Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bělíka

f 138a

Jest jich k tomu čtvero, Kateřina, Václav, Anna, Martin a Lida mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 58 Jíry Ambry Jursového zaplatceného 52 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl.
Roubanice v Lipovským žlebě za 2 zl.
Ložné šaty za 4 zl.
Kráva jedna za 4 zl.
Summa všeho statku učiní 162 zl.

Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají:
Holomkovi Židu dluhu 19 zl 6 gr.
Mikuolášovi Rakovi za ručnici 1 zl.
Summa dluhu 20 zl 6 gr.
Zuostává čistého statku po zaplatcení dluhův 141 zl 24 gr. To dělíc na 5 dílův, dostane se každému na díl jeho po 28 zl 10 gr 5 ½ den.

Lida mateř přijala na svůj díl:
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl.
Ložné šaty za 4 zl.
Krávu jednu za 4 zl.
Roubanici v Lipovským žlebě za 2 zl.
Summa což ona na díl svůj přijala 110 zl.
Zuostává mimo poražení dílu svého doplátceti 81 zl 19 gr
1 ½ den. To má platiti od leta 98 po 6 zl. Rukojmě za platcení Ondra Stašků, Jíra Jursů, Vaněk Vlachovský, Jíra Petrášů, Jan Petrášů S.R.S.N.
f 138b
Příjem a vydání:
Leta 98 přijato závdanku od Jíry Ambry Jursového 16 zl. Z toho zplatceno dluhu lidem 14 zl.
Lidě dáno na chování malejch sirotků 2 zl.
Téhož leta přijato od Daniele Honza Salašného za vinoh[rad] 6 zl. Z toho dáno dluhu Mikuolášovi Rakovi 1 zl.
A Holomkovi Židu na dluh jeho 5 zl.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Daniele Honzového na místě Lidy, ženy své 6 zl. Ty sou vydány nápadníkům n[ebožtíka] Holomka Žida.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Daniele Honzového za grunt 6 zl. Ty sou vydány nápad[níkům] n[ebožtíka] Holomka Žida.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Daniele Jakuba Honzova za vinohrad 6 zl. Z toho dáno ostatek dluhu nápad[níkům] n[ebožtíka] Holomka 2 zl 6 gr.
Dluhu zaplaceno do Lhoty, který se našel po rozdílu statku 1 zl 26 gr. Má se z každého dílu poraziti po 14 gr.

Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele Honzového za statek 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její
3 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele Honzového za statek 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její
3 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za grunt 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za grunt 3 zl. Ty přijal Václav na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl 15 gr a Václavovi na díl dáno též 2 zl 15 gr.
Od Lidy, manželky Daniele Honzového, přijato za statek
3 zl. Přijal je Václav na díl svůj.
f 139a
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl 7 ½ gr a Václavovi dáno 3 zl 22 ½ gr.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl 15 gr a Václavovi též 2 zl 15 gr.
Od Lidy mateře za vinohrad přijato 4 zl. Z toho dáno Anně ty 4 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl.
Od Lidy mateře přijato za Beraní horu 4 zl.
Z toho dáno Kateřině 2 zl 7 ½ gr, Václavovi 2 zl 7 ½ gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Sovky za grunt svůj 5 zl.
Od Lidy mateře za vinohrad přijato 4 zl.
Jakož náleželo Václavovi dílu jeho dovzíti 10 zl 20 gr
5 ½ den, ty jest prodal na vinohradě Jíry Ambrového v Beraní hoře jemu za hotových 2 zl 15 gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za g[runt] ostatních peněz 4 zl.
Od Lidy mateře za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl a Anně dáno 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Lidy mateře přijato za vinohrad těm sirotkům 3 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Ambrového na místě Lidiném položených za vinohrad 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Ambrového za vinohrad přijato peněz 3 zl. Dáno z nich Anně na díl její peněz 1 zl 15 gr.
Více dáno Anně z důchodů JM Páně rži 1 met za 12 zl.

Kateřině na ostatek dílu jejího, totiž na 11 zl 11 gr
5 ½ den, dáno z důchodů JM Páně místo peněz rži 1 met za
12 zl. A tak přebrala Kateřina mimo díl svůj 18 gr 1 ½ den. Ty jest dodala.
Leta 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Ambrového za vinohrad 3 zl.
Letha 1626 dne 7 Aprilis přijato jest z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 2 zl 11 gr. Ty sou vydané Václavovi a dáno jemu za ně 2 m[ěřice] rži.
Letha 1627 dne 2 Junii opět jest přijato z důchodův Jeho [Mil]osti Páně na vyšlou spravedlnost ostatních 3 zl 29 gr 6 den. Ty sou vydáno[!] Václavovi a dáno jemu za to 4 m[ěřice] rži.
Letha 1630 za fojta Martina Kašparového přijato za vinohrad od Jíry Ambrového za statek 6 zl. Ty jsou vydány Václavovi, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Bělíka.