Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Ondry Klimšové[ho]

f 487a

Letha 1579 podle zápisu kněh starejch v listu 23 ten Ondra Klimšů koupil jest grunth s půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím za 124 zl. I nachází se, že j[es]t ten Ondra od letha [15]79 až do letha [15]93 za ten grunth vyplnil 56 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 68 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Prchlíka 44 zl. Na ty jest týž Ondra zadržel 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 2 zl.
Týž náleží na tom gruntě do truhly sirot[čí] navrátiti 24 zl. Ty jíti mají, když sirot[ci] Jana Prchlíka svou spravedlnost vyberou též po 4 zl.

Letha [15]94 Ondra Klimšů vejš psaný položil peněz purgkrechtních 4 zl.
Téhož letha [15]94 položil Ondra vejš psaný zadržalejch peněz 10 zl.
Letha [15]95 položil Ondra Klimšů za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Léhož letha položil za grunth 2 zl.
f 487b
Letha [15]96 Ondra Klimšů prodal jest grunth s půl lánem roli, se dvěma koňmi, z vozem, pluhem, osetí na Paterejch honech a jaři polovici Vaňkovi Řepovi za summu 100 zl. Závdanku Vaněk Řepa položil Ondrovi Klimšovi při odevzdávce 8 zl a platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Václav Krejčířů, Macek Prchlík, Jíra Urbanů, Jan Šavrňových, Macek Juráků, Vávra Krkavců S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Vaněk Řepa za grunth 4 zl.

Leta [15]97 prodán grunt vejš psaný Matějovi Pišťákovi za summu 100 zl. Místo závdanku položil Matěj Pišťák při odevzdávce 4 zl ročních peněz a ostatek platiti má od letha [15]98 pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Prchlík, Jíra Urbanů, Jan Šavrňových, Macek Juráků, Vávra Krkavců S R.S.A.N.
Letha [15]98 položil Matěj Pišťáků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 4 zl.

Téhož letha [15]98 Macek Pišťák prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z pluhem, z bránami, z loukami i jiným hospodářstvím, což k tomu gruntu od starodávna náleží Vítkovi Ivanovému za summu 100 zl. Závdanku položil Vítek Ivanů Mackovi Pišťákovi při odevzdávce 8 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Juráků, Vašek Ožehů, Macek Prchlíků, Jura Urbanů, Jan Šavrňových, Vávra Krkavců S.R.S.N.

f 488a
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož náleželo Vaňkovi Řepovi na tomto gruntě 62 zl, ty jest prodal Vítkovi Ivanovému za hotových peněz 15 zl. A tak týž Vaněk Řepa na tomto gruntě nic nemá.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položili Macek Juráků, Vávra Krkavců, Macek Prchlíků rukoj[mě] za grunt polovici peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky Vítek Ivanů prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím Janovi Kučerovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Prchlíků, Macek Juráků, Vašek Ožehů, Jan Kovářů, Jíra Urbánků, Vávra Střeblovský
S.R.S.A.N.
A jakož náleželo na tom gruntě Vítkovi Ivanovému 19 zl, ty jest prodal Janovi Kučerovi za 2 měřice žita, kteréž za něj JM Pánu dáti musel.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Kučera na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka za grunt 2 zl.
A skoupil od Ondry Klimšového, což zaplaceného měl 42 zl za hotových 7 zl. A tak Ondra Klimšů na tom gruntě nic nemá. Zůstává ještě dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 6 zl a do peněz sirotčích míšených 24 zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodán grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Kučerovi Václavovi Ožehovi za summu 100 zl. Závdanku dal 4 zl, ty přijal ouřad lhotský na zaplacení dluhu. Ostatek platiti má f 488b
od letha 1603 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pěniců, Vašek Dopitů, Jíra Vašků, Urban Houšků, Martin Juráků S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Ožeh za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Ožeh za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 4 zl.

Místo pusté

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali grunt z půl lánem roli, z loukami, což k tomu gruntu přináleží, Janovi Machurovi za 23 zl bez závdanku, platiti od letha 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kroček a Jan Starého SRSAN.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Matoušovi Holešovi za 9 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti JHM a jinší Jan Tomků a Martin Škrachů SRSN.

Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Blákorovi za summu 5 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Raný a Jíra Lipa SRSN.