Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunth Šimona Suchánka

f 601a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 55 nadepsaný Šimon Suchánek koupil podsedek svuoj od Klimka Čerlického za summu 40 R.
Náleží z nich Pinkusce Židovce do Strážnice 14 R. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
A Jírovi, sirotku ne[božtíka] Daniele Sleziny, s Zuzannou mateří jeho 26 R. Ten Šimon vejš psanej, otčím toho sirotka, na díl Zuzanny manželky své sráží na tom gruntě 13 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských David Labrů a Jan Havránek S.R.S.A.N.
Těch 13 R tomu sirotku náležitých, když Židovka Pinkuska svou spravedlnost vybere, má jemu jíti též po 3 R.

Letha [15]94 položil Šimon nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce na dluh její 3 R.
Letha [15]95 položil Šimon nahoře psaný za grunth svůj Pinkusce Židovce 3 R.
f 601b
Letha [15]96 položil Šimon Suchánek za grunth Pinkusce Židovce 3 R.

Leta 1597 Šimon Suchánek prodal vejš psaný podsedek Tomášovi Vsetínskýmu za summu 18 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 1 R, ostatek summy platiti má při Vánocích od leta 1598 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Kašpar Švrček, Joachym Šubrt S.R.S.a N.R.
Z toho podsedku náleží předních peněz si[rotkům] n[ebožtíka] Daniele Sleziny 13 R.
Pinkusce Židovce 2 R.
Šimonovi Suchánkovi naposledy 2 R.
Leta 1598 položil Tomáš Vsetínský za podsedek na s[irotky] Daniele Slezinova 1 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tomáš Vsetínský za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova 1 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Tomáš Vsetínský na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova
1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tomáš Vsetínský na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova
1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Tomáš Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Tomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova 1 R.

f 602a
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vsetínskej prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej zůstával, Jírovi Lodenholtovi na ten spůsob, cožkoliv Tomáš Vsetínskej na něm zaplaceno měl, to Jírovi Lodenholtovi pustil, toliko povinen bude nápad[níkům] přednějším vyplatiti summy 11 R, placení od letha 1616 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravení, povinnosti J.M. Páně Jíra Landtkočí, Lukáš Mečíř S.R.S.N.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře když ten Jíra Lodenhult umřel v botech anebo preč ušel, starší ouřad předměstský prodali ten grunt Ondrovi Nevšovskému za summu
30 R. Závdanku dal Ondra 6 R, platiti jej má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Kaláb a Jíra Zamušilý SRSN.
Leta svrchu psaného Ondra Nevšovský položil za grunt 2 R.
Ty peníze závdanku i roční přijal Jan Pernikář za dluh jemu od Jíry Lodenholta povinný.
A poněvadž Jíra Lodenholt místo pusté a požár ujal a staveníčko postavil, pokudž by se zase navrátil, bude náležeti na tom gruntě manželce jeho s dítkami k dobírání všecko, což se doplatiti má, totiž 22 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Nevšovský položil za gr[unt] 2 R.
Ty sou vydané Julianě, manželce Jíry Lodenholta.

Leta Páně 1619 s jistým dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, koupen jest podsedek tento od Ondry Nevšovského od purgkmistra a rady města Strážnice, též fojta, předního konšela a starších předměstí strážnického, aby oběma obcím dědičně přináležel na tento spůsob, aby v něm služebníka obecního mistra popravního chovali. Tenž podsedek z obojí obce nákladem stavěli a opravovali a což ještě na tom podsedku manželce a dítkám Jíry Lodenhulta 22 R náleží, jakž napřed zapsáno jest, to po letech aby doplatiti povinni byli. A tak Ondrovi Nevšovskému dáno j[es]t hotových 10 R, kteréž týž Ondra Nevšovský přijal a již jemu tu nic nenáleží. Odevzdán takový podsedek za volný a svobodný.
A z téhož podsedku, poněvadž k obecní obzvláštní potřebě se
f 602b
obrací, snímají se platy i roboty, však to ouřadové z města i z předměstí opatřiti mají, aby od téhož služebníka obecního škody, pohoršení, smrady a jiné neřádné věci nepocházely a příčiny k stěžování sousedům se nedávaly a nečinily.

Pusté