunth Mikoláše Krmelínského

f 511a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 17 nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svůj od Ondřeje Slaniny za summu 100 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha [15]93 vyplnil 48 R 15 gr. A tak ještě dopláceti zůstává 51 R 15 gr, ty pokládati má po 5 R.
Ta summa náleží Ondřejovi Slaninovi.
Rukojmě za placení gruntu a povinností panských Jan Uhléř a Jan Sejkora R.S.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Ondřejovi Slaninovi 5 R.
Letha 1595 položil Mikoláš Krmelínský za grunth svůj peněz purgkrechtních Ondřejovi Slaninovi 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Krmelínský Ondřejovi Krmelínský[mu] Slaninovi 5 R.

Leta 1597 Mikoláš Krmelínský prodal grunt svůj Václavovi Kalousovi za summu 100 R. Závdanku hned při odevzdávce 42 R, ten závdanek přijal Mikoláš Krmelínský, platiti má ostatek summy od leta [15]97 po 7 R až do vyplnění jí.
f 511b
Leta [15]97 položil Václav Kalousek purgkrechtních peněz
7 R.
Z toho dáno Ondřejovi Slaninovi 5 R.
Mikolášovi Krmelínskýmu 2 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Kovář, Ondra Zámečník, Jiřík Zelinka, Matouš Podmanicský S.R.S.A.N.
Leta 1598 Václav Kalousek položil za grunt svůj 7 R.
Z toho vzal Ondra Slanina 5 R.
A Mikoláš Krmelínský 2 R.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Václav Kalousek za grunt svůj 7 R.
Z toho vzal Ondra Slanina 5 R.
A Mikuláš Krmelínský 2 R.
Jakož náleželo Mikulášovi Krmelínský[mu] na tomto gruntě summy 15 R 15 gr, takové peníze prodal obci předměstské za hotových 5 R 5 gr. A tak on na tom gruntě nic nemá. Jíti mají tejž obci od letha 1600 po 2 R a potom po 7 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil za grunt Václav Kalousek 7 R.
Z toho vzal Ondra Slanina 5 R a obec předměstská od Mikuláše Krmelínského koupených 2 R.

Jakož náleželo na tomto podsedku Ondrovi Slaninovi předních peněz 16 R 15 gr, takové peníze Ondra Slanina Václavovi Kalouskovi z lásky pustil na ten spůsob, jestliže by kdy Pán Bůh nemoc na Ondru Slaninu dopustiti ráčil, aby jej Václav Kalousek opatroval.
f 512a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav Kalousek prodal pro potřebu svou na tomto podsedku svém obci předměst[ské] summy 70 R za hotových 13 R, platiti má od letha ut s[upr]a po 7 R pod rukojemstvím prvnějším.
Téhož letha a za předního konšela položil Václav Kalousek obci předměstské 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a starší prodali podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Kalouskovi Janovi Pišťákovi za summu 90 R. Závdanku dal 10 R, z toho přijali ouřad předměstskej peněz skoupených 9 R a Zuzanně Kalouskové i s sirotkem vydán, což na posledních penězích jim náleželo 1 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Balcar Karvinský, Jiřík Hejtman S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pišťák za grunt obci předměstské 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Pišťák za g[runt] obci předměstské 7 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěn ten podsedek ut s[upr]a od pana ouředníka Janovi Pišťákovi na placení po 3 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pišťák prodal podsedek požár ut s[upr]a Janovi Klikavský[mu] za summu 66 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánek, Jakub Bakovský, Šimon Suchánek, Daniel Skutecký S.R.S.A N.
Téhož letha 1608 ut s[upr]a položil Jan Klikavský za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Klikavský za grunt obci předměstské 3 R.
f 512b
Téhož letha ut s[upr]a Jan Klikavský prodal podsedek ut s[upr]a Matějovi Kohoutovi kovářovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 18 R, ostatek platiti má od letha 1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Tomáš Vsetínský a Michal Forman S.R.S.A N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj Kohout za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Matěj Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj Kohout za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Matěj Kohout položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Kohout položil za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Kohout položil za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Kohout položil za grunt obci předměstské 3 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Matěj Kohout prodal ten grunt Janovi Klikavskému za summu 130 R. Závdanku při odevzdávce položil 30 R, ostatek plati[ti] má po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Beneš Vlach a Ondra Zedník S.R.S.a N.
A jakož jest Matěj Kohout na tom gruntě peněz zaplacených i s vejdělkem (mimo přijetí těch 30 R) sobě náležitých měl 64 R, ty jest témuž Janovi Klikavskému za hotových 12 R 24 gr prodal. A tak Matěj Kohout tu již nic více jmíti nebude.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Jírovi Žákovi za summu 60 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Nedojel a Jíra Glivický S.R.S.a N.
f 513a
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jíra Žáků položil ročních peněz za gr[unt] svůj k obci městské 1 R.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho nemohouc pro nemožnost svou Jíra Žákových povinnosti všelijaké jak J.H.Mti, tak obecní zbejvati, z jistej vůle a povolení urozeného a statečného rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, roku 1645 ten grunth ut supra prodal jest Jakubovi Planickému za summu 60 R. Závdanku dal jemu 2 R, ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jakub Zhýbal a Prokop Vlášek S.R.S.a N.R.

