Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Matěje Maňova

f 636a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 151 nadepsaný Matěj Maňů drží grunth svůj od purgkmistra a starších města Strážnice, zuostalej po n[ebožtíku] Janovi Vaňka Blanařového za summu 80 R koupenej.
Na kterejž jest peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 18 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
5 R dopláceti zuostává 62 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 6 R 25 gr. Ty jemu jíti mají od letha [15]95 při Vánocích po 2 R 15 gr.
Item Hesovi Židu též za dluh 10 R 25 gr. Ty jemu jíti mají, pokudž Holomek Žid spravedlnosti své nevyzdvihne, po 2 R
15 gr.
A ostatek, totiž 44 R 10 gr, ty náleží sirotkuom n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového. Kterážto spravedlnost jim jíti má, když ti Židé nahoře psaní spravedlnosti své vyzdvihnou, a to takto: letha [15]99 při Vánocích přijde jim
2 R 10 gr a od letha 1600 rok po roku při Vánocích pokládati se ji[m] má po 5 R.
Rukojmě za placení grunthu, též povinností panských Mikuláš Pražák, Matouš, Jana Pecový[ho] syn, Bartoš, Jana Bartošový[ho] syn, Ambra Janů S.R.S.A.N.R.
f 636b
Letha [15]95 Matěj napřed psaný položil peněz purgkrechtních za grunth 5 R.
Ty sou odvedeny a dány Holomkovi Židu za dluh jeho napřed psaný.
Letha [15]96 Matěj napřed položený položil za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu 1 R 15 gr.
Hesovi Židu dáno též 3 ½ R.
Letha 1597 položil Matěj napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Ty přijal Hes Žid na dluh svůj.
Leta 1598 položil Matěj napřed psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařovýho
5 R. Acth[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj Maňů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového
5 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Matěj Maňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj Maňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Bla[nařového] 4 R.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Matěj Maňů prodal podsedek ut s[upr]a Řehořovi Zábřeskýmu za summu 90 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peklo, Beneš Vítkovský, Jozef Bednář, Jan Pátků S.S.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Řehož Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Řehoř Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového i s zasedělými 8 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Řehoř Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 2 R.
f 637a
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Řehoř Zábřeský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 3 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Řehoř Zábřežský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Řehoř Zábřežský za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Řehoř Zábřežský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 4 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Řehoř Zábřežský za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanaře 4 R.
Nenáležely těm sirotkom, vydány sou nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového podle smlúvy přátelské, jakž o tom při statku 150 Matěje Maňového zapsáno jest.
Zuostává se těm nápad[níkům] Matěje Maňového z toho gruntu ještě od letha 1614 vyplniti summy 39 R. Z toho náleží Pavlovi Vyskočilovi 19 R 15 gr a Jakubovi Polákovi do Spinku 19 R
15 gr, bráti mají každý po 2 R.
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Řehoř Zábřeský položil za grunt nápadníků[m] ut s[upr]a 4 R.
Z toho přijal Jakub(!) Vyskočil 3 R a Jakub Polách do Spinku též přijal 1 R, tak jakž se o to spolu mezi sebou smluvili.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Řehoř Zábřeský za gru[nt] nápadníkům ut s[upr]a 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř Zábřežský položil za grunt těm nápadníkům 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř Zábřežský položil za grunt těm nápadníkům 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Vyskočilovi 2 R.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Řehoř Zábřežský za grunt 4 R.
f 637a
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Zábřeský prodal grunt svůj Jírovi Chasníkovi za summu 120 R. Závdanku dal Jíra Řehořovi při odevzdávce 23 R, platiti jej má počna leta 1619 po 5 R. Odevzdán jest za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Tomáš Hlučínský a Jíra Řehořů, též Jan Houska S.R.S.N.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jíra Chasník prodal ten grunt Matějovi Vlkovému za 103 R. Závdanku dal při odevzdávce 6 R, ostatek platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Hojáček a Pavel Hemrichů S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Matěj Vlk položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového peněz ročních 4 R 15 gr.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Vlk položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového
1 R 15 gr.
Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Vlk položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového
2 R.
Ty přijal následující purg[mistr] Jiřík Praštěk.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Maňového 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Vlk položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Maňového 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk položil za gr[unt] nápadníkům neb[ožtíka] Matěje Maňového, kteréž Martin Mráz, následující purgkmistr přijal 1 R.

Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních Matěj Vlk pustil jest tento podsedek Janovi Stanislavovi z Bartutovic zeti svému v té summě, jak jej sám měl, za 103 R. A co na něm zaplaceného měl, totiž 19 R, tomuž zeti svému pustil, ostatek summy platiti má po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jan Horák a Daniel Velický S.R.S.a N.
f 638a
Letha 1688 dne 11. Martii Jan Stanislav položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm, za kterýž se jemu vypisuje 2 zl mor[avské], jsouc toho důležitá potřeba stavení rathúze.
Takové přijal Václ[av] Žarůšek, purgkmistr toho času, do počtu svého.

Leta Páně 1702 d[ne] 24. Ap[rilis] za purgmist[ra] p[ana] Jana Dašického po smrti Jana Stanislava maje sobě ten g[runt] ut s[upra] Václav Stanislav syn jeho od otce poručený jej zdědil, který se mu ve 103 zlm připisuje a co on neb[ožtík] Jan Stanisl[av] vyplaceného měl, totiž 21 zlm, ty se mu za zaplacené vypisují, ostatních 82 zlm platiti bude povinen obci městské ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti Jakub Sasín a Matěj Sasín SRSN.

Přípis domu Jury Sklenovskýho

Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovanýho purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času pozůstalý grunt ut supra po smrti Jury Stanislavový[ho]
f 638b
z domluvú všech dědicův a na uznání jejich strýce Pavla Stanislava jest ten grunt Jurovi Sklenovskému v summě jedno sto padesáte rýnsk[ých] zanechán, který následujícím svým spoludědicům vyplatiti povinen bude, totiž:
Jura Sklenovský jménem svej manželky zadržuje sobě 13 zlr 45 kr.
Jozefovi Stanislavovi, co je na vojně, vyplatí dle otcovskýho testamentu 40 zlr.
Janovi Stanislavovi 13 zlr 45 kr.
Bětě ovdověnej Machálkovej 13 zlr 45 kr.
Anně Stanislavce 13 zlr 45 kr.
Maryně Stanislavce 13 zlr 45 kr.
Kači Stanislavce 13 zlr 45 kr.
Jurkovi Stanislavovi 13 zlr 45 kr.
Vd[ově] Anně, nyní provdanej za Jakuba Sklenovského 13 zlr
45 kr.
Činí 150 zlr.
Přitom vd[ova] Anna, provdaná za Jakuba Sklenovského, bude míti ze svým nynějším manželem a
f 639b
s těma malýma dítkami v tom domě do svej smrti svobodné bydlení. Na kterýšto spůsob se Jurovi Sklenovskýmu nadepsaný grunt s těma na něm obci podlužnýma 82 zl mor[avských] při posudcích po 2 zl mor[avských] k splacení pozůstávajícíma za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], vrchnostenských a městských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] a strýce Pavla Stanislava dne a roku ut sup[ra].

Přípis domu Martina Možnara

Letha Páně 1771 dne 23. Februarii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času přednesl nahoře psaný Martin Možnar, kterak on od Jury Sklenovského z přídankem 47 zlr k tomu [v] městě ležící vedle Jana Možnara vyhandlovali dům a při tom přídanku taky svůj dům v Novej ulici ležící vedle Frantza Šírka jemu popustil, však s tou výměnkú, aby pozůstalá vdova Anna Stanislavová, nyní provdaná Sklenovská, v tom vyhandlovaném domě
f 639b
své přebývání míti mohla. Kdyby ale se porovnat nemohli, tenkráte on Martin Možnar, a to sice nejdéleji za jeden rok jí provdanej Anně Sklenovskej za tou výminku třicet rýnských platiti povinen jest. Pročeš se jemu Martinovi Možnarovi za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení císa[řsko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] [povinností] pan Jan Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.

