Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Jistého

f 133

Jest jich čtvero, Kateřina, Zuzanna, Jíra, Maruše a Barbora mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Vávry Krkavce 16 zl. Na to jest položeno leta [15]96 1 zl. Jest Soplivému Židu vydán na dluh jeho.
Více jim náleží na vinohradě v Šumbercích, kterejž Martin Ondry Pračkových drží, 60 zl. Na to závdanek dal 5 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 po 3 zl. Z toho se zaplatiti má Abrahamovi Holomkovi Židu do Strážnice na dluh jeho 3 zl. Ten závdanek n[ebožtík] Jan Jistých přijal za živobytí svého.

Letha [15]97 přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl. Ty peníze sou dány Holomkovi Židu za dluh.
Barboře mateři dáno na díl její 1 zl.
Letha 1598 přijato od Vávry Krkavce za grunt 1 zl.
Též přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno Barboře mateři na díl její 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vávry Krkavce za grunt 1 zl.
Též přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno Barboře mateři na díl její 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl.
Barboře dáno na díl její 2 zl.
Od Jana Zajíčka za grunt přijato 1 zl.
f 133
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Zajíčka za grunt 1 zl.
Od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Pechového za g[runt] 2 zl.
Od Martina Ondry Pračkového za vinoh[rad] 2 zl.
Z dílu mateřiného dáno na pohřeb její 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Ondry Pračkového za vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Pechového za grunt 1 zl. Vydán jest Kateřině na díl její.
Od Martina Ondry Pračkového za Šumberk 2 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 15 gr.
Barbora mateř, Zuzanna a Jíra zemřeli a dílů svých po sobě zanechali sumy 36 zl 24 gr. To připadlo na Kateřinu a Maruši sestry jejich, přijde na každého toho nápadu po 18 zl 12 gr.
Letha Páně 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Pechového za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Od Martina Liškového přijato za Šumbergk 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.

Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Pechového za grunt 1 zl. Přijala jej Kateřina na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Pechového za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Od Martina Navrátila přijato za Šumbergk 2 zl. Ty sou vydány Kateřině do Strážnice na díl její.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Navrátila za Šumberk 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina Navrátilíka[!] za Šumbergk 2 zl.
f 134
Zuzanna, Jíra a Barbora mateř jejich zemřeli a dílu nedobraného po sobě zanechali summy 34 zl. To připadlo na Kateřinu a Maruši sestry jejich, přijde na každého po 17 zl.
Leta 1613 za fojta ut s[upr]a vydáno Kateřině na díl její 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jakuba Burjanového na místě Jíry Pechového za grunt přijato 1 zl. Ten jest dán Kateřině na díl její.
Od Martina Navrátila za Šumbergk přijato 3 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl.
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Jakuba Burjanového za grunt přijato 1 zl.
Od Martina Navrátila za Šumbergk přijato 2 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl.
Vydáno Kateřině na vyšlou spravedlnost, což za JM Páne[m] bylo, a jest za to dáno obilí, totiž za 10 zl 15 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jakuba Burjanového za grunt přijato peněz ročních 2 zl.
Od Martina Navrátila za Šumber[k] přijato 2 zl.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její, totiž 4 zl.
Maruše zemřela a spravedlnost její, cožkoli jí pozůstalo, připadla na Kateřinu sestru její.
Téhož letha přijato z důchodů JM Páně na túž spr[avedlnost]
10 zl 15 gr. Ty sou vydány Kateřině a dáno jí obilí 7 m[ěřic].
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Jakuba Burjanového za grunt přijato peněz 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Od Martina Navrátila za Šumberk položeno též Kateřině 2 zl.
Leta 1618 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost
11 zl. Ty sou vydány Kateřině a dáno jí rži 22 měř[ic]. A tak již za JM Pánem nezůstává spra[vedln]osti nic.
NB. Vyhledalo se, že tito sirotci přebrali z g[runtu] 97 více, nežli jim náleželo 2 zl. Ty sou povinni zase navrátiti.
Ty jest Jan Lapšů navrátil a vydáno Margetě Krkavcové 1 zl a Jírovi Pechovému též 1 zl.