Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Gr[unt] Štěpána Šustového

f 695a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 73 nadepsaný Štěpán koupil jest grunth svůj od Jana Kotla za summu 60 R.
Na kterejž závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 24 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 36 R.
Ta všecka summa náleží Janovi Kotlovi.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Václav Šust, Jan Emrichů, Jan Solgků S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Štěpán Šusta za grunth svůj peněz purkrechtních Janovi Kotlovi 4 R.
Letha [15]96 položil Štěpán Šusta za grunth peněz purgkrechtních Janovi Kotlovi 4 R.
Letha [15]97 položil Štěpán Šusta za grunth svůj peněz purgk[rechtních] Janovi Kotlovi 4 R.
Leta 1598 položil štěpán Šustů za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty přijal Matěj Bobálů na místě Jana Kotla, otce manželky své. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 695b
Letha 1598 Štěpán Šustů prodal napřed psaný podsedek Danielovi Pecovýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 13 R a ostatek summy splacovati má při Vánocích od leta 1599 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panskej Martin Peců, Václav Mochol, Abraham Holomek Žid S.R.S.a N.R.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Daniel Peců za grunt svůj 5 R.
S toho vzal Štěpán Šustů, že na placení povýšil 1 R a při ouřadu na rathauze komu náležeti budou zůstávají 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského [položil] Daniel Peců za grunt svůj 5 R.
S toho Štěpán Šustů vzal 1 R, Kateřina Kotlová z Vlčkovou
2 R a Zuzanna, dcera n[ebožtíka] Jana Kotla 2 R.
Jakož náleželo Štěpánovi Šustovému na tomto gruntě summy
35 R, takové peníze prodal Danielovi Pecovi za hotových 10 R. A tak tu nic nemá.
Nebude povinen Daniel Peců od letha 1601 než po 4 R platiti.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Daniel Peců za grunt 2 R.
Z toho vzala Zuzanna n[ebožtíka] Jana Kotla 1 R a Kateřina Kotlová z Vlčkovou 1 R.
Jakož náleželo Zuzanně Kotlové na tomto gruntě 5 R, ty odkázala na kostel strážnický za tou příčinou, že sou jí peněz ročních 2 ½ R na gruntě jejím vypsati dali.

f 696a
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Daniel Peců za grunt 4 R.
Z toho dáno na kostel strážnický odkázaných od Zuzany Kotlové, kteréž přijal Matyáš Strýčků a Nikodým Frozín, hospodáři kostelní 2 R.
A Kateřina Kotlová též 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Daniel Peců za grunt 5 R.
Z toho dáno Kateřině Kotlové 3 R, na kostel strážnický 2 R. Ty přijal Matyáš Strejčků a Nikodým Frozín, hospodáři kostelní.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Daniel Peců prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Šimonovi tesaři za summu 63 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Baša, Šimek Závadů tesař S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Šimonů tesař za grunt 2 R.
Z toho dáno na kostel ostatní 1 R a Danielovi Pecovi dáno
1 R.
Letha 1609 za purgmistra Batholoměje Šlechty položil Jakub Šimonů tesař za grunt Danielovi Pecovi 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil za grunt Jakub Šimonů Danielovi Pecovi 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub Šimonů za grunth Danielovi Pecovi, kteréž B[ratr] Matouš Pec na místě jeho přijal 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Šimonů tes[ař] za grunt Danielovi Pecovému, kteréž přijal B[ratr] Matouš, bratr jeho 3 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Šimonů za grunt B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R.
Ty přijal [Bratr] Matouš, bratr jeho.
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Jakub Šimonů položil za g[runt] B[ratru[ Danielovi Pecovi 3 R.
Ty přijal B[ratr] Matouš Peců.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Šimonů položil za grunt Danielovi Pecovému peněz ročních 3 R.
Ty 3 R místo Jakuba položil Jan Solga, protože se odevzdávka nestala.
f 696b
Leta ut s[upr]a Jakub Šimonů jinak Tesař prodal ten podsedek Janovi Solgovi za summu 90 R. Závdanku dal Jan Jakubovi 22 R 28 gr, platiti jej má ročně po 4 R, což on Jakub platil po 3 R, ale Jan Solga uvolil se platiti po 4 R za tou příčinou, že na něm za opravu a stavení vydělal 27 R. Daniel Peců bude bráti peněz ročních podle prvnějšího zápisu po 3 R a Jakub Šimonů po 1 R a když Daniel Peců svou summu vyzdvihne,

