Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Pavla Škořupky

f 497a

Ten Pavel Škořupka majíce grunth svůj ze čtvrtí roli letha [15]85 koupenou za 50 zl a již jej letha [15]92 zouplna zaplatil.

Letha [15]95 Macek Hodrlů koupil grunth vejš psaný ze čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím za 9 zl. Ty platiti má od letha [15]95 při Vánocích Pavlovi Škořupovi až do vyplnění těch 9 zl po 2 zl. Letha [15]95 položil Macek Hodrlů peněz purgkrecht[ních] Pavlovi Škořupovi 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Ondra Klimšových, Vašek Křižanových S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škořupovi za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škeřupovi za podsedek 2 zl.
Leta [15]98 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škeřupovi za podsedek svůj 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od Macka Hodrlova za 1 zl. A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
f 497b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Macek Hodrlů prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Hulínské[mu] za 29 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Klimšů, Kašpar Hrubců, Jíra Rabáků, Macek Hodrlů S.R.S.A.N.
Letha ut s[upr]a položil Jan Hulínský za grunt 3 zl. Ty přijal Macek Hodrlů.
A jakož ještě na tom gruntě Macek Hodrlů zaplaceného měl 2 zl, ty jest Mojžíšovi synu Danielovi ve 4 zl, které jest jemu dlužen, odvedl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hulínský za grunt Mojžíšovi synu Danielovýmu podle odvodu 1 ½ zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Hulínský prodal grunt ze čt[vrtí] roli, z jednou klisnou, z vozem, z pluhem, z polovicí osetí pod strážnickou cestú Jírovi Pěnicovýmu za summu 37 ½ zl. Závdanku jemu dal 37 zl a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R až do vyplnění 19 ½ zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Valouchů, Jan Řehoř, Macek Hodrlů, Martin Úterků S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Pěniců za grunt Mojžíšovi Danielovýmu 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pěniců za g[runt] Mojžíšovi Danielovýmu 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pěniců za g[runt] Mojžíšovi Danielovýmu 3 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Jíra Pěnica prodal podsedek ze čtvrtí roli Jírovi Šulkovému z Kunovic za tu summu, což za něj dopláceti j[es]t, totiž 13 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Holušů, Jíra Hurbánků SRSAN.
f 498a
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Šulků za grunt Mojžíšovi Davidovému 1 zl 15 gr.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jíra Šulků prodal g[runt] ze čtvrtí roli Jírovi Škřivánkovi za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 11 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák, Vávra Šmůlů RSN.
Letha 1613 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Škřivánků za g[runt] dvojích peněz Mojžíšovi Židu Danielovému do Strážnice 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Škřivánek za g[runt] Danielovi Židu 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jura Škřivánek prodal ten grunt se čtvrtí roli a z loukami k němu náležejícími Václavovi Havránkovi za summu 15 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura Koželuh.
Téhož letha ut s[upr]a Václav Havránek položil Danielovi Židu 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Havránek položil za grunt Danielovi Židu peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Havránek položil za grunt Danielovi Židu 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Havránek položil za g[runt] Danielovi Židu 1 zl.

Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali g[runt] požár ze čtvrtí roli Šimonovi Tomanovému za 11 zl
15 gr bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Kulů a Staněk Kmet S.R.S.N.

Letha 1646 za fojta Martina Šulíka fojt a starší prodali ten g[runt] ze čtvrtí roli Ondrovi Strakovi za summu 11 zl 15 gr, placení po vyjití dvouch leth z jistú vůlí JHM 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Michal Vítkův a Václav František SRSaNR.