Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Posla

f 129a

Jsou k tomu sirotci čtyři, Jíra, Václav, Anna, Kateřina a Maruše mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti náležitej na gruntě Václava, bratra jejich summy 97 zl 15 gr.
Z tej summy náleží jednomu každému na díl jeho toto:
Maruši, mateři těch sirotkuo, 19 zl 15 gr.
Jírovi dílu otcovského i po Kateřině, sestře jeho zemřelé, 26 zl.
Václavovi tolikýž i po Kateřině zemřelé náleží díluo jeho 26 zl.
Anně taky náleží dílu otcovského i po Kateřině zemřelé 26 zl.
Summa toho, což těm sirotkom na díly jejich přijde, učiní 97 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato od Matěje Tkadlce za grunt 7 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl 22 ½ gr.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava n[ebožtíka] Vaňka Posla za grunt 6 zl. Ty sou vydány Maruši mateři na díl její.
Anně též dáno na díl její 2 zl 15 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava n[ebožtíka] Vaňka 6 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 zl
5 gr 4 den, Václavovi též dáno 2 zl 5 gr 4 den, Anně dáno 2 zl 5 gr 4 den, Maruši mateři 2 zl 5 gr 4 den.
f 129b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava za grunt 6 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 5 zl, Anně též dáno na díl její 1 zl.
Václav sobě na gruntě dílu svého srazil, což jemu ještě dodati se mělo 23 zl 24 gr 3 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Huňky za grunt 3 zl. Z toho dáno Maruši mateři 1 zl, Jírovi 1 zl, Anně též dáno 1 zl.
Jíra což dílu svého měl na gruntě Jíry Huňky, totiž 17 zl 15 gr, ty jest jemu prodal za hotových 3 zl 20 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava za grunt na místě Jíry Huňky 4 zl. Z toho dáno Maruši mateři 2 zl a Anně též dáno na její díl 2 zl.
Od Jíry Huňky přijato za grunt zasedělé za rok 1602 3 zl. Z toho dodáno ostatek dílu Jírovi 6 gr 3 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Anně též dáno na díl její 2 zl 23 gr 3 den.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Václava za grunt 4 zl.

Maruše mateř umřela a dílu nedobraného po sobě zanechala
8 zl 9 gr 3 den. Z toho náleželo Václavovi, synu jejímu 4 zl
4 gr 5 den, ty jest pustil Jírovi bratru svému, že jest tu mateř jeho do smrti u sebe dochoval.
Jírovi dáno nápadu po mateři 2 zl.
Anně též dáno na díl její 3 zl 20 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jest doplaceno těmto sirotkům za grunt.
Letha 1615 našlo se z supplikací Jíry, syna n[ebožtíka] Vaňka Posla z počátku psaného, kterouž Její [Mil]osti urozené paní paní Mariji Magdaleně Žerotínské z Kunovic a na Strážnici strany vydání jemu spravedlnosti a nápadu po Vácslavovi, bratru svém vlastním, kteréž spravedlnosti by na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zůstávati mělo, podal, že jest témuž Jírovi Poslovému rži panské vydáno 19 měřic, každá měřice po 1 zl
15 gr, v summě hotové 28 zl 18 gr.

Ale to jest omylem toho, kdo jest to tehdáž vyhledával, témuž Jírovi Poslovému dáno, nebo jemu po témž Vácslavovi bratru jeho z tohoto statku nic nenáleželo, jak se vejš spatřiti může. A ty peníze těch 28 zl 18 gr vyšlé spravedlnosti, za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu předešle zůstávající, náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového, při kterémž statku na díl téhož Jíry Poslového vypsány.