Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Gr[unt] Šimona Veláka

f 624a

Letha Páně 1580 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 75 nadepsaný Šimon drží grunth svůj od Jakuba Zelenky za summu 130 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]90 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán grunt požár ut s[upr]a, pozůstalej po neb[ožtíku] Šimonovi Velákovi, Janovi Hlučínskýmu za summu 80 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Žiška, Václav Vrchníčků a Martin Slováků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Hlučínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 3 R.

Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa prodán grunt ut s[upr]a od purgmistra a starších, z kterého Jan Hlučínský zběhl, Janovi Houskovi za summu 80 R. Závdanku dal 8 R, přijat jest na si[rotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka, platiti má při každých Vánocích po 4 R od leta 1612. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Sojka, Jíra Řehořů, Řehoř Zábřežský, Václav Ondrouš S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto osobám:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka předních peněz 9 R.
J.M. Pánu odběžných peněz po Janovi Hlučínským 3 R.
f 624b
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Houska s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka za grunt 4 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Houska za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Houska položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Houska za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 3 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R.

Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Jan Houska prodal grunt tento Janovi Solgovi starému za summu 88 R bez závdanku, platiti má každoročně po 4 R. A cožkoliv týž Jan Houska na tom gruntě zaplacené má, to všechno témuž Janovi Solgovi pouští. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jan Húska, Jan Horazný, Macek Porubskej S.R.S.N.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Solga prodal jest ten podsedek Jírovi Podivínskému za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 88 R. Závdanku za něj dal 15 R, ostatek platiti má každoročně po 4 R. A cožkoliv Jan Solga k dobírání sobě náležitého měl, to jest témuž Jírovi Podivínskému pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Lazebníků a Jan Hanuska S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Podivínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 2 R.
f 625a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jiřík Podivínský položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Jiřík Velák z města Litovle, jakožto nápadník podle cedulky Jírovi Podivínskému dané, přijal 6 R.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Podivínský položil za gr[unt] svůj Jiříkovi Velákovi peněz ročních 3 R.
Ty přijal Jan Šlechta jakožto zmocněnec na místě Jiříka Veláka, kteréž jemu má odeslati.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Podivínský skoupil sám na sobě a gruntě svém peníze všechny summy 31 R, kteréž Jiříkovi, s[irotku] n[ebožtíka] Šimona Veláka, vlastně náležely a dal jemu za tou summu peněz hotových 8 R 17 gr
1 den. Což jest Jiřík Podivínský cedulku s podpisem Jiříka Veláka proukázal, že týž Jiřík Velák takové peníze k rukám svým přijal.
A tak Jiřík Podivínský má grunt svůj zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1682 dne 8. Aprilis za purgkmistra pana Václava Kneyzla a spoluradních jeho Matouš Bělohúbek zdědíce po manželce své, vdově pozůstalý po neboštíkovi Jírovi Podivínským, grunt zcela a zouplna zaplacený v summě 88 zlm, takový grunt postoupil jest Petrovi Šimkových v summě 88 zlm za zaplacený. Odevzdán dne a letha ut supra.

Letha Páně 1686 dne 23. Januarii za purkmistra Martina Frantzka a spoluradních jeho dostanouce Petr Šimkův nadjmenovaný grunt od Matouše Bělohoubka v 88 zl mor[avských] zouplna zaplacený, takový nemajíce žádného zdraví na něm odprodal Václavovi Kučovi z Hrubé Vrbky z vůlí J.M.P. hraběnky za summu hotovou za 20 zlr. Odevzdán jemu za zaplacený.

A tak nadvrhnutý Petr, ani přátelé, ani potomci jeho žádného nápadu na něm míti nebudou. Stalo se dne a letha ut supra.
f 625b
Letha Páně 1693 dne 22. Julii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Mikoláš Surý majíce předepsaný grunt koupený od Anny, vdovy pozůstalej po neboštíkovi Václavovi Kučovi, jak zápis jeho přiložený ukazuje, takový zase pustil příteli svému Václavovi Kudlíkovi za summu 22 zl mor[avských] 8 gr 6 den. Na kterou summu Václav Kudlík položil 17 zl mor[avských] hotových 4 gr 3 den, ostatek pak při příštím s[va]tém Václavě k doplacení summy položit má z dobrým přátelským nynějším domluvením.
Rukojmě za zbývání povinností jak cís[ařských], panských a obecních od Václava Kudlíka p[an] Václav Mlýnek, Jakub Šejda S.R.S.N.
Však pamět tato se zde činí, jak vejminku Mikoláš Surý sobě učinil, kterak on vystavíce vzadu světničku na svůj náklad, aby Václav Kudlík pro jeho schránu ji spříval. Za kterou potom povinen bude Václav Kudlík jemu 8 zlr složit, což on taky slíbil učinit, však na žádnú překášku toho zápisu, že by skrz to na ten grunt potah se činiti měl.
f 626a
Item Václav Kudlík položil ostatek Mikulášovi Surému, co podlužen zůstával. A tak tenkráte předepsaný grunt Václavovi Kudlíkovi za jeho zaplacený se připisuje a odevzdává, mimo výminky o světničku. Stalo se dne a letha ut supra za purgkmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho.

