Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Daniele Šnoble

f 133a

Ten Daniel má grunth svůj, kterejž jemu od Jiříka Provazníka, muže Anny Olejnice, postoupen jest v 170 zl, na kterémžto gruntě mimo první vyzdvižení do komory Jeho Milosti Páně ještě podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 145 se Jeho Milosti Pánu z téhož gruntu vyplnilo po letech summy 90 zl. Kterejchžto 90 zl za věrné služby téhož Daniele Šnoble Jeho Milosti Pánu činěné z mladosti jeho z milosti a na přímluvu dobrých lidí jest darovati ráčil.
A takž ten Daniel Šnobl za nadepsaný grunth dopláceti povinen bude Jiříkovi Provazníkovi sumy totiž 80 zl. Na to jest tenž Daniel Šnobl témuž Jiříkovi Provazníkovi dal 10 zl a ostatek, totiž 70 zl, témuž Jírovi Provazníkovi od letha 1601 počnouc pořadně při Vánocích po 10 zl pokládati povinen bude. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských (neuvedeno).

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzanna Šnoblova za grunt Jírovi Provazníkovi 8 zl a Jíra Provazník pustil Zuzanně Šnoblovej, aby jemu platila rok po roku od letha 1602 po 8 zl. Stalo se v přítomnosti obou stran.
f 133b
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzannna Šnoblova za grunt Jírovi Provazníkovi 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položila Zuzanna Šnoblova za g(runt) Jírovi Provazníkovi 4 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položila Zuzanna Šnoblova za g(runt) Jírovi Provazníkovi 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický na místě Zuzanny manželky své za g(runt) Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický za grunt Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1610 za purg(mistra) Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický za grunt Jírovi Provazníkovi 6 zl.

Téhož letha a za purgmistra ut sup(ra) pan purgmistr a páni prodali podsedek požár svrchu psaný Pavlovi Hranickýmu za summu 100 zl. A jakož před kúpením a rozdíly statku vyplnil peněz ročních 18 zl, ty sobě z tej summy a dílu po Zuzanně manželce své 17 zl 20 gr sráží, ostatek platiti má rok po roce od letha 1611 po 6 zl až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Chmelek, Václav Kalnej a Florián Budinský S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Jiříkovi Provazníkovi 29 zl.
S(irotkům) n(ebožtíka) Šnoble 30 zl 10 gr.

f 134a
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Hranický předních peněz Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Pavel Hranický položil Jírovi Provazníkovi za g(runt) 6 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Hranický Jírovi Provazníkovi za grunth 5 zl. A tak Jíra Proavazník na témž gruntě nic nemá.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Hranický položil s(irotkům) n(ebožtíka) Daniele Šnoble 8 zl. Ty sou vydány Václavovi na učení řemesla ševcovského a vpravení do cechu i což k tomu náležitého ještě.

