Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Daniele Bellova

f 153a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 111 nadepsaný Daniel Bellů ujal grunth svůj po n(ebožtíku) Janovi Bellovi otci svém za summu 74 zl. Na kterej jest závdanku a peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil do letha 89 23 zl 7 gr 4 den a ještě od letha 90 počna při Vánocích rok po roku po 5 zl dopláceti zuostává
50 zl 22 gr 3 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item na zbor strážnicský předních peněz náleží jim 17 zl. Ty sou všechny zadržalé a za ním zuostávají.
Item Martinovi a Zuzanně, bratru a sestře jeho, sirotkuo n(ebožtíka) Jana Bellova, 32 zl 22 gr 3 den. Na to jest jim tenž Daniel zadržel 3 zl a ostatek od letha 95 při Vánocích rok po roku po 5 zl dopláceti má.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Zachariáš Pehm zámečník, Honz Zlatník S R S A N R.
Letha 1594 Daniel vejš psaný položil při posudku peněz zadržalejch za grunth svůj 20 zl. Z toho dáno na zbor strážnický 17 zl a Zuzanně na díl její též dáno 3 zl.
f 153b
Letha 1595 Daniel napřed psaný umřel, podsedek jeho po něm zůstalý prodán Pavlovi Řemenáři od přátel po témž nebož(tíku) zůstalý(ch) za summu 80 zl. Závdanku tenž Pavel Řemenář položil 18 zl. Z toho závdanku dáno na zbor 17 zl a 1 zl jest utracen, když se přátelé téhož nebož(tíka) Daniele Bella o statek po něm zůstalý dělili. A tak ještě dopláceti zůstává
62 zl, ty pokládati má od letha 96 při Vánocích pořadně po
6 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Martinovi nebož(tíka) Jana Bella 16 zl 16 gr.
Item Zuzanně též náleží, sestře téhož Martina 8 zl 16 gr.
Item nápadníkům po nebožce Margetě, manželce n(ebožtíka) Daniele Belle, totiž Jiříkovi Plesníkovi, Mikolášovi Tkadlcovi, Václavovi Polackému, Martinovi, bratru téhož n(ebožtíka) Daniele, tak jakž se sami o ten všecken statek srovnali a dobrovolně smluvili, náleží všem štyřem společně summy 36 zl 28 gr.
Ta summa z téhož gruntu nejprve se pokládati má s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Belle po 6 zl a potom po vybrání svej spravedlnosti těm nápadníkům též f 154a
se pokládati bude pořadně po 6 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Matěj Sedlář, Jan Barveník, Antonín Majer.
Letha 96 položil Pavel Řemenář za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikolášovi Tkadlcovi po n(ebožtíku) Martinovi Bellovi zemřelém, kterejž jemu spravedlnost svou všecku cožkoli jemu náleželo odkázal 3 zl,

Jiříkovi Plesníkovi dáno 1 ½ zl, Václavovi Polackému dáno 1 ½ zl. A tak což tu kolivěk po témž n(ebožtíku) Martinovi spravedlnosti zůstává, to j(es)t všeckno podle znění kšaftu vejš psané(ho) Mikolášovi Tkadlcovi odkázal. A tak on při tom napřed položeném statku dva díly jmíti bude mimo to, což jemu obzvláštně dílu odkázaného, což n(ebožtík) Martin na svůj díl spravedlnosti otcovské měl, napřed vyzdvihnouti.
Letha 97 položil Pavel Řemenář za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikolášovi Tkadlcovi 3 zl, Jiříkovi Plesníkovi 1 ½ zl, Václavovi Poláckému 1 ½ zl.
Letha 1598 položil Pavel Řemenář za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi Tkadlcovi 3 zl, Jírovi Plesníkovi též dáno 1 ½ zl a Václavovi Poláčkovýmu 1 ½ zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Letha 99 za purgmistra Tomáše Grausa položil Pavel Řemenář za g(runt) 6 zl. Z toho vzal Mikuláš Tkadlec 3 zl a Plesník 3 zl.
f 154b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Pavel Řemenář položil 6 zl. Z toho vzal Mikuláš Tkadlec 3 zl a rybáři na sirotky Jíry cechového plesníka 3 zl.
NB. Mikuláš Tkadlec prodal na tom podsedku Pavlovi Řemenáři, kteréž jemu náležely po Martinovi a Zuzanně Bellových, strejci a tetě jeho, summy 16 zl za hotových 5 zl. A jestliže by kdy kdo z jiných přátel na to se natahoval, má s toho Pavel Řemenář odpovídato, za čež rukou dáním slíbil. A tak nebude povinen platiti Pavel Řemenář nežli po 3 zl od letha 1601.
Rybáři pustili ty 3 zl nahoře psané plesníčce a ona jich přijala.

Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Pavel Řemenář prodal grunt svůj ut s(upr)a Izákovi, zeti krejčího židovského, za summu 110 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Ten grunt zase týž Izák Žid prodal Mikulášovi Kameníkovi za summu ut s(upr)a. Závdanku dal Izákovi Židu 30 zl, platiti má jakž nahoře psáno po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Blažek Sedlář, Jiřík Stolař, Daniel Hoffman zlatník S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S(irotkům) n(ebožtíka) Jíry cechového plesníka 8 zl placením po 3 zl.
Václavovi Palackýmu do Podivína 8 zl placením po 3 zl.
Pavlovi Řemenářovi 64 zl jíti mají po 1 zl a když se sirotkům n(ebožtíka) Jíry Cechového a Václavovi Palackýmu jejich summa, což na tomto gruntě mají, zaplatí, půjdou mu po 7 zl.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Mikuláš Kameník za grunt 5 zl 15 gr. Z toho vzal Pavel Řemenář 4 zl a
Václavovi Palackýmu do Podivína dáno 1 zl 15 gr, zůstávají při ouřadu. Ty sou vydány plesníčce do Rybář, neb Palacký tu nic nemá.
Jakož nahoře doloženo, že náleží Václavovi Palackýmu do Podivína 8 zl, ty peníze od něho skoupil Mikuláš Žoužela a Pavel Řemenář zase od Žoužely. A tak Palacký tu nic nemá, než Pavel Řemenář jmíti bude všeho 68 zl.
f 155a
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položil Mikuláš Kameník za g(runt) 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu, vydáno z nich plesníčce 3 zl a Pavlovi Řemenářovi 4 zl.

Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského Mikuláš Kameník prodal podsedek svůj Jírovi Kopřivovi Kněždubskému za summu 110 zl. Závdanku jemu dal 30 zl a platiti má od letha ut s(upra) po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lazebník, Zachariáš Bílků, Filip Vrbecký, Blažek Sedlář S.R.S.N.
Téhož letha za purg(mistra) ut s(upra) položil Jíra Kopřiva, pekař panský, za g(runt) ročních peněz 7 zl. S toho dáno plesníčce 3 zl, Pavlovi Řemenářovi 4 zl.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel Červenka, náměstek neb(ožtíka) Jíry Kopřivy, prodal podsedek ut s(upr)a s humnem, kterýž jemu po manželce jeho připadl, Jiříkovi Chroustovi za summu 110 zl. Z té summy, což témuž Pavlovi Červenkovi na tom gruntě náleželo, totiž 37 zl, ty jest Jiříkovi Chroustovi za hotových 2 zl 15 gr prodal, ostatek platiti má od letha 1609 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Fitoule, Mikuláš Vodák S.R.S.A N.
Lida, manželka někdy Pavla Řemenáře, z toho nápadu, což na ni po témž Pavlovi manželu jejím přišlo a na tomto gruntě náleželo, Jiříkovi Chroustovi na posledních penězích 30 zl za hotových 2 zl prodala, kteréž se Jiříkovi ut s(upr)a na zaplacení vypůjčil.

Na tom gruntě náleží těmto:
Johance, s(irotku) n(ebožtíka) Jíry cechové(ho) plesníka 15 gr.
Lidě, manželce n(ebožtíka) Pavla Řemenáře 30 zl.
Pavlovi Červenkovi skoupených od Mikuláše Kameníka 12 zl 15 gr.
(Poznámka po straně: Toto jest omylem zapsáno.)

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jiřík Chroust za grunt 5 zl. Z toho dáno Johance, s(irotku) n(ebožtíka) Jíry cechového plesníka 15 gr, Jakubovi Řehořovi nápadu po Pavlovi Řemenáři, což náleželo Lidě manželce jeho 4 zl 15 gr.
f 155b
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Chroust prodal podsedek zaplacený Martinovi Švestkovi za sumu 84 zl. Závdanku Martin vyplnil Jírovi 45 zl, ostatek platiti má od leta 1610 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Eliáš Felčar, Blažej Sedlář, Jan Malenovský, Jan Ištvan S.R.S.N.
Leta 1610 za purgmistra ut s(upr)a položil Martin Švestka za grunth Jakubovi Řehořovi 5 zl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin Švestka za grunt Jakubovi Řehořovi 5 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Švestka položil dvojích peněz za grunt po 5 zl Jakubovi Řehořovi 10 zl.

Podle bedlivého vyhledání z zápisů nahoře psaných náleží peníze těmto:
Jakubovi Řehořovému předních peněz 5 zl 15 gr.
Mikulášovi Kameníkovi 12 zl 15 gr.
Jírovi Chroustovi 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Martin Švestka položil Jakubovi Řehořovému ročních peněz 5 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Švestka položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty náleží na s(irotky) n(ebožtíka) Pavla Červenky jinak Otčenáška, zůstávají při právě městském.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten gr(unt) ut s(upr)a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, s(va)té Římské říše hraběte ma Strážnici, prodán jest Václavovi Měšťánkovi za 70 zl bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho (Mil)osti Páně i obecní Matěj Mezřický a Jan Hlučínský S.R.S.N.

f 156b
Letha Páně 1642 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodal Václav Měšťánek gr(unt) ut s(upr)a ze vším k němu příslušenstvím Jakubovi Krunovi Židovi za summu 80 zl. Závdanku hned při odevzdávce 12 zl, summu ostatní má on obci městské, totiž 80 zl, každoročně při posudcích po 2 zl zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaký JHM i obecní Jakub Páleník a Isák Krejčí S.R.S.a N.

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položila Jistele Grunka za grunth ut supra k obci městské 12 gr 6 den.
Téhož letha a dne 31.Januarii za purgkmistra ut supra vdova Jistele Grunka vyhoříc podle poručení vrchnosti jako i jiným vyhořelým upouští se jí, co tak dopláceti měla mimo těch 12 gr 6 den položených polovice, totiž 39 zl 23 gr 4 den.

Nyní v roce 1784 grunt tento odkoupil Martin Šťastný od Žida.