tehdy Jakub bude bráti ročně po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Nivnický a Jan Horazna SRSN.
Téhož leta Jan Solga položil k těm 3 R ut s[upr]a Jakubovi za grunt, což jest na placení dráž prodal 1 R.
Jakub Šimonů tesař jakož jest měl na tom gruntě peněz sobě náležitých, což jest na něm vydělal a vyplatil, totiž 26 R
2 gr, ty jest prodal v čas potřeby své obci města Strážnice za hotových peněz 4 R 10 gr. A tak na tom gruntě Jakub nic nemá. Ty půjdou na obec od leta 1616 po 1 R a když Daniel Peců díl svůj vybere, půjdou po 4 R. Stalo se za purgmistra Bartoloměje Šlechty leta 1615.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Solga položil za grunt peněz ročních 4 R.
Z toho dáno B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec městskou 1 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Solga položil za grunt peněz ročních 4 R.
Vydáno z toho B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec městskou 1 R.
Kteréž přijal Martin Peců bratr jeho a slíbil je B[ratru] Danielovi odvésti.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Solga položil za grunt svůj peněz ročních 4 R.
Vydáno z toho B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec měst[skou] 1 R.

Letha 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Jan Solga prodal grunt tento Janovi Houskovi za summu 90 R bez závdanku a platiti jej má po 4 R. A cožkoliv týž Jan Solga na tom gruntě zaplaceného má, to všecko témuž Janovi Houskovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Jan Solga starý, Jan Horazna a Macek Porubský S.R.S.a N.
f 697a
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Houska prodal ten požár ut s[upr]a Šimonovi Jindřichovému za summu bez závdanku 90 R. A z toho, což na něm od Jana Solgy sobě darovaného a puštěného měl, upustil a daroval jemu 15 R 28 gr, ostatek summy platiti má, když se jinší požárové platiti počnou po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Houska a Pavel Emrichů S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimon Jindřichů položil za gr[unt] svůj 2 R.
Ty 2 R dány sou Danielovi Pecovi.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Jindřichů položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Z těch přijato k obci 1 R a Danielovi Pecovi náleží 1 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Šimek Jindřichů položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Z těch přijato k obci 1 R a do st[atku] n[ebožtíka] Daniele Pece 1 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka vydány ty 2 R ut s[upr]a Jiříkovi, synu Daniele Pece, kteréž přijal.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením pana Martina Jankhy, toho času ouředníka na Strážnici, jest zvrchu psaný Šimon Jindřichů takový grundt zase zaprodal Janovi Velicskému za summu 90 R bez závdanku. A co na něm Šimon Jindřichů zaplaceno jměl, totiž i [s] závdankem 21 R 20 gr, to jest Janovi Velickému pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jan Nejezchlebů a Pavel Bohunský S.R.S.a N.
f 697b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Velický položil za gr[unt] svůj 2 R.
S těch k obci městské dáno 1 R a do st[atku] n[ebožtíka] Daniele Pece 1 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Velický ročních peněz za rokh 1641 položil 2 R.
S těch k obci městské na kostel dáno 1 R a do s[tatku] n[ebožtíka] Daniele Pece 1 R.
Item položil za rokh 1642, ten přijal Martin Mráz, tehdejší purgkmistr 1 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta po zemřetí Jana Velického purgkmistr a ouřad prodali ten grundt Adamovi Moravcovi za s[umu] 90 R. Závdanku dal vdově pozůstalej po neb[ožtíku] Janovi Velickém 2 zlm a co na něm vyplaceno měla i [s] závdankem, totiž 26 R 28 gr, ty jemu pustila, placení roční po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Jan Stanislavů a Melichar Pavlíků S.R.S.a N.
Item za téhož purgkmistra Adam Moravec dal do důchodův J.H. Milosti 3 v[ědra] vína, kteréžto se porazily na stálý plath a jemu sou při gruntě připsané za rok 1646, totiž 6 R.
Leta 1654 Adam Moravec položil na srážku summy 1 ½ vědra vína do důchodův, na čež obec quitovaná a jemu se tuto vypisuje 2 R 17 gr 1 den.
Leta 1655 dne 12. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Adam Moravec za grunt svůj 2 R. Ty přijal purgkmistr do počtu svého.

f 698a
Jakož jest na gruntě ut supra Jírovi Pecovi, synu Daniele Pece, k področnému dobírání 18 R přináleželo, takové peníze prodal jest Adamovi Moravcovi držiteli grunthu za hotových peněz 1 zlr 30 kr. A tak Jíra Peců na tom gruntě nic více nemá a míti nebude. Stalo se u přítomnosti obou stran dne 4. Januarii 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a tej rady.
NB. Tato pamět se činí, že Adam Moravec má plati[ti] k obci městské od letha 1662 34 zlr a 4 kr a žádnému jinému.

