Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Václava Okáče

f 126a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 131 nadepsaný Václav Okáčů má grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských koupenej a po n(ebožtíku) Štěpánu Lánským zuostalej za summu 160 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 93 vyplnil 75 R a letha 94 zadržalých zuostává 10 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 75 zl. Ta všecka summa náleží s(irotkům) n(ebožtíka) Štěpána Lánského. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Viktorin Straka, Bartoš, písař radní města Strážnice, Vaněk Koželuh, Daniel Šimonů S R S A N R.

Letha 94 při posudku položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Václav Okáč za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 96 položil Václav Okáč za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 97 položil Václav Okáč za grunt peněz purgkrechtních 10 zl.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 126b
Letha Páně 1692 dne 28.Augustii za purgkmistrovství p(ana) Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho majíce Opatrnost páni grunt popřed psaný k správě sobě odevzdaný, poněvadž žádný nápadník na vyplacení Václava Okáče se nenacházel, že pak neb(ožtík) Tomáš Kaštan po ty letha, co na něm seděl, sobě připsat zameškal a poněvadž jej svýma rukama vystavěl po vyhoření, tak nejmladší syn pozůstalý natahujíce na něj Pavel Kaštan Jich Opatrnosti pánův žádal, aby jemu tenž grunt připsaný byl. Na kteroužto jeho šetrnou žádost Jich Opatrnost páni prohlídajíce jakošto na sirotka, jak předešle připsaný byl s tej summy 60 zlm jemu upouští a toliko, totiž Pavlovi Kaštanovi, se připisuje v summě 100 zlm. Na to položil ihned závdanku hotových 10 zlm, které předepsaný purgkmistr přijal, ostatek placením ročně při posudcích po 2 zlm. Rukojmě za zbývání cís(ařských), panských, obecních povinností Jiřík Kaštan, Martin Malík S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra.

f 127a
Letha Páně 1696 dne 4.Aprilii za purgmistra p(ana) Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha majíce sobě ten grunt Pavel Kaštan po rodičích a odevzdaný, takový popustil a odprodal i s tím, co na něm zaplaceného měl, Martinovi

Kaštanovi jakožto bratru svému za summu 100 zlm. A majíce spolu smlúvu, aby jemu za vystavení jakožto 45 zlm položil,
tehdy jemu dal při odevzdávce 17 zlm 4 gr 2 den, ostatní summy polovic má jemu složit při času veliko(no)čním 1697 a ostatek zase při Velkonoci 1698. Ostatní pak summy 55 zlm bude povinen platiti k obci města Stráž(nice ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za zbývání povinností, opravu gruntu p(an) Lukáš Dominik a p(an) Joh(anes) Dašický S.R.S.A N. Stalo se dne a letha ut supra.

NB. Ty oba zápise jsou omylem zde učiněné, poněvadž tento grunt náleží do Zákostelní ulice a zůstává na něm Jozef Straka. Notatz. 10.Mai 1717.