Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Václava Klimšového

f 469a

Letha 1594 ve čtvrtek před nedělí masopustní prodán j[es]t podsedek ze čtvrtí roli Václavovi svrchu dotčenému za 10 zl. A to za příčinou tou jemu tak lacino dáno, že jest bylo všecko spuštělé, kterýžto grunth sám sobě musil ustaviti a nemálo na to naložiti. Platiti jej má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.

Letha [15]94 Mikuláš Zajíček koupil grunth vejš psaný od Václava Klimšového za summu 16 zl a zase jej prodal Matějovi Pišťákovi za 35 zl. Na kterémž jest Mikuláš vydělal a jemu náležely 19 zl, kteréž pustil Matějovi Pišťákovi. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává s[irotkům] n[[ebožtíka] Jana Klimšového 10 zl a Václavovi Klimšovému na poslední 6 zl. Ty má od letha [15]95 při Vánocích pokládati po 2 zl. Rukojmě za opravu gruntu a placení, též i povinnosti panské Vaněk Drlazný, Vašek Křivý, Matěj Juráků R.S.N.
Letha [15]95 položil půl peněz za podsedek svůj 1 zl a ostatek Matěj Pišťák aby o svatým Václavě letha [15]96 doložil.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán od Matěje Pišťáka Janovi Zajíčkovi ze čtvrtí roli za 30 zl. Závdanku položil hned při odevzdávce 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Závdanku dal Pišťákovi 3 zl.
f 469b
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Holušů, Jíra Urbánků, Martin Zajíček S.R.S.N.

Leta 1597 Jan Nivnický koupil podsedek od Jana Zajíčka za summu 30 zl. Závdanku položil Jan Nivnický Janovi Zajíčkovi
5 zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz sirotkům Jana Klimšového 2 zl a ostatek platiti má po 2 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jura Šavrňa, Štěpán Blákora R.S.
Leta [15]98 položil Jan Nivnický za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl 15 gr. Potom na rok [15]99 položiti má 2 ½ zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Nivnický za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Nivnický za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl. Ty přijal Václav Klimšů tou příčinou, že jemu náleží a ne s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klimšového.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Nivnický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Nivnický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl. Ten přijal Václav Klimšů na summu svou.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Nivnický za grunt Václavovi Klimšovému 1 zl.
f 470a
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Nivnický za g[runt] Václavovi Klimšovému 2 zl.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali podsedek požár po neb[ožtíkovi] Janovi Nivnickém zůstalý Urbanovi Hlouškovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Tesař a Jan Starého S.R.S.a N.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového Urban Hlúška prodal podsedek svůj Janovi Bradáčovi za 20 zl. Závdanku jemu dal
5 zl a skoupil od něho 4 zl za 1 zl hotový, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Liška, Václav Hustý SRSAN.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Bradáč za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Klimšového 1 zl. Ten 1 zl přijal Václav Klimšů. Navrátil zase ten 1 zl, že mu nenáležel, jest odveden na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového podle zápisu ut s[upr]a.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Bradáč položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimše peněz 1 zl.
Jan Bradáč svrchu psaný prodal, což na tom gruntě zaplaceného a skoupeného měl, totiž 14 zl, fojtu a starším na obec lhotskou za hotových 2 zl 24 gr a již bude povinen za ten grunt platiti ročně po 2 zl.
Ten 1 zl svrchu psaný vydán jest Václavovi Klimšovému a tak již na tom gruntě nic nemá.

Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Bradáč prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, za 24 zl Martinovi Prchlíkových. Závdanku dal jemu Martin 2 zl, platiti ročně při posudcích po 2 zl. K tomu podsedku Jan Pškavý, ty časy fojt, daroval dobrovolně čtvrt lánu roli své vlastní, aby toliko povinnosti panské z ní odbýval a polhocení z též roli dáno mu do roka od robot a dáněk. Rukojmě Jan Šoustalů a Jan Pavlů.
Leta 1616 za téhož fojta Martin Prchlíků položil za grunt peněz 2 zl. Z toho dáno obci lhotské 12 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Prchlíků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno obci lhotské 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl.

f 470b
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Prchlíků prodal ten grunt Jurovi Doškovi za 18 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura Černický a Mikuláš Tománek SRSAN.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali podsedek Vítkovi Stonavskému za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu za violný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Michal Vítků a Jura Zapletal.

Pusté