L[eta] 1668 [dne] 11. Januarii za purgmistra p[ana] Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti Adama Moravce pozůstalá vdova pro nemožnost svou dobrovolně jest podstoupila grunt svůj Matějovi Solaříkovi v summě tej, jak jej manžel její nadepsaný ukoupený měl, za summu 90 zlm, ročně platiti jej povinen bude po 2 zlm k obci města Strážnice. Závdanku při odevzdávce dal, který na srážku summy půjde, 3 zl rýnské. Tímto zápisem připisuje se jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jinší všeliké povinnosti Jan Studenský, Jan Sasín SRSaN l[eta] a dne ut supra.
Takové peníze přijal a položil sobě za příjem tehdejší purgmistr ut supra a vdově na rešt contrib[uce] zasezelý jsou vypsané.
Letha 1669 za purgkmistra Lorence Zajíčka Matěj Solařík položil za grunt svůj na porážku contributi Evy vdovy Moravcovej 1 zlr 5 kr.
Item za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického položil za grunt svůj 1 zlm, který do počtu svého položil.
f 698b
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matěj Solařík položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Matěj Solařík v šenku města Strážnice 14 zlr dluhu za víno, které jemu odtud zaplacené býti nemohú, maje on k obci města Strážnice 28 zl mor[avských] platiti, takové peníze jemu za zaplacené od obce se postupují. A tak tenž Matěj Solařík toliko nápadníku Matějovi Moravcovi 56 zl mor[avských] dopláceti zůstává. Stalo se dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1689 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho Matěj Solařík majíce na tom gruntě ut supra dopláceti Matějovi Moravcovi jakožto nápadníku téhož gruntu 56 zlm, za takový nápad Matějovi Moravcovi jest jedny hony čt[vrtě] na Padělkoch i z osetím na věčnost dal. A tak Matěj Solařík má svůj grunt zouplna a

docela zaplacený zaplacený a v ničem nezávadný, dne a letha ut s[upra]. Solutu[m].
f 699a
Přípis domu Martina Medúska

Leta Páně 1752 dne 29. Martii za purkmistra p[ana] Henricha Vilhelma Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Tomáš Solařík grunt ut supra ležící po svém otci zerbovaný, posavate ale sobě nepřipsaný, jest takový Martinovi Medúskovi za summu jedno sto padesáte šest rýnsk[ých] dobrovolně odprodal. Pročeš se takový grunt docela zaplacený z svým od starodávna majícím právem Martinovi Medúskovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Fogt a p[an] Matěj Paška. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jana Kajdy domu

Leta Páně 1756 dne 3ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spolu radních teho času majíce Martin Medúsek grunt ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej dobrej vůle Janovi Kajdovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal a v tej na dvoře sednici
f 699b
pro sebe a svoju manželku do jejich smrti svobodné bydlení vyňal, jakož taky v tom chlévku k tej světnici patřící jednu aneb dvě krávy a pár ušípaných držet sobě vymínil, k čemuž kupec povolil. A jestli by prodavač z kupcem se srovnati nemohli a vina na kupce se nalezla, tak kupec za tou vejminku prodavačovi padesáte šest rýnsk[ých] složiti povinen bude. Jak by kupec(!) i ze svojú manželkú v tej výmince až do obojích jejich smrti přebývali, tak kupcovi za takovú výminku patřících 56 zlr zůstanú a žádnému platiti povinen nebude. Pročeš nadjmenovaný grunt se Janovi Kajdovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[é], vrchnostenskej i městskej povinnosti p[an] Pavel Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáše Prochásky

Leta Páně 1771 dne 25. měsíce máje za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času majíce Jan Kajda grunt ut supra pořadně sobě připsaný a odevzdaný, takový
f 700a
z čistej vůle svej přefrejmačil s Tomášem Porcháskú za grunt v knihách purgkrechtních I. dílu předměstí No. purgrechtního přípisu 37 a přidal on Tomáš Procháska jemu Janovi Kajdovi

patnáct rýnských říšských. Kteréžto když on Jan Kajda k svým rukám připočítané přijal, grunt tento se jemu Tomášovi Procháskovi za vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený dle řádu purgkrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a p[an] Václ[av] Lánský S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 230 Fr der Anna Zahnaschin gehörig, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 17te Martii [1]797. Prat.