Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunth Tobiáše Náhlého

f 60a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch bílých sirotčích v listu 367 nadepsaný Dobiáš ujal podsedek svuoj po nebožt[íku] Bartošovi Mazánkovi v summě 140 R.
A tak již jej zouplna a docela zaplacenej a žádné[mu] v ničemž nezávadnej má.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti Thobiáše Náhlého ten grunt prodán jest od ouřadu předměstského Jiříkovi Náhlému, synu po něm pozůstalému, za 180 R. Závdanku měl položiti hned při odevzdávce 40 R, ten položil, platiti jej má počna leta 1617 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Jan Tomášů a Václav Nyč SRSN.
Téhož leta ut s[upr]a Jiřík Náhlý položil za grunt peněz ročních 8 R.
Ty sou přijaty na obec předměstskou na dluh n[ebožtíka] Thobiáše Náhlého, o čemž při statku najdeš.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Náhlý položil za gr[unt] 8 R.
Ty sou přijaté na obec předměstskou na dluh n[ebožtíka] Thobiáše Náhlého.
Pusté

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Davidovi Drešerovi za 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Beran a Vácslav Havránek S.R.S.N., Michal Šiller a Jíra Střelovský.
f 60b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařové[ho] David Drešer ukoupíc ten grunt ut s[upr]a prodal jej zase Matějovi Dubanskému za summu za 85 R. Závdanku dal jemu za opravu gruntu 5 R, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Janek Tesař, Jíra Všenovský, Petr Bartků a Mikuláš Mikšanů S.R.S.a N.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Dubanský prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matěj Dubanský Eliášovi Trpkému za summu 96 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 11 R, kteréž Matěj Dubanský za opravu gr[untu] přijal, placení ročně po
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Mikuláš Kovářů, Jirgl Otto S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1710 d[ne] 1. Decembris za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních jeho zůstávajíce ten grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen holé místo, aby obec strážnická se rozmnožovala a důchody císařské, panské a obecní aby zrůstly, takový puštěn jest Ondrovi Vavříkovi v tej summě jak prvej,
f 61a
totiž 96 zlm. Však že město skrz ten nepřátelský rebelantský pád hrubě zruinirováno jest, aby tím lepší chuť k hospodářství měl, z tej nadepsané summy upúští se jemu 56 zlm a jen toliko 40 zlm obci strážnickej každoročně po 2 zlm při posudcích kladúce platiti má. Púští se mu bez závdanku, lhotu šestoroční počna od 1. Junii letha 1711 užíti má.
Rukojmě za stavení gruntu a placení povinností cís[ařských], pansk[ých] i obecních Matěj Mikulka a Martin Ospalík SRSN. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1748 dne 15. Martii za purgmistra pana Ignatze Filipa a spoluradních toho času nechtějíc grunt ut supra Ondřej Vavřík vícej držeti, pustil ho synu svému Tomášovi Vavříkovi, do kterého gruntu ostatní jeho děti Martin a Anna (kteří docela od svýho otce vyplaceni jsou) nic více praetendirovalti nemají, a sice na tento spůsob, aby on Ondřej Vavřík i se svou manželkou v tym domě do smrti místo měl, item aby jeden chlíf v tom domě pro svůj dobytek měl a
f 61b
držeti mohl, obilí jeho vymlátit. Kdyby ale se svým synem zrovnati [se] nemohl, tehdy bude povinen Tomáš za touž výminku 30 zlr složit, verunky peněz, na kterým se 40 zl morav[ských] nacházejí, ročně při posutkách [po] 2 zlm položiti povinen bude. Který dům se Tomášovi Vavříkovi za vlastní a dědičný připisuje.
Rukojmí za opravu gruntu a placení královský, panské a městské povinnosti jsou pan Eliáš Grögr a pan Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti obojích stran anno et die ut supra.

Haftet ob diesem Hause 150 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 8te Feb[ruarii] [1]806. Prat.