Pamět.
Jakož jest byl Jíra Žákových kus humna od grunthu ut supra postoupil Martinovi Mrázovi, naprotiv tomu Martin Mráz témuž Jírovi Žákových i budoucím držitelům grunthu jedny čtvrtní honce nad Písečnicemi slovou Mocholovské na časy budoucí a věčné daroval.

Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a tej rady po smrti Jakuba Planického prodán jest grunth nadepsaný Martinovi Fijalovi za summu 60 R bez závdanku, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a placení i povinnosti všelijaké Martin Karkulík a Jan Škřivánek SRSaNR.
f 513b
Leta Páně 1706 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a radních toho leta Martin Ochman maje sobě ten gr[unt] ut s[upra] od Martina Rožka za 10 zlr koupený, však neodevzdaný, takový odprodal zasej Janovi Volnému za 9 zlr hotových i z tú rolí, jak zápis nahoře ukazuje, k tomu gr[untu] patřící. A tak se mu ten gr[unt] v tej summě, jak nahoře stojí, připisuje, totiž v 60 zlm, placením ročně po
2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Jan Hlubocký a Martin Hochmann SRSN.

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Jan Volný majíce z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti
60 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z inými skrz tu uherskou rebelii na ruinu přišel, upúští se jemu třetí díl za vystavení, totiž 20 zlm,
f 514a
a tak mu ještě k splacení zůstávati bude 40 zlm. Na kterúžto summu majíce na gruntě No 36 praetensi nomine uxoris jakožto dceru neb[ožtíka] Tomáše Svobody třetího dílu, totiž 5 zlm
16 gr 4 den, převedl jest na grunt tento, a tak jemu se na hlavní summě, co obci spláceti měl, za zaplacené vypisuje
25 zlm 16 gr 4 den, ostatních totiž 34 zlm 13 gr 3 den bude povinen platiti obci městskej na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1715 dne 9. Septembris za purgkmistrovství pana Pfilipa Černého a spoluradních jeho téhož času majíce Jan Volný grunt, kterýž již délejíc pro nemožnost svou držeti nemohl, tak takový jest Tomášovi Klimkovi kožušníkovi, který předtím ve Velkej na panství zdejším se zdržoval, podle dobrovolného domluvení za hotových 45 zl rejn[ských]
27 ½ krejcarů, to jest i z jeho na témž gruntě vyplacením, totiž 25 zlm 16 gr 4 den rozuměti. A soukup zasej naprotiv

