Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Gr[unt] Jakuba Miškéřova

f 718a

Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 196 nadepsaný Jakub Miškéřů koupil jest grunth svůj od Jíry Šešerova za summu 80 R.
Na kteroužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 53 R a tak ještě za něj od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 27 R.
Za těch 27 R Jiříkovi Šešerovýmu náležitých, souc tenž Jíra Šešerů Danielovi Růžovi Židu povinných 10 R, Jakub Miškéřů dal jest jemu jednu bečku vína a Jíra Šešerů je[mu] takové peníze odvedl
A tak tenž Jakub Miškéřů grunth svůj zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1597 Jakub Miškéřů nahoře psaný ten jest umřel, grunt jeho po něm zůstalý prodán Jakubovi Kulichových s půl lánem roli k témuž gruntu přináležející za summu 130 R. Závdanku hned při odevzdávce Janu Sokolu, toho času purgkmistru, položil 20 R f 718b
a téhož leta [15]97 položil roční peníze u téhož purgkmistra Jana Sokola 6 R a tak ostatek platiti má od leta [15]98 po
6 R až do vyplnění summy ut supra.
Rukojmě za platcení, opravy gruntu i povinnosti panské Jíra Pohunek, Jan Ondrových, Jan Maňásek, Jan Bartoškových, Mikoláš Jurků S.R.S.A N.
Ta spravedlnost na tom gruntě, kterouž Jakub Kulich ještě mimo závdanek položený a peněz ročních [15]97 vejš psaného vyplatil, jmenovitě 104 R, ty náleží nápadníkům ne[božtíka] Jana Miškéře, strejcům vlastním zemřelého ne[božtíka] Jakuba Miškéře, které jemu na tom gruntě náležely, totiž Janovi Miškéřovi a Babuši sestře jeho.

Leta [15]99 Tomáše Graus purgkmistr prodal podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Kulichovi Mikulášovi [Žebráčkovi] s půl lánem roli robotní, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z jednou bránou a z roubanicí za Starým městem za summu 130 R bez závdanku, platiti má od leta [15]99 při každých Vánocích po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Štika, Jan Vlků, Martin Jurkových, Matouš Šardický S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Žebráček 6 R.
S toho přijala Babuše Miškéřových 3 R.
Jan bratr její též přijal 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Mikuláš Žebráček 6 R.
Z toho přijala Babuše Miškéřových 3 R.
Jan bratr její též přijal 3 R.

f 719a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Mikuláš Žebráček prodal grunt s půl lánem roli robotním, s jedním koněm, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Martinovi Bolfovýmu za summu 130 R bez závdanku. A jakož Mikuláš Žebráček měl na tom gruntě zaplaceného 12 R, ty jest Martinovi Bolfovýmu pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pešků, Václav Tlumačovský, Mikuláš Žebráček, Jan Maňásek S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Bolfů za grunt 3 R.
Z toho přijala Babuše Miškéřových 1 ½ R a Jan bratr její
1 ½ R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Martin Bolfů za grunt 3 R.
Z toho přijala Babuše Miškéřových 1 ½ R a Jan bratr její
1 ½ R.
Jakož náleželo Janovi Miškéřových na tomto gruntě 43 R, takové peníze prodal Martinovi Bolfovýmu za hotových 7 R. A tak na tom gruntě nic míti nebude. A Martin Bolfů nebude povinen platiti nežli po 3 R za 14 leth a po vyjití těch
14 leth zase po 6 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Martin Bolfů za g[runt] Babuši Miškéřových 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Martin Bolfů za g[runt] Babuši Miškéřových 3 R.

Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty z jistým dovolením Jeho [Mil]osti Pána prodal půl lánu roli pozuostalé po neb[ožtíku] Martinovi Bolfovým bez podsedka panu panu Kryštofovi z Lichtenštejna za summu 90 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Co se robot, kteréž Jeho [Mil]osti Pánu z tej roli náleží vykonávati, dotýče, ty Jeho [Mil]ost Pán panu Kryštofovi pasírovati ráčí do vuole své. Však bude povine[n] z tej roli platu Jeho [Mil]osti Pánu pokudž ji držeti bude, do důchodův dávati při každým s[vaté]m Jiří 24 gr a při svatém Václavě tolikéž. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě peníze penězom.
Tento zápis panu Kryštofovi z Lichtenštejna svědčící jest darovaný a neplatí nic.
f 719b
Letha a za purgmistra ut s[upr]a prodán podsedek svrchu psaný Jírovi Závadovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Pěkník, Tomášek tesař slíbili R.S.A.N.

Na tej roli a podsedku náleží těmto:
Babuši Miškéřových předních peněz 37 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 26 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového posledních peněz 67 R.

Letha 1609 za purgmistra ut s[upr]a z jistou vuolí urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína, dědičného pána na Strážnici, prodán jest půl lánu roli v Sedlském poli bez podsedka Adamovi Travnickému, písaři radnímu města Strážnice, za summu 90 R, platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán za volnú a svobodnú.
Rukojmě za placení Pavel Macháčků, Tobiáš Purgkrábek S.R.S.A N.
Co se robot z tej roli Jeho [Mil]osti Pánu povinných dotýče, takové roboty Jeho [Mil]ost Pán upúštěti ráčí. Za kteréžto roboty Adam Travnický i budoucí potomci jeho povinen bude platu ročního a stálého každého roku, totiž při sva[té]m Jiří počna letha tohoto 1610 24 gr alb a při sva[té]m Václavě tolikéž do důchodův Jeho [Mil]osti Páně dávati a spravovati. Actum ut s[upr]a.

