Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Barbory, pozůstalé vdovy po neboštíku Petrovi Hejném

f 659a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 110 nadepsaná Barbora drží grunth svůj po nadepsaném Petrovi muži svém zuostalej a za summu 55 R koupený.
Na kteroužto summu n[ebožtík] Petr Hejný do letha [15]94 vyplnil 13 R 15 gr a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 41 R 15 gr.
Ta všecka summa náleží obci městské strážnické.

Letha [15]95 položila Barbora vejš psaná za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] obci městské 3 R.
Letha [15]96 položil Jozef Jiskra obci předměstské 3 R.
Letha [15]97 položil Jozef Jiskra obci městské 3 R.
Více přijala obec za vinohrad, kteréž jim nenáležely 2 R.
Ty dva R mají s[irotci] n[ebožtíka] Petra Hejného z toho gruntu položiti.
f 659b
Letha 1598 položil Jiskra obci městský peněz purgkrechtních za grunt svůj 3 R. Acth[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jozef Bednář obci městské za grunt svůj 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jozef Bednář obci městské za grunt 3 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jozef Bednář za g[runt] obci městské 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Jozef Bednář za g[runt] obci městské 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jozef Bednář za g[runt] obci městské 3 R.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán podsedek pozuostalý po neb[ožce] Barboře Hejnej Benešovi Hlásnýho synu za summu 27 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Tarnovský, Jakub Šuman, Jan Augustů SRSAN a Ondra Palhar.
NB. Z toho sobě Beneš Hlásný na díl manželky své poráží
13 R 15 gr. A tak zuostává obci městské dopláceti ještě 13 R 15 gr, placením nahoře psaným.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Beneš Hlásný obci městské 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Beneš Hlásný obci městské 3 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upra] Beneš Hlásný položil za g[runt] obci městské 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Beneš Hlásný za grunth obci městské strážnicské 3 R.

f 660a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Beneš Hlásný položil obci města Strážnice za grunt 3 R.
Z toho navráceno do s[tatku] n[ebožtíka] Petra Hejného, kteréž ouřad omylem leta 1597 za vinohrad položených přijali a jim nenáležely 2 R.
A ostatek jest k obci obráceno, totiž 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Beneš Hlásný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejného peněz ročních 3 R.
NB. Ještě náleží obci městské z tohoto gruntu dovzíti
15 gr.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Beneš Hlásný položil za grunt peněz ostatních obci 15 gr.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth ut s[upr]a Tomášovi Zubřickému za s[um]u 27 R. Z toho sobě sráží dílu svého po Kateřině manželce své 13 R 15 gr, ostatek summy platiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Beneše Hlásného po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Masařů a Jíra Bartutovský S.R.S.a N.

Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka po zemřití Thomáše Zubřic[kého] zdědila Kateřina, pozůstalá vdova po něm, grunt vejš psaný. Jsouce ona pak již žena v věku svém zešlá, tedahdy ona zase tenž dům ut s[upr]a Václavovi Hlásnýmu, synu svému vlastnímu, postoupila a co jí na témž gruntě, totiž 13 R
15 gr náleželo, to všecko jest jemu z mateřský lásky pustila a dle nahoře psaný odevzdávky jemu též náleželo 13 R 15 gr. Z tej tehdy příčiny jest jemu tento grunt odevzd[án] za volný, svobodný a docela zaplacený.
Rukoj[mě] za povinnosti panský i obecní Thomáš Cigánek a Petr Gejda SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
f 660b
Leta Páně 1653 dne 7. Augusti za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav Hlásný jinak Benešů zemrouce, manželka po něm zůstalá prodala ten grunt Janovi Hákovi za summu 45 R. Závdanku dal jí 5 R, roční placení po 3 R. Odevzdán za volný a s[vobodný].
Rukojmě za placení a povinnosti Jan Prokšů a Václ[av] Vytřasil S.R.S.a N.

Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti Jana Háka Dorota pozůstalá vdova pro nemožnost svou pustila jest grunth nadepsaný Jírovi Bártkovi za summu 45 R bez závdanku, platiti jej má ročně po
3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Václav Vytřasil a Adam Moravec SRSANR.

Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt Jury Bártkových jinak Háka na největší spoustku jest přišel, aby pak J.C. a panské i obecní povinnosti nehynuly, J[eho] O[patrnost] pan purgkmistr a páni prodali ten grunt Jiříkovi Múčkovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Matěj Solařík, Frantz Kuča SRSpAN.