tomu ty jedny honce ke gruntu patřící, které zastavené jsou, sobě vypláceti bude,
f 514b
item obci městskej ostatní, totiž 34 zlm 13 gr 3 den. bude, jak nahoře stojí, povinen spláceti. A tak žádný vícej na tom gruntě co praetendirovati má aneb bude krom obce. Odevzdává se jemu Tomášovi Klimkovi za volný, svobodný a docela zaplacený.
Rukojmě jest postavil za opravu gruntu a vyplacení náležité povinnosti, totiž p[an] Carel Kayser a p[an] Jakub Studnický. Stalo se z povolením vrchnosti a u přítomnosti obouch stran dne a letha ut supra.
NB. Poněvadž grunt tento se zbořil a do gruntu rozválal, takže ho zas z místa staviti musí, pročež z ohledu toho na povinnosti z gruntu přicházející mimo roli na tři leta polhocení se nadepsanému Tomášovi Klimkovi uděluje, totiž za 1715, 1716 a 1717. Act[um] dne 29. April 1716.
f 515a
Letha Páně 1724 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času Tomáš Klimek nechtíce gruntu ut supra delej držeti, takový prodal i s jednyma h[ony] roli v Padělkách vedle p[ana] Paravičína a Petra Tománka ležící a jednu zelničku čtvrtní na Písečnicách vedle pana Dašitského a vd[ovy] Bíteskej ležící Jiříkovi Slováčkovi, příchozímu z Novej Vsi, za hotových šedesáte rýnských. Kteréžto za vystavení, tou roli a tu zelničku se počítají, v summě ale hlavní verunkovej k obci městské patřící 34 zlm 13 gr 3 den alb, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po
2 zlm. Kterýžto grunt dle jejich společnej smlúvy podle práva purgkrechtního se připisuje tomuž Jiříkovi Slováčkovi za vlastní, bez všelikých reštů, poněvadž kupec teprv povinnosti všeliké za rok 1725 k placení na sebe přijal a prodavač Klimek ještě za rok 1724 všechno zaplatiti povinen bude. Však poněvadž Tomáš Klimek v roku 1723 vyhořel, a proto spolu s jinýma polhocení užíti má, to polhocení, které za rok 1725 přijde, Klimkovi náležeti bude a kupec bez všeho polhocení rok 1725 zouplna
f 515b
platiti bude. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Horný a p[an] Carel Šneller S.R.S.V a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1748 dne 11. března za purgmistra pana Ignatze Filipa a spoluradních ten čas přistoupila Marina Slováčková nechtíce ten grunt ut supra delej držeti, takový pustila Matějovi synu svému na ten spůsob v 150 zlr, aby sestře svej Verunce a bratrovi Jozefovi každému per 50 zlr (na kterým oni spolem bydliti mají, což více spolu zrovnati nemohli) vyplatil. Kteréžto za vystavení přičítati se má, v summě ale hlavní verunkovej obci městskej patřící 34 zlm 13 gr 3 den

alb, kteréžto bude povinen platiti ročně per 2 zlr. Kterýžto grunt podle práva purgrechtního se připisuje tomuž Matějovi
Slováčkovi za vlastní, bez všelikých reštů. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Matěj Paška. Stalo se u přítomnosti obúch stran anno et die ut supra. f 516a
NB. Matka ale aby místo měla v tomž domně až do její smrti beze vší oplátky.

Přípis domu Pavla Solaříka

Letha Páně 1754 dne 18ho Maii za purkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních téhož času majíce Frantz Machálek tento grunt od vdovy Slováčkovej za svůj profrejmarčený a nepřipsaný, takový pro zniklý velké dluhy ex officio plus offerenti et melius solventi Pavlovi Solaříkovi za summu jedno sto dvaceti pět rýnsk[ých] odprodán jest, které peníze ad massam cridae hned složené a dluhy podle učiněnej classificaci zaplacené jsou. Pročeš nadjmenovaný grunt i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 34 zl mor[avských] 13 gr 3 den Pavlovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařské] contribuci, tak vrchnostenskej a mněstskej povinnosti pan Matěj Paška a pan Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.
f 516b
Přípis Andrisovi Solaříkovi

Leta Páně 1775 dne 1. Octobris za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času zemřúce držitel gruntu ut supra jmenovaný Pavel Solařík, pozůstalost jeho právně se poznamenala a rozdíly právní mezi pozůstalýma sirotky se učinily. Kdežto Andrisovi synovi jedinému grunt tento v summě jedno sto rýnských se prošacoval a přičtl, takže on Andris Solařík ostatním spoludědicom, a sice matce svej Marině 7 zlr 11 kr 1 ½ hal, sestře Marině 10 zlr 11 kr 1 ½ hal, pak Rozáře 18 zlr 56 kr 1 ½ hal k jejich podílům z domu tohoto dopláceti povinen býti má. Pročež nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna majícím právem i s těma na něj podlužnýma verunkovýma penězi 34 zl mor[avských] 13 gr 3 den obci městskej k splacení po 2 zl mor[avských] ročně se jemu Andrisovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, placení královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 84 fr 1 kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 9te Septemb[ris] [1]797. Prat.