Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Gr[unt] Matouše Pecovýho

f 648a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních novejch v listu 145 nadepsaný Matouš Peců drží grunth svůj, kterejž jest od Šťastného Krejčího koupil za summu 85 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 8 R dopláceti zuostává 43 R.
Ta všecka summa náleží Šťastnému Krejčímu.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Peců bratr jeho a Matěj Bobálů S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Matouš Peců peněz purgkrechtních za grunth svůj Šťastné[mu] Krejčímu 8 R.
Letha [15]96 položil Matouš Peců za grunth peněz purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 8 R.
Letha [15]97 položil Matouš Peců za grunt peněz purgkrechtních Šťastný[mu] Krejčí[mu] 8 R.
Letha 1598 položil Matouš Peců za grunt svůj peněz purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 8 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 648b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš Peců za grunt Šťastnýmu Krejčímu 8 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Matouš Peců položil peněz purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 3 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela má zaplacený.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Mathouš Peců prodal grunt svůj požár ut s[upr]a Mikulášovi Bašovýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Vlk, Jíra Žiška, Martin Vítků, Václav Trn S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Baše za grunt Mathoušovi Pecovi 2 R.

Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš Baše prodal podsedek Jírovi Řehořovýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 8 R a pustil jemu, což zaplaceného měl 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Adam Lazebník, Lukáš Vaňků, Kliment Klobúčník SRSAN.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil týž Jíra Řehořů za grunt ut s[upr]a Mathoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Řehořů za grunt Mathoušovi Pecovi 2 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Řehořů za grunth Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Řehořů za grunth Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Řehořů za grunt Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jíra Řehořů položil za g[runt] B[ratru] Matoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Řehořů za gr[unt] B[ratru] Mathoušovi Pecovi 4 R.
f 649a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Řehořů položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Řehořů položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.
Leta 1618 za purmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Řehořů položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R.

Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Michalovi Řibovi za 60 R bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jakub Řehořů a Urban Tesař S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Michal Hříbek položil za gr[unt] peněz ročních 1 R.
Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Michal Hříbek položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Matouše Pece.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Hříbek položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Matouše Pece.

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Michal Hříbek prodal grunth ut supra Jakubovi Juráškovi za summu 60 R bez závdanku a cokoliv na něm Michal zaplatil, to jest jemu za 1 mě[řici] rži pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i obecní Michal Hříbek a Matěj Petrů SRSaNR.
f 649b
Letha Páně 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Jakub Jurášek prodal grunt svůj Janovi Kneyzlovi za summu šedesáte R – 60 R. Závdanku dal ihned při odevzdávce 1 R, ročně platiti má při každých Vánocích po 3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gr[untu] a jiné povinnosti panské i obecní Martin Velický, Matěj Jurášek S.R.S.a N.

Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Vrbecký ujmouce sobě nadepsaný grunt a nemohouce takového opravovati, týž grunt odprodal jest Václavovi Braneckýmu za su[mu] 60 zlm bez závdanku, placením ročně nápadníkům po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné všeliké povinnosti panské i obecní Jura Múčka a Martin Solařík SRSAN.

Letha Páně 1693 dne 17. Februarii za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Vlček po smrti neboštíka Václava Branického koupíce od vdovy po něm pozůstalej předepsaný grunt, poněvadž ona zbývati povinnosti nemohla. Pročež Václavovi Vlčkovi se připisuje za summu
60 zlm, kterejšto vdově za vystavení dal 9 zlr a takové jemu na summě se sráží, ostatek placením ročně
f 650a
při každých posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Blažej Solařík, Martin Stanislav S.R.S.N.
Kterýchšto 9 zlr, co závdanku dal za vystavení a na summě jemu se sráží, učiní na starý počet moravský 7 zlm 21 gr alb
3 den.

Letha Páně 1710 dne 11. Decembris za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních jeho Mikuláš Tomek ujmouce grunt ut supra, který jen holé místo zůstával, kterýž sobě až posavad připsaného neměl, o to op[atrných] pánů slušně žádal, aby jemu tenž grunt inprotocollirován byl. Pročež jsouce ten grunt v summě 52 zlm 8 gr 4 den, z takovej summy, aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu polovice a ostatní, totiž 26 zlm 4 gr 2 den, k obci strážnickej ročně při posudcích po 2 zlm kladúce platiti povinen bude. Připisuje se jemu za vlastní a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Jakub Bártek a Pavel Možnar S.R.S.V.a N. Dne a letha ut supra.
f 650b
Leta Páně 1750 dne 18. Augusti za purgkmistra p[ana] Gottfrida Mayera [a] spoluradních toho času nemohouce Pavel Mička dům po svým neboštíkovi otci druhým erbům vyplatit, jest i z matkú svojú a druhýma erbami ten dům Martinovi Ratiborskému za summu osumdesáte pět rýnsk[ých] z dobrej vůli odprodali. Matka ale vdova Mičková svoje svobodné bydlení v tom domě do její smrti míti má a kdyby se z kupujícím srovnati nemohla, pročeš kupec Martin Ratiborský povinen bude jí vdově sedumnáste rýnsk[ých] za tou výminku složit. S tím se takový dům s těma na něm nadpředepsanýma verunkama Martinovi Ratiborskému za jeho vlastní, volný a dědičný

f 651a
připisuje a odevzdává.
Rukojmci za opravu kruntu a placení jak císařsk[ých], tak městských a panských povinností p[an] Ignatz Filip a p[an] Pavel Surý. Stalo se u přítomnosti všech Mičkových erbův a kupujícího dne a roku ut supra.

Přípis domu Janovi Možnarovi

Letha Páně 1763 dne 1ho Octob[ris] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Pavel Stanislav a přednesl, že on ten pod dnešního datum licitando kúpený dům z pozůstalosti Ratiborskej p[e]r dvě sta a tři rýnských, id est 203 zlr, zeďovi svému Janovi Možnarovi odstupuje a jemu právně připsati a odevzdati chce, následovně žádal, aby se takový dům jemu Janovi Možnarovi připsal. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Možnarovi s těma na něm předpsanýma verunkama za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvic a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.