Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Lukáše Poláška

f 730a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 187 nadepsaný Lukáš koupil grunth svůj od Kateřiny Drahokoupilky za summu 74 R.
Na kteroužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 32 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka spolu s Jírou Lorencovým z Rohatce předních peněz náleží jim 15 R. Ty jim od letha [15]95 při Vánocích po 4 R jíti mají.
Item nápadníkuom n[ebožky] Kateřiny Drahokoupilky posledních peněz náleží jim 17 R.
Rukojmě za placení a opravu gruthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Vávra Venhledě, Matouš Slámků, Mikuláš Tuláků, Martin Kanců, Jíra Lazebníků, Petr Stodolský S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Lukáš Polášek peněz purgkrechtních za grunth 4 R.
Sou vydány Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka.
f 730b
Jakož jest Jírovi Lorencovému Z Rohatce náleželo 7 ½ R, takové peníze jest Holomkovi Židu prodal. Ty jak je[mu] se pokládati mají, o tom napřed položeno najdeš.
Letha [15]96 položil Lukáš Polák za grunth peněz purgkrech[tních] 4 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka 2 R a Holomkovi dáno na místě Jíry Lorencového též 2 R.

Letha 1597 Lukáš Polášek umřel, grunt po něm zůstalý prodán Matoušovi Poláškovi synu jeho se vším, což k tomu gruntu náleží, se dvěma koňmi i z osetí[m] za summu 50 R. Závdanku položil při odevzdávce týž Matouš 10 R 10 gr, ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] Lukáše Poláška všech 10 R 10 gr a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 4 R.
Téhož letha [15]97 položil Matouš Polášek ročních peněz
4 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka os[tat]ních peněz 1 ½ R, Holomkovi Židu též dáno 2 ½ R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti Pavel Kutějkových, Matouš Šardickej, Mikoláš Žebráček a Jíra Konečný S.R.S.N.
f 731a
A ještě se dluhu zaplatiti má po témž Lukášovi Poláčkovi
7 R 8 gr.
Ostatní summa náleží nápadníkům po témž n[ebožtíku] Poláškovi zůstalý[m], totiž Matoušovi, Matějovi a Ance macoše jejich.

Leta 1597 Matouš Polášek prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli robotním a jiným hospodářstvím k tomu náležitým Matějovi Sapákovi z Kunovic za summu 50 R. Závdanku jemu dal 10 R. Potom týž Matěj Sapák z toho gruntu ušel a rukojemníci za ten grunt prodali jej za tu summu ut s[upr]a Pavlovi Charvátovi bez závdanku. A což Matěj Sapák 10 R závdanku za ten grunt položil, ty sou jemu pustili, toliko aby Pavel Charvát peníze purgkrechtní za rok [15]98 položil. Odevzdali jemu jej za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Vlků, Jíra Panců, Ondra Roháč, Bartoš Jana Bartošových S.R.S.a N. Platiti má ten grunt po 4 R při každých Vánocích.
Leta 1598 položil Pavel Charvát za grunt 3 R.
Ty přijal Abraham Holomek na dluh svůj. A tak již jemu ten dluh zaplacen. Acth[um] za purg[mistra Matyáše Prahenusa.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Pavel Charváth za grunt 6 R.
Ty přijal Bartoš Bílský, nápadník n[ebožky] Kateřiny Drahokoupilky.
f 731b
Letha 1601 v neděli po památce s[vatéh]o Bartholoměje za purgmistra Pavla Hulínskýho Pavel Charvát prodal jest grunt s půl lánem roli pustou, bez voza, bez koní urozenému panu Janovi Skřičkovskýmu z Pozdětína, ouředníku toho času na Strážnici, i bez osetí za summu 50 R. Závd[anku] dal 19 R a jakož náleželo Matoušovi Poláčkovi a sestře jeho na tom gruntě 20 R, ty sou panu Janovi Skřičkovskýmu za hotových 7 R prodali. A tak oni na tom gruntě nic nemají. Toliko náležeti ještě bude na tom gruntě nápadníkom Drahokoupilovým 11 R, ty platiti má od letha 1601 po 4 R. Odevzdáno to jemu všeckno za volné a svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne nahoře psaného.
Ten kup a prodaj stal se z dovolením Jeho Mi[l]osti Paní a pana Bohuše Morkovského z Zástřizl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil pan Jan Skřičkovský za grunt a roli 2 R 15 gr.
Ty přijal Bartoš Bílský na místě Johanky ženy své, nápadnice n[ebožky] Drahokoupilky. A tak tu nic nemá a zůstává se ještě z toho gruntu zaplatiti Mandě, nápadnici tejž n[ebožky] Drahokoupilky 8 R 15 gr.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína, ouředník na Strážnici, prodal sám podsedek bez roli Václavovi Noskovi za 48 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Peců, Jozef Bednář, Bartoš Jana Bartošových S.R.S.A N.

Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav Nosek za g[runt] panu Janovi Skřičkovskýmu 1 R.
Ten vydán Mandě Drahokoupilovej.

Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho Václav Nosek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Lhotskýmu za summu
48 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Václavů, Jozef Bednář S.R.S.a N.
f 732a
Letha a za pug[mistra] ut s[upr]a položil Jan Lhotský za grunt 4 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Drahokoupila.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Lhotský za g[runt] 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Drahokoupila ostatních 3 R 15 gr.
Panu Janovi Skřičkovskému prvních peněz 15 gr.

Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty ten podsedek svrchu psaný po Janovi Lhotským panu Janovi Skřičkovskému připadl a prodal jej zase Janovi Ratibořskému za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Šrámek a Filip Polák SRSAN.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Ratibořský za grunt p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 R 20 gr.

Letha 1610 za pzrg[mistra] Batholoměje Šlechty prodal týž ut sup[ra] podsedek Jan Ratibořský Pavlovi Sokolových za summu 50 R. Závdanku jemu dal 8 R, placením od letha 1611 po 3 R až do vyplnění summy svrchu psaný. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Konečný, Jan Ambrů, Šimek Závada a Martin Mikulec S.R.S.a N.
Na tom g runtě náleží:
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 37 R 10 gr.
Janovi Ratibořskému 4 R 20 gr.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Sokolů za grunth p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Sokolů za grunth p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Sokolů p[anu] Skřičkovskému za g[runt] 3 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Sokolů položil za grunt 3 R.
Ty přijali purgk[mistr] a starší na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkového.

f 732b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Sokolů položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty přijal purgkmistr a rada na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičk[ovského].
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Sokolů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Sokolů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkov[ského] 3 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Sokolů položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkov[ského] 3 R.

Letha Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Sokolů prodal podsedek svůj Janovi Kopřivnicskému za summu
50 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 15 R, platiti má počna leta 1619 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Řehoř Talka a Jan Ejvanovský S.R.S.N.
A jakož jest Pavel Sokolů na tom gruntě zaplaceného měl mimo vzetí závdanku od Jana Kopřivnicského 16 R, ty jest Pavel tému Janovi z dobré vůle pustil.
Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Kopřivnický položil za gr[unt] ut s[upra] 1 R 15 gr.
Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Kopřivnický položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Kopřivnický položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému peněz ročních 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Kopřivnicský položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický položil za gr[unt] 1 R 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kopřivnický položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž při právě zůst[ávají] 2 R.
Ty za rok 1635, [16]36, [16]37 peníze položené jsou p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému odvedené.

f 733a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jan Kopřivnický za gr[unt] svůj 1 R 15 gr.
Ty přijal Jan Slováček na místě p[ana] Jetřicha Skřičkovského na činžu za rokh 1638.
Item položil téhož letha 1 R 15 gr.
Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský za rokh 1639.
A tak týž pan Jetřich na tom gruntě všechno vybral a nic více nemá k pohledávání.

Letha 1650 za purkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Janovi Kudlíkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích počna letha 1653 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Adam Moravec a Václav Cigánek SRSaNR.

Leta Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Jan Kudlík nemohouc nápadníka svého pokojiti, pustil jest zase jemu, totižto Martinovi Janke, v tej summě, jakž jej sám ujal za 50 zlm, placením po
2 R. A co tak Jan Kudlík přiopravil, za to jemu o příští Velikonoci má a svolil se dáti 1 zlr a 1 měř[ici] pšenice, však Kudlík jemu stolu při gruntu nechati má. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti všelijaké Jan mladší Stanislavů a Jan Hrušeků S.R.S.a N.

Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho dosednouce na ten grunt ut s[upr]a vidouce, aby povinnosti panské i obecní nehynuly, Jakub Šejda, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů za prodajnú summu, totiž za 50 zl mor[avských], budúce místo pusté a od spůle vystavené, za kteréžto jemu tenž Jakub Šejda 6 zlr dal. Tak na něm nic více pohledávati
f 733b
nemá. Pročež se témuž Jakubovi za svobodný a volný odevzdává.
Rukojmě za zvelebení gruntu Matěj Solařík a Jan Stanislav S.R.S.N. dne a leta ut s[upra]. Placením ročně toliko samé obci m[ěsta] Strážnice po 2 zl mor[avských].
Dne 16. Marci Jakub Šejda položil za grunt svůj obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisujú pro důležitú potřebu obecní 2 zlm.

Letha Páně 1699 dne 29. Novemb[ris] za purgmistra pana Johannesa Dašického Jakub Šejda položil za gr[unt] ut sup[ra] k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který souce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1714 dne 15. Octobris za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Jiřík Vlček v držení, však sobě nepřipsaný, takový nemohouce pro nemožnost svou délejíc držetí, prodal z svej dobrovolnej vůle Janovi Durayovi za půl jedenácta rýnského, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají. Grunt ale se pouští v summě hlavní jak nahoře 50 zlm, které bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm, totiž obci městskej 46 zlm 15 gr, nápadníkom Jakuba Šejdy 3 zlm 15 gr.
f 734a
Pročež připisuje se mu týž grunt za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Elis Grögr a Christoph Mihatsch S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Duray k placení na sebe bere.

Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Pavel Příbranský od Jana Duraya, takový nemajíce jej připsaného prodal zase Janovi Kajdovi za 8 zlr 17 kr, kteréžto toliko za vystavení počítali. Pročež se jemu nyní připisuje týž gunt v summě hlavní verunkovej 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti při posudcích po 2 zlm obci městskej 46 zlm
15 gr a potomkom Jakuba Šejdy 3 zlm 15 gr. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

Přípis Philipa Kajdy

Leta Páně 1780 dne 21. měsíce dubna za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času pozůstanúce grunt ut supra po neb[ožtíku] Janovi Gajdovi bez hospodáře, pozůstalí po něm třé synové, totiž Jan, Jozef a Philip, pak vdova Maryna, o to jsou se mezi sebou dobrovolně a přátelsky dojednali, že týž grunt po otci Philipovi Gajdovi mezi jinou pozůstalostí v summě jedno sto dvaceti rýnských přinechali a postúpili tím spůsobem, aby on Philip bratrovi svému Janovi
30 zlr, Jozefovi 30 zlr, pak vdově a respective matce Maryně 30 zlr
f 734b
na hotově vyplatil, sobě ale 30 zlr na podíl svůj zanechal. Mimo toho ale taky summu verunkovou 50 zlm k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal. K čemuž když od Philip Kajda z čistej vůli svej přivolil, jakož taky bratrovi Jozefovi 30 zlr a Janovi 30 zlr, pak matce jí v domě až do smrti její popřítého bydlení svobodného i jinšího dobrodiní proukázaného vybavil a na to se dokonale vykázal, týž grunt se

jemu Philipovi Kajdovi za jeho vlastní, volný a dědičný se vším příslušejícím právem připisuje a purgrechtně odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císař[sko] král[ovských], vrcnostenských i mněstských povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Přípis Václava Sochora

Leta Páně 1780 dne 22. měsíce April[is] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil držitel gruntu Philip Kajda před J[ejich] Opatrnosti pány a tu šetrně přednesl, kterak on s Václavem Sochorem, pravým držitelem gruntu N. purgrechtu 77, folio 911 versa pagina přípisu knihy tejto frejmark učinil a za tento přítomný grunt N. 62 prohandloval a k tomu jemu Václavovi Sochorovi osumdesát rýnských peněz přidal. Jakož taky vejš dotčenému summu verunkovú, poněvadž grunt Václava Sochora čistý a dokonale vyplacený jest, na tamotní grunt N. 77 přenesl a s tím grunt tento očistil. Uctivě dálejc žádající, by podle tej mezi ním Philipem Kajdú,
f 735a
pak Václavem Sochorem dobrovolnej smlúvy jednej i druhej straně purgrechtní přípis se učinil. Jsouce tehdy frejmark ten jak od Philipa Kajdy zřetedlně přednešen, tak od Václava Sochora, že tomu tak a ne jináče jest, dosvěčené, týž přítomný grunt skrze přenešení summy verunkovní na grunt No. purgrechtu 77 čistý a vyplacený neb nezávadný, se jemu Václavovi Sochorovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším k němu přislušejícím právem titulo commutationi tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.