No. 150
Přípis domu Jana Hurbánka manželky Rozáry, rozenej Možnarky

Leta Páně 1772 dne 19. Decembris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času po smrti Martina Možnara, držitele gruntu ut supra, pozůstal tento dům mezi ty po něm pozůstalé dědice i s ostatní majetností k rozdělení, to taky dle inventáře a přitom připojeného právního rozdílu se vykonalo. Dle kterého téhož domu polovica ve 100 zlr pozůstalej vdově Dorotě a polovica zvrchu psanej Rozáře, provdanej za Jana Hurbánka, podobně per 100 zlr připadá. Poněvadž ale jeden každý grunt toliko jednoho hospodářa míti chce a má, za takového dle mezi sebú učiněného vznešení opáčená Rozára, provdaná za Jana
f 640a
Hurbánka, se ohlásila, tím věcej ale, že manžel její Jan Hurbánek jak strany opravy gruntu, tak jiných příhodách ji jistiti může. Podle toho tehdy tento grunt však s tou výminkú, aby pozůstalá vdova Dorotha do něho v polovicu uvedená a ve všechných příhodách jak škodu, tak užitek měla, takže ona vdova jak strany držení vojáků všelikých, jak nynějších, tak budoucích, královských uložení, tak taky vrchnostenských i městských povinností vždy polovicu klásti a snášeti povinna býti má. Kdyby ale se ona vdova Dorota z toho světa v brském neb dalším časi se odebrati měla, tehdy svobodno jí pozůstává z těma na tomž gruntě majícíma 100 zlr dle libosti kšaftovati, dotudt ale v zadním stavení své bydlení svobodné a bez překážky míti. Se zvrchu psanej Rozáře rozenej Možnarce spolu i s tyma na tomž gruntě pozůstávajícíma verunkovýma penězi

p[e]r 82 zl moravských, jenž k obci městskej každoročně při posudcích po 2 zlm spláceti připadají, za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové strany opravy gruntu a placení všech povinností p[an] Franc Gatty a p[an] Jozef Svoboda A.R.S.V.a N.

Přípis Václava Možnara

Leta Páně 1776 dne 9ho měsíce dubna za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Rozára, vlastní dcera po nebo[žtíku] Martinovi Možnarovi, nyní provdalá za Jana Hurbánka, grunt ut supra sobě připsaný a odevzdaný tím spůsobem, aby ona z takového domu matce svej jedno sto rýnských zplatiti povinna
f 640b
byla, mezitím ale až do splacení tej summy na gruntě tom v zadním nad sklepem se vynacházejícím stavení a světnice své svobodné bydlení bez překážky mněla, nemohouce se s matkú vznášeti grunt ten Václavovi Možnarovi za summu dvě sta dvaceti pět rýnských dobrovolně odprodala. Na kterúžto summu on Václav Možnar jí Rozáře, provdalej za Jana Hurbánka, dům svůj na Suchém řádku podle Jozefa Sochora a Martina Ostravského stojící v summě 110 zlr aediroval a dle knihy purgrechtní připsat dal. K tomu tej vdově Dorotě Možnarce přináležející jedno sto rýnských, id est 100 zlr (proti kterým ona vdova v tej zadní světnici neb stavení jak předtím až do vyplacení svobodné přebývání míti má), na sebe přejal a ostatně držitelkyni a respective straně prodávající tohoto gruntu p[e]r patnáct rýnských k rukám odpočítal. Podle toho tehdy grunt ut supra i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 82 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k obci k splacení se jemu Václavovi Možnar[ovi] ze vším od starodávna majícím právem za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Frantz Gatty a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.