Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Sirotci nebožtíka Blažka Jírového

f 124

Jest jich sedmero, Kateřina, Jíra, Zuzanna, Margeta, Tomáš, Anna, Dorota a Kuna mateř jejich sedmá. Ti sirotci všecky při mateři své zůstávají a spolu se živí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Item na gruntě a půl lánu roli všeho 200 zl.
Item na vinohradě půl achteli na Kněždubsku v Dobrý hoře, placením od 1601 po 2 zl – 40 zl.
Item na druhém vinohradě v Šumberku 40 zl.
Item na třetím vinohradě v Šumberku jest vyplaceného 5 zl.
Item na gruntě Jíry Venhledě 28 zl.
Item dobytka hovězího za 8 zl.
Summa všeho statku učiní 321 zl. Dělíc tu summu na osm dílů, dostane se na jeden každý díl po 40 zl 3 gr
5 den.

Vydání:
Item Kuna, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala toto: grunth z půl lánem roli, koňmi, dobytky a 13 včely i jiným hospodářstvím za summu 200 zl.
Vinohrad v Dobré hoře ve 40 zl.
Summa všeho, což Kuna mateř jejich na díl svůj přijala, učiní 240 zl. A tak sobě díl svůj porazila 40 zl 3 gr 5 den.
[mezi 124 a 125, strana b]
A tak mimo poraženej díl svůj sirotkům napřed psaným dopláceti zůstává 199 zl 26 gr 2 den.
Item Jíra na díl svůj přijal těch 5 zl vyplacenejch na vinohradě v Šumberku. Dodati se jemu má k doplnění dílu jeho ještě 35 zl 3 gr 5 den.
Item Kateřina na díl svůj přijala krávu ve 4 zl. Dodati se jí má na díl její 36 zl 3 gr 5 den.
Item Zuzanna na díl svůj přijala jalovici za 2 zl. Dodati se jí má na díl její 38 zl 3 gr 5 den.
Item Margeta na díl svůj přijala jalovici za 2 zl. Dodati se jí má na díl její 38 zl 3 gr 5 den.
Item Tomášovi Těm třem sirotkům každému se na díl
Item Anně jeho dodati má, nebo nic nepřijali,
Item Dorotě 40 zl 3 gr 5 den.
Summa všeho, což se těm sirotkům dodati má, učiní 267 zl 26 gr 2 den.

Na to mají na níže psanejch věcech toto:
Item na gruntě mateře těch sirotků 199 zl 26 gr 2 den.
Item na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku, kterejž Václav Fraňů drží, 40 zl. Ty platiti má od letha [15]96 pořadně po 2 zl.

Item na gruntě Jíry Venhledě 28 zl. Ty se mají vyplniti takto: letha 96 při svatým Václavě 1 zl a při Vánocích letha [15]96 3 zl a potom pořadně každý rok po 3 zl až do vyplnění té sumy.
f 125
Summa všeho, což se těm sirotkům nachází, učiní 207 zl 26 gr 2 den.
A mi[mo] toho zvláštně náleží náleží těm sirotkům spolu s mateří jeji[ch] na vinohradě Pomykalce, kterejž Václav Jana Klimšových drží, 28 zl. Ty se od letha [15]96 pokládati mají po 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Jana Klimšového za vinohrad 1 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Jíry Venhledě 3 zl.
Letha [15]98 přijato od Kuny za statek ut s[upr]a 6 zl.
Též přijato za grunt od Jíry Venhledě 3 zl.
Jest to napřed zapsáno.
f 124 [dole]
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Venhledě 4 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu a za statek od Kuny mateře jejich 6 zl.
Letha [15]98 přijato od Jíry Venhledě za g[runt] 3 zl.
Od Kuny za statek přijato 6 zl.
f 124
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Kuny lonských a letoších peněz za statek 12 zl.
Též přijato od Jíry Venhledě za g[runt] 4 zl. Z toho vzal Prokeš, neb jemu náležel, 1 zl, protože na placení povyšel.

A mimo napřed psaný statek našel se ještě kus vinohradu v Pomykalce, který drží Václav Jana Klimšového, na němž zaplaceného zůstává od letha 1599 sumy 27 zl placením od téhož leta po 2 zl. To rozdělíc na s[irotky], dílu přijde každému z toho po 3 zl 11 gr 1 ½ den.
Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Albrechtového na místě Václava Klimšového za Pomykalku 3 zl.
Jírovi dáno z hotových peněz na díl jeho 5 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Venhledě za grunt 3 zl.
Od Jana Albrechtového za Pomykalku přijato 1 zl.
Od Štěpána Jírových z Kněžduba za Dobrou horu 3 zl.
Z toho dáno Kuně na díl její 15 gr, Jírovi dáno na díl jeho peněz hotových 4 zl.
Od Kuny, mateře těch s[irotků], za statek přijato 6 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Kuny mateře jejich za statek 3 zl.
Od Jíry Venhledě za grunt přijato 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry Venhledě za grunt 1 zl.

Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kuny za grunt za rok 1602 4 zl.
Od Jíry Venhledě přijato za grunt 3 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kuny za statek za rok 1603 4 zl.
Od Jíry Venledě za g[runt] přijato 3 zl.
Od Eliáše Štěpána Blákorových za vinoh[rad] 1 zl 15 gr.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 1 zl.
[mezi 124 a 125, strana a]
Letha 1605 za fojta Václava Vlkova z poručení J.M.Páně poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových z truhlice na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří, totiž 30 zl. Takové peníze mají oplaceny bejti z důchodů, když jich potřebovati budou.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně 26 zl 6 gr. Z toho dáno Zuzaně na díl její 13 zl 3 gr, Markytě též dáno na její díl 13 zl 3 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Staňka Knápkového za grunt 1 zl. Vydán jest Markytě na díl její.
Letha 1609 za fojta [Jana] Hynkového přijato od Jíry za g[runt] 2 zl. Z toho vzala Markyta 1 zl a Zuzana 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Zuzanně
1 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl a muži Zuzaniné[mu] 1 zl.
Přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost, kteráž zůstává na dluhu na Jeho [Mil]ost Pánem, 13 zl 3 gr. Ty přijala Markyta na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Zuzaně
1 zl.
Z dílu Tomášového dáno klíčníku panskýmu, co přijal jeho spropitný od p[ana] Ulštorfova, 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry Blažkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi na místě Zuzany manželky jeho 1 zl.

Vyhledalo se, že těmto sirotkům peníze půjdou za Šumberk, jakž napřed rozepsáno jest, 40 zl, kladením po 2 zl až se nápadníkům Thomáše Pavelkového 9 zl vyplatí. Drží ten vinohrad Jíra Blažků.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Blažkového za grunt přijato 3 zl. Martinovi Rabákovi na díl Zuzanny manželky jeho dáno 1 zl.

f 125 [dole]
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového jakož náleželo Tomášovi spravedlnosti 40 zl 3 gr 5 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za J.M.Pánem bylo 19 zl 21 gr, ostatek po letech k ruce panské jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Na to sraženo podruhé z dluhu panského 2 zl.
Kateřina a Anna zemřely a spravedlnost po sobě zanechaly
76 zl 7 gr 4 den, ta spravedlnost připadla na Jíru, Zuzannu, Markytu, Thomáše a Dorotu, bratry a sestry jejich vlastní, též na Kunu, mateř vlastní jejich, poněvadž na vdovské stolici sedíc, živobytím ty dcery své přečkala. Dělíc tou spravedlnost na těch 6 dílů, přijde na každý díl po 12 zl 21 gr 1 ½ den.
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažek položil za grunt 3 zl.
Více od něho Jíry Blažka za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl.
Z těch vydáno Martinovi Rabákovi na díl Zuzanny manželky jeho 1 zl, do statku Thomáše Pavelkového odvedeno 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažek položil za grunt 3 zl.
Též od něho za vinohrad v Šumbercích přijato 2 zl. Ty 2 zl za vinoh[rad] položené odvedeny jsou do statku n[ebožtíka] Thomáše Pavelkového.
Dorotě na díl její, když se vdávati měla, dáno 3 zl.
f 125
Jakož podle bedlivého vyhledání našlo se, že Margetě při tom statku náleželo spravedlnosti, mimo což již vybrala, 21 zl 18 gr 6 den, ty jest Jan Hynek prodal Jírovi Blažkovému na místě a s vůlí Markéty manželky své za 6 zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jíry Blažkova za grunt 3 zl.
Též od něho za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty 2 zl odvedené sou do statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového.
Z těch 3 zl dán jest 1 zl Martinovi Rabákovi, Dorotě dáno na díl její 1 zl a Tomášovi zanechán 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Blažkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 1 zl, Dorotě 1 zl a na Tomáše zanechán 1 zl, ten jest jemu vydán.
Jakož za Jeho [Mil]ost Pánem dluhu bylo 4 zl, za to jest dáno obilí, rži osm měřic, každá měřice po 15 gr. A tak z toho vzal Thomáš na díl svůj za 2 zl a Dorota na díl svůj za 2 zl.