Letha Páně 1731 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a poručeného p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času jsouce pozůstalá vdova Kateřina po neb[ožtíku] Václavovi Kudlíkovi, zase provdaná za Stanislava Hakáča, ten dům ut supra společně s manželem svým s její vůlí a povolením prodali Janovi Surému za hotových čtyricet rýnských. A k tomu výminku mezi sebú učinili, aby kupec Jan Surý Stanislavovi Hakáčovi s manželkú jeho jmenovanú Cateřinú světnicu a síň a jeden chlév vystavěl na svůj náklad nad sklepem, v kterejž by oni oba manželé prodavači do jednoho i druhého smrti své volné a beze všeho úplatku obydlí měli, jakož taky aby jim volno bylo čtyri kuse dobytka buďto tažného nebo hovězího v tom chlévě chovati, jakož taky i pro mobilia jejich aby kupec v komoře svej
f 626b
jim volného místa spříval, na čemž tak obě strany, jak kupec, tak prodavač svolili. Pročež se podle toho připisuje a odevzdává dům ten jmenovanému Janovi Surému za vlastní a zaplacený a Stanislav Hakáč s manželkú svú do smrti, tak jak nahoře opsáno jest, obydlí v tej vnově vystavené bejti mající světnici volné míti má.

Stalo se u přítomnosti všech stran dne a leta ut sup[ra]. Contribuci od 1ho Januarii 1731 kupec platiti počne.

Přípis Václava Surého

Leta Páně 1768 dne 28ho Martii za purgmistra pana Christopha Miháče a dvou spoluradních téhož času majíce Jan Surý dům ut supra svůj vlastní, před smrtí svou o takovej mezi dítkami svými oustní pořízení učinil, a sice: dům ten zadal synovi svému Václavovi Surému šacujíc v summě za 170 zlr tím spůsobem, aby sestrám svým, totiž Anně a Rozalii z něho každej po 25 zlr vyplatil a Pavlovi 30 zlr. Poněvač ale on Pavel do tej otcovskej pozůstalosti 32 zlr dlužen byl, pročež takových 30 zlr
f 627a
z toho domu na něj připadnouti majících na ten dluh se porážejí a vzlášť žádného podílu z toho domu Pavel již více míti nemá. Naprotiv tomu ale všecky dluhy, které neboštík otec Jan Surý dlužen do smrti zůstal, jenž se počítají na 70 zlr, takový dluh Václav a Jan sami na sebe k zaplacení vzali a ostatní dědici, totiž Pavel, Anna a Rozalia, nic na takové dluhy platiti povinni býti nemají. Nadto však bratr Jan v tej od něho samého vystavenej světničce, dokudž by se s Václavem porovnati mohl, zůstávati má, jestli by se ale spolu srovnávati nemohli a Jan by z tohož domu k vytažení přinucen byl, tak jemu Václav složiti povinen bude tu polovicu zaplaceného dluhu p[e]r 35 zlr a z tohož domu na něho připadající díl p[e]r 25 zlr, spolu tehdy 60 zlr. A poněvadž aby tím spůsobem Václavovi ten dům připsaný byl, všickni společní dědici hned na rathauzi dobrovolně zvolili, podle toho tehdy jemu Václavovi Surému se tenž dům za vlastní a dědičný odevzdává a připisuje. Povinnosti všeliké jak císařské, tak panské i obecní, tak jak se sami domluvili, společně, dokud tam Jan obydlí míti bude, platiti mají.
Stalo se u přítomnosti pánův světkův p[ana] Johanesa Weinera a p[ana] Filipa Dvořáka, též Jana a Václava Surého, dne a roku ut supra.