Na roli Adama Travnického náleží těmto:
Babuši Miškéřových předních peněz 37 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 26 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 27 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Adam Travnický za roli ut sup[ra] 4 R.
Ty přijala Babuše Miškéřových.
f 720a
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jíra Závada za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bolfového 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa přijato od Anny Travnické, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Adamovi Travnickém, za roli 4 R.
Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její.
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] přijato od Jíry Závady za grunt 1 R 15 gr.
Dány sou do truhlice sirotčí.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty našlo se z rejster předměstských sirotčích při statku Jí[ry] Dětkových, že se těm sirotkům z roli Adama písaře, což povinen Babuši Miškéřových platiti, vyplniti dluhu 5 R. Po zaplacení těch peněz teprva Babuše Miškéřových bráti bude.
Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila Anna Adamka Písařka za roli 4 R.
Z toho dáno podle zápisu ut s[upr]a Janovi Kostickýmu 2 R a Babuši Miškéřových 2 R.

Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Závada za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Kostický podle odvodu ut s[upr]a.
Od Jiříka Cibulky náměstka Adama Travnickýho přijato za roli 4 R.
S toho dáno Janovi Kostickému dluhu ut s[upr]a ostatní 1 R a Babuši Miškéřových 3 R.
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upra Jíra Závada položil za grunt 2 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bolfového.
Též přijato za roli od Jiříka Cibulky 4 R.
Ty přijala Babuše Miškéřových.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Závada za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 2 R.
Téhož letha za téhož purgkmistra přijato od Jiříka Cibulky za roli 4 R.
Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její.
A Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Bolfového, dáno 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík Cibulka položil za roli peněz ročních 4 R.
Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její.
Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Jíra Závada za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 2 R.
Letha 1617 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jiřík Cibulka položil za roli Babuši Miškéřových 4 R.
f 720b
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Cibulka položil za roli peněz ročních Babuši Miškéřových 4 R, kteréž jest ona sama přijala.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Závada zemřel a Anna manželka jeho tolikéž, po smrti jich obou dvou Pavel Hořáček, vlastní bratr její, ujal ten grunth ut s[upr]a v summě 40 R. A což Jíra Závada na témž gruntě zaplatil, totiž 13 R 15 gr, to jest Pavel Hořáček po Anně manželce jeho a sestře své zdědil, ostatek summy platiti má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Masařů a Jan Kopřivnický S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Pavel Hořáček položil za gr[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového
2 R.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Hořáček položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového peněz ročních 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořáček položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového
1 R.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořáček položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového peněz ročních 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Hořák položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového
1 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořák položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového
1 R.
Zůstává při právě a přijal je Martin Mráz, následující purgkmistr.
f 721a
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních toho roku Pavel Hořák, syn neb[ožtíka] Pavla Hořáka, ujal jest tento grunt po otci svém v té summě, jak ho týž otec držel, totiž 56 R 15 gr, na roční placení po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jiřík Podivínský a Matěj Vlk S.R.S.a N.

Letha Páně 1673 dne 19. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Hořák ze Starého města maje grunt svrchu psaný jakožto po otci svém sobě odevzdaný, týž grunt odprodal jest frejmarkem Janovi Vysockému za summu 53 zlm 15 gr bez závdanku, placení ročně po 2 zlm. A co tak na svém gruntě zaplaceného měl, totižto 20 zlm 15 gr, to jest Janovi Vysockému za zaplacené odevzdal. Kterýžto grunt jemu za volný, svobodný a v ničemž nezávadný se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Vávrů a Šimon Šilha SRSAN.

Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních Matějovi Vysockému jakožto vlastnímu synu neboštíka Jana Vysockého grunt v tej summě, jak neboštík otec jeho měl, se připisuje a odevzdává, totiž za
53 zlm 15 gr. Na kteroušto summu, co jeho neboštík otec
f 721b
dal a zaplacené měl, totiž 20 zlm 15 gr alb, Matějovi Vysockému synu jeho se vypisují. A tak předepsaný grunt za volný a svobodný jemu se připisuje.
Rukojmě za zbývání cís[ařských], panských [a] obecních povinností p[an] Samuel Nejezchleba, p[an] Václav Mlýnek S.R.S.N. dne a letha ut supra.

Letha Páně 1726 dne 31. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zůstanouce po smrti neb[ožtíka] Matěje Vysockého vdova po něm Catheřina, ta se

jest zase provdala Za Jakuba Zajíca. Když ale mezi sirotky po neb[ožtíku] Matějovi Vysockém a matkú jejich, též otčímem nadjmenovaným Zajícem o pozůstalost po otci jejich porovnání se činilo, nadepsaný grunt mocí porovnání mezi sebú na zámku při ouřadu hejtmanském učiněného na otčíma, již jmenovaného Jakuba Zajíčka, jest připadl. Po smrti pak manželky svej nadepsanej Cateřiny, tenž Jakub Zajíc gruntu
f 722a
toho držeti jest nechtěl, nýbrž z svej dobrovolnej vůle prodal jej z tím všechným, co na něm zaplaceného bylo, totiž 20 zlm 15 gr alb, Janovi Možkorovi za hotových třiceti jeden rýnský. Pročež se tenž grunt připisuje jemu Janovi Možkorovi za vlastní, splacením ostatní verunkovej summy 33 zlm ročně při posudcích nápadníkom, kteří se najdú, po 2 zlm. Odevzdán jest jemu bez všelikých běžících contribučenských, panských a obecních reštů, poněvadž až do datum zápise prodavač všechny povinnosti zasezelé k placení na sebe vzal. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Kratochvíla a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N.