Přípis Anny, vdovy po neboš[tíku] Václavovi Sochorovi

Leta Páně 1788 dne 31ho měsíce ledna jakož dle testamentu neboš[tíka] Václava Sochora grunt ut supra na syna jeho Jana odporučen byl, z kterého on vdově pozůstalej, tak taky sestrám svým 150 zlr splatiti povinen byl a v kterémžto domě matka jeho neb vdova Anna až do zrostu téhož syna Jana ouplnú hospodyní býti ustanovená byla, tak taky ona vdova neb matka řečeného syna svého Jana, když on v nedospělosti zemřel, týž grunt dle inventáře na zámku Strážnici vyhotoveného v ceně šacovní za tři sta a třicet rýnských dědičně na sebe potáhla. A povinna

f 735b
jest tak jak v jmenovaném inventáři znamenáno se nachází z něho vyplati:
Anně Sochorce dceři svej dle inventáře po otcovi jejím
30 zlr, dle inventáře po bratrovi jejím Janovi 43 zlr 28 kr
3 1/3 den – 73 zlr 28 kr 3 1/3 den.
Magdaleně Sochorce dceři svej dle inventáře po otci jejím 30 zlr a dle inventáře po bratrovi jejím 6 zlr 57 kr 2 2/3 den – 36 zlr 57 kr 2 2/3 den.
Pak Kateřině Sochorce pastorkyni svej dle inventáře po otci jejím vzdělaného mělo připadnout 30 zlr. Poněvadž ale naproti tomu dle inventáře po bratrovi jejím Janovi vzdělanému Magdaleně sestře svej zase spláceti má 36 zlr 31 kr 2/3 den, podle toho ona Kateřina od matcochy svej nic k pohledávání míti nebude, anobrž ještě 6 zlr 31 kr 2/3 den jí Magdaleně vyplatí.
A tak ona Magdalena od matky svej, to co od Kateřiny dostati měla, na tomto domě místo Kateřiny zjištěné míti bude, id est 30 zlr.
In summa ale 140 zlr 26 kr 2 den.
Když tehdy výplatu předstojící, jakž ona dílem dle testamentu Václ[ava] Sochora, de d[ato] 15. Febru[arii] [1]787 a na to vyhotoveného inventáře de d[ato] 9. Maii tohož roku, pak dle po smrti sirotka Jana dálej zase de d[ato] 17. Janu[arii] [1]788 učiněného spořádání jednomu neb druhému ut supra přináleží, táž jmenovaná vdova Anna Sochorka vykonati se zavazuje,
f 736a
grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jí vdově Anně Sochorce za její vlastní, volný a dědičný tímto od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává. Na zámku Strážnici dne a roku ut supra.

Dle povolení vrchnostenského de d[ato] 6ho Junii [1]788
Přípis p[ana] Tomáša Dudíka

Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná smlúva mezi Tomášem Dudíkem stranou jednou, pak Annou manželkou jeho stranou druhou v příčině skrz poslední prvnímu popuštěného domu a zní následovně:
Za první: Odevzdává Anna rozená Solaříčka manželovi jejímu Tomášovi Dudíkovi její v Starém městě vedle Pavla Možnara a Carla Pavlíka pod Nrem 158 sojící dům. Naprotiv tomu
za druhé: Tomáš Dudík povinen bude ty předěj v zápisu obmezené a Anně a Magdaleně, pozůstalým dcerám po nebošt[íku] Václavovi Sochorovi, náležejících jedno sto rejnských a čtyricet kr 2 den, id est 140 zlr 26 kr 2 den, až by k tomu místu přišly, splatiti. Proto taky
za třetí Anna rozená Solaříčka povoluje a žádá, aby smlúva tato knihou přípisní stvrzena, následovně ten zvrchu psaný dům

aby manželovi jejímu Tomášovi Dudíkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný bejti mohl.
Vše věrně a bezelstně.
f 736b
Že tomu tak a ne jináče jest, nejenom obě stránky neumíce psáti, křížky při jménech jejich učinily, ale svědků Františka Mohelnického a Peregrina Kandlera taky schválně ku podpisu dožádaly. S tím tehdy se jemu ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel.

Hypothec. Ob diesen Hause haftet 140 Fr 32 kr 1 den, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz de sessione 5ten Maj 1797. Prat.