Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Matěje Dujhuby

(Začátek nové knihy) f 683a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních v listu 147 nadepsaný Matěj koupil jest grunth svůj od Hedviky Polomské za summu 65 R.
Na to závdanku položil 8 R, z nichž vzala Hedvika 4 R a Jan Skřička 4 R.
A ostatek, totiž 57 R, náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Janovi Skřičkovi 55 R, kteréž jemu tu podle zápisu těchž knih bílejch v listu 146 od Vaňka Sluníčkova koupené náleží, ty jemu jíti mají od letha [15]92 po 4 R.
A mimo to náleží Hedvice Polomské posledních peněz 2 R.
Letha [15]93 i za letho [15]94 při Vánocích položil Matěj Dujhuba Janovi Skřičkovi 8 R 15 gr. A mimo to do letha [15]94 témuž Janovi Skřičkovi zadržel 3 R 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Vlků, Tobiáš Štěpánových S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 Matěj vejš psaný položil Janovi Skřičkovi zadržalejch peněz 3 R 15 gr.
f 683b

Letha 1595 položil Dujhuba Janovi Skřičkovi za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]96 položil Dujhuba Janovi Skřičkovi peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]97 položil Dujhuba peněz purgkrechtních Janovi Skřičkovi 4 R.
Letha 1598 položil Matěj Dujhuba peněz purgkrechtních Janovi Skřičkovi 4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj Dujhuba za grunt svůj Janovi Skřičkovi 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Matěj dujhuba za grunt panu Janovi Skřičkovskému 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského pan Jan Skřičkovský dal vypsati Matějovi Dujhubovi na posledních penězích 4 R.
Za ty 4 R odkázal Matěj Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu na jeho novosadě na Lipovsku zase ty 4 R.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Matěj Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu za grunt 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu za grunt 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Matěj Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskýmu 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Matěj Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 3 R.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Matějovi Dujhubovi zůstalého Zuzanna, vdova po něm zůstalá, grunt ut s[upr]a ujala v summě 28 R. Z toho sobě mimo roubanici, kterouž v dílu svém ujala, ostatek na doplnění dílu svého porazila 2 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Medloch, Jan Vlk S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu předních peněz 6 R.
Hedvice Polomské 2 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby naposledy 17 R
15 gr.
f 684a
Letha 1609 za purg[mistra] Batholoměje Šlechty položil Pavel Hořáků na místě Zuzanny manželky své za gr[unt] 3 R.
Ty přijal Jan Hulínský na místě p[ana] Jana Skřičkovskýho, neb jemu je za dluh svůj odvedl.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hořáků za grunt Janovi Hulínskému ostatních peněz 3 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hořáků za grunt Hedvice Polomské 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Hořáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 3 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Hořáků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Hořáků za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R.

Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Hořáček prodal ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Ratibořskému jinak Třasohlávkovi za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má když se jinší požárové platiti počnou po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Ďuřka a Jan Bartošů S.R.S.a N.

f 684b
Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jan Ratibořský prodal ten gr[unt] svůj Vojtkovi Klachovi za 50 R. Závdanku dal jemu 5 R 15 gr a platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Mléčko a Bernardt Svinka S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vojtek Klach položil za gr[unt] svůj 1 R.
Zůstávají při právě a jsou obráceny k obci.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vojtek Klach položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Zůstávají při právě a jsou obráceny k obci.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Vojtek Klach položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijal Pavel Hořák a od toho času ještě jemu náležeti bude na tom gr[untě] summy 27 R.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka prodali tenž pan purgkmistr a páni radní podsedek, pozůstalý po nebo[žtíku] Vojtkovi Klachovi, prodali ten grunt Mikulášovi Slovenčinovi z Vnorov za summu 80 R. Závdanku dáti má 6 R z užitku vinného, platiti ho má ročně při každém posudku po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Syrinský a Martin Vystavěl SRSaN.
Na tom gruntě náleží JHM za obilí 30 zlr 30 kr.
Contributi k obci 4 zlr 36 kr.
Na posledních penězích bude náležeti sirotkům n[ebožtíka] Vojtka Klachového 22 R 29 gr.
Za sůl k obci.
f 685a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Slovenčin položil za gr[unt] svůj 5 R 4 gr 2 den.
Ty se odvedly do důchodů JHM za obilí.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vnorovský Slovenčin položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 21 gr
3 den.
Ty se odvedly do důchodů JHM za obilí.
Letha 1644 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Vnorovský položil za grunt svůj 4 zlm 9 gr 6 den.
Ty se odvedly do důchodů J.H.M. za obilí.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Mikuláš Vnorovský položil za grunt svůj 2 R 6 gr 3 den.
Ty se odvedly do důchodův JHM za obilí.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta po zemřetí Mikuláše Vnorovského Václav Cigánek pojmouce sobě pozůstalú vdovu ten gr[unt] jemu v nadepsané summě připsán. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha ut s[upra] a za téhož purgkmistra Václav Cigánek zaplatil na místě Klacha dluh do důchodův, což se jemu tuto na gr[untě] vypisuje.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav Cigánek dal do důchodův 1 ½ věd[ra] vína, na které jsou obec quitirovaná sráží se za tím na starý rest contribuční a vypisuje jemu na podsedku za ně ze summy 2 R 17 gr 1 den.
f 685b
Letha Páně 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho tak jakož majíce Pavel Hořák nápad na gruntě Václava Cigánka po manželce své a otec jejich neb[ožtík] Pavel Hořák by vypůjčil od neb[ožtíka] Řehoře Líbala na jednu bečku vína 10 zlr a nemohouc jemu tak dlouho zaplatiti, při poručenství na tom g[runtě] ut sup[ra] vykázal jemu 20 zlm. I nechtějíc vdova Líbalka takových peněz čekati, na 10 zlr, aby jich za těch 20 zlm Václav Cigánek položil, jest přestala a od něho takové přijala. Což se jemu tuto summy na g[runtě] ut supra vypisuje 20 zlm.
Na tom gruntě náleží těmto nápadníkům:
Do důchodův J.H. M[il]osti 14 zlr 8 kr.
Item k obci do contrib[ucí] 1 zlr 36 kr.
Podle poručenství neb[ožtíka] Pavla Hořáka na kostel 7 zlm.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vojtka Klachového posledních 22 zlm 21 gr 2 den.
L[eta] Páně 1651 [dne] 17. Januarii za purgmistra Danihele Dašického a spoluradních jeho Václav Cigánek položil za grunt svůj peněz ročních 1 zlr 50 kr. Místo těchto peněz vína dal
1 v[ědro].
Takové víno přijali kostelní hospodáři Fridrich Brodský [a] Jan Kostka a sobě zápisem položili.
f 686a
Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Cikánek nemohouce pro zešlost věku svého všelikých povinností jak císařských, panských i obecních zapravovati, nadepsaný grunt pouští synu svému Martinovi. A co tak na témž gruntě zaplaceného má, totižto 44 zlm 13 gr, to témuž Martinovi synu svému daruje, placením nápadníkům každoročně po 4 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti Jan Stanislav, Pavel Jurášek S.R.S.V.a N.

Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Martin Cigánek prodal grunt ut s[upra] po otci svým Matoušovi Svinkovi za summu prodajnú
80 zl mor[avských]. Závdanku dal při odevzdávce 8 zlm 17 gr
1 den, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán za svobodný [a] volný.
Rukojmě za zvelebení gruntu, všeliké povinnosti obecní Václav Matějků a Václav Stanislav S.R.S.N. na radnici.
Martin Cigánek 34 zl mo[avských] 13 gr.
Do důchodův 12 zl mor[avských] 4 gr.
Na kostel 7 zl mor[avských].
K obci na místě s[irotků] Klachových 17 zl mor[avských].

f 686b
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Surý grunt ut sup[ra] již několik leth od Matúše Svinky koupený za hotových 15 zlr, které se i za ten závdanek počítá, který Matúš Svinka byl zaplatil a taky Martin Surý na summě prodajnej těch 8 zlm 17 gr vyplacené míti bude, v kterejžto se jemu totiž v 80 zlm grunt ten připisuje, placením ročně nápadníkom po 4 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Jan Zahnaš a Martin Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut sup[ra].
Letha a dne ut sup[ra] Martin Surý pokládá při posudcích Martinovi Cigánkovi 1 zlr. Ty přijal Martin Cigánek. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
NB. Pamět se činí, že Martinovi Surému z praetensi Martina Cigánka podobně i z obecní jako jiným třetí díl se sráží, totiž z Martina Cigánka 13 zlm 14 1/3 gr, u obecní 5 zlm
20 gr.
f 687a
Letha Páně 1715 dne 22. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce na gruntě ut sup[ra] pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Cigánkovi ze svýma dvouma synama praetensi 15 zlm 21 gr 3 den, item pozůstalá po něm dcera Kateřina 5 zlm 7 gr 1 den, takové praetensi dle dobrovolnej smlúvy prodali Martinovi Surému, držiteli gruntu toho, toiž vd[ova] Cigánková za hotových 3 zlr 45 kr a Kateřina svých 5 zlm 7 gr 1 den za 1 zlr 45 kr. Kteréžto peníze poněvadž jmenovaní praetendanti k rukám svým dobrovolně připsali, táž summa 20 zlm 28 gr 4 den se jemu na gruntě za zaplacené vypisují a potomci Martina Cigánka na gruntě ut sup[ra] nic více praetendirovati míti nebudú. Stalo se u přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut sup[ra].

Přípis domu Anny, po neboš[tíku] Martinovi Surým pozůstalej vdovy

Letha Páně 1753 dne 15. Janua[rii] za purgkmistra p[ana] Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času
f 687b
majíce Anna Surá za živobytí svého manžela Martina Surého grunt ut supra ležící ze vším hospodářstvím sobě věnovaný, který po smrti nadjmenovaného Martina Surého ze vším právem vdově Anně Surej připadl. Pročež nadpředepsaný grunt často jmenovanej vdově Anně Surej ze vším hospodářstvím v něm se nacházejícícm za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a zplacení cís[ařských], vrchnostensk[ých] a městsk[ých] povinností p[an] Jozef Haysig a p[an] Jozef Foigt. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefa Surýho

Letha Páně 1754 dne 12. Janua[rii] za purkmistra p[ana] Henricha Vil[éma] Bartelsmanna a spoluradních toho času jest Anna ovdověná Vavříčka grunt ut supra pro svoje dva
f 688a
vnúčky, po její céře Anně Surých pozůstalých sirodkův, od Anny prv ovdovělej Surej, nyní provdanej Dvořáčce, za summu dvě sta rýnsk[ých] koupila. Kterýž grunt Jozefovi Surému jakož staršímu vnúčkovi s tím a takovým spůsobem připsati dala, a sice že ona Anna Vavříčka až do zrostu téhož Jozefa Surýho vládečnice téhož domu býti chce, všechny povinnosti zpláceti se zavazuje. Na potom svým časem kdyby Tomáš Surý mladší vnúček její do zrostu přišel, aby Jozef Surý jemu polovic ceny z toho domu jedno sto rýnsk[ých] složil. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi Surému za jeho vlastní a volný i dědičný z nadepsanú clausulú připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hauss haftet 30 Fr Thomas Surischen Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Januer [1]795. Kasp. Bartelsmann, Grundt.