Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Markéty Jochymky

f 505a

Letha 1589 táž Margeta vejš psaná má podsedek ze čtvrtí roli koupenej za 20 zl. Za kderejž j[es]t do letha [15]93 položila 5 zl 15 gr a ještě dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává 14 zl 15 gr. Ty má pokládati při dotčeném času po 2 zl.
Letha [15]94 položila Margeta vejš psaná peněz purgkrechtních za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl.

Letha [15]95 Martin Zajíček koupil vejš psaný grunth za 12 zl 15 gr. Závdanku dáti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl a od letha [15]96 při Vánocích platiti má pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Vašek Krejčových, Jan Holuš S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Martin Zajíček za grunth půl peněz 1 zl, ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96.
Letha [15]96 přijato od Martina Zajíčka za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.

Leta [15]97 prodán grunt od Martina Zajíčka Ondrovi Klimšovému se čtvrtí roli za 20 zl bez závdanku. Platiti má od leta [15]97 po 2 zl.
f 505b
Leta [15]97 Ondra Klimšů ten jest za týž grunt závdanku a na roční peníze nepoložil, prodal jej zase s tou čtvrtí roli Klimšovi Hodrlovi za summu 40 zl. Závdanku položil Klimeš Hodrlů Ondrovi Klimšovému 4 zl, téhož letha položil ročních peněz 2 zl a ostatek doplatiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Václav Hodrlů, Matouš Jana Vavřincových, Matouš Karas SRS.
A mimo to pokládání nahoře psané vyplnil týž Hodrla Ondrovi Klimšovému 16 zl a Martinovi Zajíčkovi, kteréž jemu dobrovolně pustil, vyplnil 10 zl 15 gr. A tak ještě za týž grunt doplatiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susového 7 zl 15 gr.
Leta [15]98 položil Klimeš Hodrlů za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Klimeš Hodrlů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od od Klimše Hodrlového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Klimeš Hodrlů za grunt na s[irotky] n]ebožtíka] Jakuba Susa ostatních 1 zl 15 gr. A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Klimeš Hodrlů prodal podsedek se čtvrtí roli, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem, bránou
f 506a
a jiným hospodářstvím Jurovi Škeřupovi za hotových 10 zl. A tak jej má zouplna zaplacený.

[Pustý]

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Jíra Škeřupů prodal grunt požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Holušovýmu za 40 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Urban Hloušků, Mikuláš Prachař, Ondra Klimšů S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Holuša za grunt Jírovi Škeřupovi 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Holušů za grunt Jírovi Škeřupovi 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jíra Holuše za g[runt] Jírovi Škeřupovi 1 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Holušů za g[runt] Jírovi Škeřupovi 2 zl.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jíra Škeřupa majíc na tomto gruntě peníze, prodal jej (když z něho Jíra Holušů ušel)
Janovi Adamcovi za sumu 20 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Rožek, Jíra Šmůlků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Adamců Jírovi Škeřupovi za g[runt] 1 zl.

Adam vejš psaný nemohouce na tom gruntě sedět a povinnosti své vykonávat, pustil jej zase Jírovi Škořupovi. A tak jej týž Škořupa zaplacený má. A cokoliv Jíra Holušů na něm vyplatil, poněvadž z něho ušel, to všeckno tratí a do konce nic na něm nemá.
Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Martinovi Uhlířovému za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 2 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Martin Škrachů a Jíra Zapletal S.R.S.A N.
Pusté