Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunth Blažka Otruby jinak Poláka

f 51a

Letha 1583 ten Blažek Otruba jinak Polák koupil podsedek svuoj od Jíry Lipovského podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 208 za summu 70 R.
Na kderejž jest vejš psaného letha až do letha [15]92 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 60 R a tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává 10 R.
Na to jest letha [15]93 zadržel 5 R a ostatek doplatiti má při Vánocích letha 1594, totiž 5 R.
Ty zadržalé peníze těch 5 R i s těmi 5 R, kteréž při Vánocích, jakž dotčeno, za grunth svuoj dopláceti má, náleží všech 10 R Dobiášovi Duličkovému.
Rukojmě Bartoš Strejčků, Matyáš Strejčků a Dobiáš Strejčků S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj ostatních peněz Tobiášovi Duličk[ov]ému 10 R.
A tak grunth svůj zaplacený má.

Leta 1597 Blažek Otrubů prodal na podsedku svém zaplatceném obci předměstské 40 R, dáno jemu 12 R 15 gr. Ty platiti má od leta [15]97 po 5 R.
Rukojmě Tomáš Kunovský, Jíra Kúdelka, Pavel Hulej.
f 51b
Leta [15]97 položil Blažek Otruba obci předmě[stské] 4 R.
Leta 1598 položil Blažek Otruba obci předměstské 5 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Blažek Otruba obci předměstské 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Blažek Otruba obci předměstské 5 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Blažek Otruba obci předměstské 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Blažek Otruba obci předměstské 4 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší na předměstí strážnickým prodali sou podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Blažkovi Otrubovi zůstalej Šimkovi Kunčický[mu] za summu 28 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jindra Kopidlanský a Martin Bučovský S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Kunčický za podsedek obci předměstské 1 R.
Letha Páně 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Kunčický za podsedek obci předměstské 1 R.

Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Šimek Kunčický prodal podsedek svůj Martinovi Mořkovskýmu za summu 38 R. Závdanku jemu dal 10 R a platiti má od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Blažek Kunčický a Jíra Kovář S.R.S.a N.
Jakož jest Šimek Kunčický na tom gruntě ročních peněz vyplacených měl 3 R, z těch jest Martinovi 2 R pustil a 1 R za hotových 6 gr prodal. A již tu týž Šimek nic více jmíti nebude.
Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Martin Mořkovský za grunt obci předměstské 2 R.
f 52a
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Mořkovskej za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Mořkovskej za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil [Martin Mořkovský] za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Martin Mořkovský za grunth obci předměstské 2 R.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Mořkovský položil za grunt obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Mořkovský položil za grunt peněz ročních obci předměst[ské]
2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Mořkovský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Mořkovský položil na obec předměstskou za grunt svůj 2 R.
NB. Obec předměstská přebrali z tohoto gruntu více, nežli jim náleželo 8 R, takové peníze povinni jsou navrátiti a budou náležeti sirotkům neb[ožtíka] Blažka Otruby.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Martin Mořkovský položil peněz ročních za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Otruby 2 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Mořkovský položil za grunth peněz ročních 1 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Mořkovský položil za grunth peněz ročních 2 R.
Ty přijal Martin Otruba.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Mořkovský položil za gr[unt] Martinovi Otrubovi peněz ročních 2 R.
A tak má Martin Mořkovský grunt ut s[upr]a docela zouplna zaplaceného a žádnému v ničemž nezávadný.

f 52b
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Martin Mořkovský dostanouc nápadem po otci svém grunth ut supra zouplna zaplacený, takový jest frejmarkem postoupil Matoušovi Šaškovi v 100 R bez závdanku, šedesáte R Martin dobrovolně Matoušovi pustil, ostatních 40 R má a povinen bude Matouš Šašků (když nejprve Martin Mořkovský na gruntě, kterýž jemu týž Matouš frejmarkem oddal, 129 R vyplatí) každoročně při Vánocích po 5 R až do vyplnění těch
40 R platiti. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti J.M. Páně i obecní Pavel Šlahounek, Adam Rachovský a Štěpán Kutějka S.R.S.a N.R. Actum letha ut supra.

Pustý

Letha Páně 1715 d[ne] 7. Junii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoha a nepamatedlných leth pustý a jen holé místo vedle studně a Jelena Žida, o takové se ohlásil Jura Volný, příchozí z Rychvaldu, aby jej vystaviti mohl. I chtíce, aby město k zvelebení přišlo a povinnosti neb douchody panské i obecní růstly, puštěn jest týž grunt jmenovanému Jurovi Volnému v summě
f 53a
jak prve 100 zlm. Však aby jej lépejíc vystavěti mohl, za vystavení se jemu za zaplacené vypisuje 50 zlm, ostatní však bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayzer a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Polhocení užíti má od 1. Janua[rii] na šest leth.