Pustý

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Zuzanna Šnoblova prodala ten požár ut s(upr)a Matějovi Mezeřickýmu za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Bartek Fryštacký a Ondra Mošovský S.R.S.A N.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Matěj Mezřický položil za gr(unt) s(irotkům) n(ebožtíka) Šnoble, kteréž přijala 2 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Matěj Mezeřický položil za gr(unt) s(irotkům) n(ebožtíka) Šnoble 1 zl. Ty přijala Kateřina, sestra Vácslava Šnoble.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Mezřický položil za gr(unt) s(irotkům) n(ebožtíka) Šnoble 1 zl. Ten přijala Kateřina, sestra Václava Šnoble.
f 134b
Letha 1634 za purgkmistra Martina Janky Martin(!) Mezřický prodal ten gr(unt) ut s(upr)a Janovi Kuchařovi z Velkej za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gr(untu), placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Hlučínský a Matouš Šašků S R S a N.
Letha a za purgkmistra ut s(upr)a Jan Kuchař položil za gr(unt) svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk a vydal ten 1 zl na pohřeb Kateřiny Šnoblové.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuchař položil za gr(unt) svůj, kteréž při právě zůstávají 1 zl. NB. Ten 1 zl vydán jest Anně, švagkrovej neb(ožky) Kateřiny do Vnorov.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Kuchař položil za gr(unt) svůj 1 zl.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuchař položil za gr(unt) svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijali nápadníci n(ebožtíka) Šnobla.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Jan Kuchař položil trojích peněz za r(oky) 1641, 1642, 1643 3 zl. Z těch přijali 1 díl nápadníci n(ebožtíka) Šnobla a 2 díly k záduší.
Letha 1645 za p(urkmistra) Pavla Nešporka Jan Kuchař položil ročních peněz do s(tatku) n(ebožtíka) Šnoblova. Ten zůstává při právě 1 zl. Ten 1 zl přijala Anna, manželka n(ebožtíka) Václava Šnoble, kteráž na ten čas ve Vnorovách zůstává.
f 135a
Za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Kuchař položil 1 zl. Ty přijala Anna, manželka ne(božtíka) Václava Šnoble z Vnorov.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho Jan Kuchař položil 1 zl. Ten přijal Václav Večeře na kostel strážnický jakožto hospodář kostela.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Jan Kuchař položil 2 zl. Z toho přijal Martin Popík ze Vnorov na místě neb(ožky) Anny Šnoblové manželky své 1 zl a na kostel strážnický 1 zl.
Jakož jest ještě Martinovi Popíkovi ze Vnorov na místě Anny Šnoblové manželky své na gruntě ut supra 16 zl 10 gr k področnému dobírání přináleželo, takových 16 zl 10 gr prodal jest Janovi Kuchařovi za hotových 1 zl 18 gr. A tak nadepsaný Martin Popík ani potomci jeho na tom gruntě žádnej praetensí míti nebudou a nemají.

Letha Páně 1671 dne 18.Septembris za purgkmistra pana Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Kuchař majíc grunt ut supra zcela a zouplna zaplacený, takový jest prodal Mikulášovi Vrbátkovi, poněvadž týž grunt k vylepšení přišel, za summu, platíc ročně po 2 zl, za 50 zlm, závdanku položil 12 zl 15 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za všeliké povinnosti panské Martin Polenský a Matěj Říha
S R S V a N R.
f 135b
A poněvadž nadjmenovaný Jan Kuchař zemrouc dle obdarování města Strážnice na obec města Strážnice dle učiněných rozdílů připadlo 27 zl 15 gr, ostatních pak 10 zl náležeti budou Janovi Solkovi ze Bzence posledních peněz 10 zl.
Letha Páně 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka Dašického Mikoláš Vrbátek položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. Ročné peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu svého za příjem položil.
Letha Páně 1673 dne 26.Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Mikoláš Vrbátek položil za grunt svůj k obci městské 1 zl. Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1689 dne 7.Martii za purgmistra p(ana) Václ(ava) Žarůška a spoluradních jeho dosednúce na tenž grunt ut supra
po smrti nebo(žtíka) Mikuláše Vrbátka s povolením J.V.H.M(ilos)ti, poněvadž žádných potomků jest po sobě nezanechal, aby k spuščení a větší ruině nepřišel, Jann Čajka. Majíce pak na tomž gruntě ut s(upra) Bartoň Pecen 14 zlm, zůstanouce po smrti jeho manželka a takových 14 zlm k dobírání jí přináleželo, takových 14 zlm jest od ní odkoupil Jann Čajka za měř(ice) rži. A s ponaučení J.V.H.M(ilos)ti dle přiloženého memorialu Jannovi Čajkovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný a nikdo co více na něm pretendirovati má odevzdává
f 136a
a připisuje. A za povinnosti c(ísařské), panské, obecní p(an) Tomáš Svoboda a p(an) Mikuláš Šašek S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra. Solutum.

Přípis domu Martina Hovoranského

Letha Páně 1752 dne 1ho Februarii za purkmistra Henricha Bartelsmana a spoluradních teho času majíce Anna provdaná (za) Frantze Žáka grunt ut supra po svým nebošt(íku) otci Martinovi Čajkovi zděděný, jest takový Martinovi Hovoranskému za jedno sto čtyřiceti pět rýnských odprodala. Pročeš se nadjmenovaný grunt Martinovi Hovoranskému za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a právně odevzdává. Za opravu gruntu a splacení jak cís(ařských), tak vrchnostenských a městských povinností rukojmí p(an) Johann Weiner a p(an) Ignátz Filip. Stalo se v přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.