Letha Páně 1713 dne 20. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jiřík Múčka grunt ut supra sobě připsaný zemřel, takový pozůstalá po něm vdova Zuzanna zadala a darovala Janovi Kudlíkovi, strejci svému vedle ženy, v tej summě
f 661a
jak předtím za 40 zlm na ten a takový spůsob, aby ona jemnovaná Zuzanna Múčková v domě tom tak jak prve bydleti a při možnosti svej až do smrti hospodařiti bez všelikých výstrků v svornosti a lásce mohla. K tomu aby spolu s Janem Kudlíkem komory a sklepu volně užívati mohla, též kolňu pro seno aby ona sama užívati až do smrti mohla. Summu ale tu verunkovú 40 zlm bude povinen platiti nápadníkům, kteří se najdú, při posudcích po 3 zlm, contrib[uci] za 1711 a 1712 ona Zuzanna Múčková na sebe platiti přijala. Pročež poněvadž naddotčený grunt jemu náležitě darován jest, odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a pan Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1714 dne 3. Decembris za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času jakož jest Zuzanna, pozůstalá vd[ova] po nebo[žtíku] Jiříkovi Múčkovi, dle znění horního zápisu Janovi Kudlíkovi darovala, nemohouce spolu v svornosti pozůstávati s ním se dojednala a smluvila, aby na místě toho jemu darovaného gruntu jiný přijal a z tohoto se vystěhoval, na čemž jmenovaný Jan Kudlík přestal. A majíc Pavel Múčka grunt svůj vlastní Nro. 63, dle domluvy naddotčenej Susanny Múčkovej ten jmenovanému Janovi Kudlíkovi dobrovolně popustil a na místo toho grunt ut sup[ra] od tejž vdovy
f 661b
Múčkovej přijal. Kterážto jemu týž grunt ouplně, tak jak ona jej užívala, dobrovolně zadala na ten a takový spůsob, aby on sám a potomci jeho týž grunt volně užívati a děditi mohli a její přátelé, kteří z rodu jejího jmenovanej Zuzanny Múčkovej jsú, do toho domu do konce nic neměli a v něm žádného dědictví neměli. Toliko ona aby tak jak prve do smrti svej v tom domě bydleti mohla a při svém majícím statečku volně hospodařiti bez všelikého vystrkování v lásce a svornosti. Pročež poněvadž

všechny strany na tom dobrovolně přestaly, týž grunt se připisuje Pavlovi Múčkovi za vlastní a dědičný v summě hlavní 40 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti nápadníkom po
3 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti všech stran.

Přípis Václava Múčky

Leta Páně 1780 dne 25. měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po nebo[žtíku] Pavlovi Múčkovi grunt ut supra na jeho syna též neboštíka Jozefa Múčku dědičně připadl, kterýžto on Jozef Múčka zase synovi svému nejmladšímu Janovi per testamentum scriptum jest
f 662a odporučil, jej pak ani jeden ani druhý sobě připsati nedal. Když pak ale i tenž Jan Múčka z toho světa na věčnost se odebral, jsouce ještě mládenského stavu [a] nemajíce potomka žádného, pozůstalost jeho dle inventáře v pořádek uvedena, následovně mezi vlastní bratry a sestry neb jich repraesentanty vlastní nápadem práva se rozvrhla. Kdežto vedle znešení společných dědicův grunt ut supra Václavovi Múčkovi v summě čtyri sta rýnských přinechán byl a podle toho on Václav Múčka po odražení podílu svého ostatním spoludědicům 231 zlr 3 kr 1 3/5 den splatiti povinen jest, a sice:
Francovi Múčkovi 22 zlr 8 kr 2 2/5 den.
Maryně Ratiborskej 58 zlr 35 kr 2 2/5 den.
Barboře Ostravskej 87 zlr 20 kr 2 2/5 den.
Martinovi Múčkovi 51 zlr 59 kr 1 1/5 den.
Pak Kateřině Možnarce 10 zlr 59 kr 1 1/5 den.
Ut supra 231 zlr 3 kr 1 3/5 den.
S tím tehdy grunt ten vejš jmenovanému Václavovi Múčkovi i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penízami p[e]r 40 zl mor[avských] po 3 zlm ročně nápadníkům k splacení se podle řádu purgrechtního za jeho vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan František Gatty a pan Jozef Svoboda slíbil R.S.V.a N.
f 662b
Přípis Františka Múčky

Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Václav Můčka grunt ut supra připsaný a pořadně sobě odevzdaný, takový grunt vyplatíce ty na něm p[e]r 231 zlr 3 gr 1 3/5 den svým spoludědicům respective erbům po Janovi Můčkovi zapsané

podíly, přefrejmačil s bratrem svým Františkem Múčkú za grunt jeho No. purgkrechtu 99, folio 1173, versa pagina v knize tejto jemu Františkovi Múčkovi připsaný a přídavku od Františka Múčky, tamotného držitele gruntu, přijal na hotově jedno sto a sedumdesát rýnských říšských, žádnej vejminky sobě dálejc neobmezujíc. Pročež když takový frejmak za dokonalý uznán byl a František Múčka též oné na gruntě tomto pozůstávající verunkové peníze p[e]r 40 zl mor[avských] po
3 zlm ročně k splacení na sebe přijal, přítomný grunt ze vším od starodávna majícím právem se jemu Františkovi Múčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu a placení všelikých císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N.
f 663a
No. domu 152
dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 22. Januarii [1]789

Přípis Štěpána Moučky

Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná a nezastupitedlná smlouva mezi Františkem Moučkou jakožto otcem stranou jednou, pak jeho synem Štěpánem stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu popuštěných gruntu, a sice:
Za první: František Moučka zadává synovi svému Štěpánovi jeho vlastní v Starém městě vedle Jana Solaříka a vdovy Možnarky stojící dům, v kterém sobě svobodné bydlení až do smrti si vyvolil a taky aby on co by se jemu koliv líbiti se chtělo, chovati mohl. S tím tehdy a
za druhé: František Moučka povoluje a žádá, aby ten vejš psaný dům jeho synovi Štěpánovi za vlastní, volný a dědičný připsaný býti mohl.
Vše věrně a bezelstně.

Jozef Jermarsch Franc Moučka
svědek otec

Ignatz Prat Štěpán Moučka
svědek syn
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

Die ob diesem Hausse fehltenden Waisengeld zur Stadt Strassnitzer Comenkassa hat Georg Múčka mit 40 Fr mähr[ischen] bezahlt den 14. Augusst [1]815. Skopal.