Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vaňkového

f 153a

Letha 99 za fojta Jana Vděkového sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest sirotků pět, totiž Zuzanna, Markyta, Dorota, Martin, Václav a Kateřina mateř jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na podsedku 5 Václava Honzového, otčíma jejich 253 zl.
Čtvrt roli činžová na Strážnicku zaplacená za 100 zl.
Achtel vinohradu v Telecí hoře z búdú, s presem a káděmi zaplacený za 200 zl.
Obilí tvrdého nemláceného 30 kop, každá kopa po 1 ½ zl učiní 45 zl.
Ječmene a ovsa nemláceného 9 ½ kopy, po 20 gr kopa ječmene a ovsa po 15 gr – 5 zl 25 gr.
Náčení cínové za 1 zl.
Vína 2 bečky a 7 věder prodáno po rozdílných penězích za 60 zl.
V statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně v Veliké Vrbce dílu nedobraného po Kateřině, mateři těch s[irotků], zuostává ještě od letha 99 105 zl 18 gr.
Summa všeho statku učiní 770 zl 13 gr.

Z toho se má dluhuov všelijakých po drobnu lidem zaplatiti, kterých se našlo v sumě 27 zl 21 gr 6 ½ den.
f 153b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuov na rozdělení sumy 742 zl 21 gr ½ den. To dělíc na 6 díluo, dostane se každému na jeho díl po 123 zl 23 ½ gr.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Václav Honzů, manžel Kateřiny mateře těch sirotků, ujal grunt z rolí na Strážnicku, též obilí tvrdý a jarý i náčení cínové na díl manželky své v sumě 404 zl 25 gr. Z toho sobě
porazil dílu Kateřiny manželky své 123 zl 23 ½ gr. A tak zuostává ještě mimo to dopláceti sirotkům 281 zl 1 ½ gr, placením takto: závdanku položil 60 zl a platiti od letha 1600 po 16 zl.

Martinovi a Václavovi těm dvěma s[irotkům] společně zanechává se achtel vinohradu v Telecí hoře z búdú a s presem i káděmi ve 200 zl. Zuostává se jim ještě dodati na doplnění díluo jejich 47 zl 17 gr.

Zuzanně a Markytě těm díly jejich zouplna zuostávají, totiž sumy 247 zl 17 gr. A mimo to Václav Honzů otčím jejich povinen jim každé dáti, když by k vdaní přišly, po jedné jalovici a z lože šatuo.
Summa toho, což se těm sirotkom na díly jejich zdodávati má, učiní 295 zl gr.

Ten vinohrad svrchu psaný puštěn k užívání Václavovi Honzové[mu], otčímu těch s[irotků], a má dávati za užitek z něho každého roku po 4 zl. Jestliže by pak kdo jiný toho vinohradu užíval, má dávati po 5 zl.
f 154a
Ta summa se nachází na těchto věcech:
Na Václavovi Honzovým otčímu jejich za statek, což dopláceti má 281 zl 1 ½ gr, placením od letha 1600 po 16 zl.
Dluhu na obci radějovské, které sou jim z hotových peněz sirotčích z poručení JM Paní na koupení vinohradu k obci od pana Fridricha Tisty půjčeny 99 zl, platiti mají od letha 1600 po 20 zl.

Příjem a vydání:
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava Honzova závdanku 60 zl.
Z Vrbky z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně přijato 12 zl 6 gr.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 27 zl 21 gr 6 ½ den.
Též přijato za 2 bečky a 7 věder vína prodaného po rozdílných penězích 60 zl.
Z toho půjčeno hotových, jakž nahoře psáno, obci radějovské 99 zl.
A tak v truhlici nezuostává nic.

Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava Honzového za statek 16 zl.
Též od něho za užitek vinný sirotkom 4 zl.
Z toho dáno písaři od spravení statku 2 zl.
Zuzaně dáno na díl její k svadbě i co Jíra Balanů muž její přijal 12 zl.
Martinovi dáno na učení školní 1 zl.
Z dílů sirotčích dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vaňkového dluhu za víno pozůstávajícího 2 zl 7 gr 4 den. Má se při vydávání peněz z každého dílu po 12 gr 1 den porážeti.
f 154b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava Honzového za grunt 10 zl.
Od ouřadu za vinohrad na dluh 20 zl. Ty jsou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového z poručení JM Paní dáno Markytě na díl její 9 zl.
Zuzanně též dáno, které přijal muž její, 3 zl 22 gr 3 den.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava Honzového za grunt 16 zl.
Od ouřadu na dluh přijato 5 zl.
Z toho dáno Ondrovi Stožkovi z dílu Markytiného za kožich jí koupený 5 zl 26 gr 4 den.
Zuzanně dáno na díl její, které přijal Jíra Balanů manžel její 3 zl.

Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od ouřadu na dluh 6 zl. Ty přijal Jíra Balanů na díl Zuzanny ženy své.
Od Václava Honzového přijato za g[runt] 16 zl. Ty přijal Jíra Balanů, muž Zuzanin.
Od ouřadu přijato na dluh obecní 14 zl.
Markytě dáno na díl její k svadebnímu veselí 10 zl.
Z Vrbky z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového přijato dílu mateřininého 7 zl.

Letha 1607 za fojta Jana Kachníkového položil Geršl Žid na místě ouřadu radějovského na dluh jim půjčený 8 zl. Ty přijala Kateřina, mateř těch sirotků, nápadu po Martinovi a Zuzaně dítkách jejích, jakž jí to od pana ouředníka [poněvadž bez proměnění stavu svého zuostávala] přisouzeno jest.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Benkového za grunt 4 zl.
Od Geršle Žida přijato na místě ouřadu radějovského na dluh jim půjčený 8 zl.
Kateřině mateři vydáno nápadu po Martinovi a Zuzaně, dítkách jejích 12 zl.
f 155a
Zuzanna zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala sumy 181 zl 22 gr 3 den, ten díl připadl na Václava manžela jejího a tenž Václav také zemřel. Ta všecka spravedlnost spravedlivým nápadem přišla na Jíru Vaňka Poslového, bratra jeho vlastního, však napřed 16 zl vyzdvihnouti a potom spolu s macochú bráti budou.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Benkového za grunt 5 zl. Přijal je nápadu Jíra Vaňka Poslového.
Od Gešle Žida přijato za vinohrad 6 zl. Ty přijal Jíra Poslů nápadu po Jírovi[!].
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Matouše Benkového za grunt 8 zl. Z toho dáno Jírovi Poslovi 6 zl 15 gr a Kateřina macocha 1 zl 15 gr.
Od Geršle Žida přijato za vinohrad 7 zl. Z toho dáno Jírovi Poslový[mu] 3 zl 15 gr a Kateřině macoše dáno 3 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Matouše Benkového za grunt 7 zl. Z toho dáno Jírovi Poslovýmu 3 zl
15 gr, Kateřině macoše do Strážnice 3 zl 15 gr.
Od Geršle Žida za vinohrad přijato 10 zl. Z toho vzal Jíra Poslů 5 zl a Kateřina macocha též 5 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matouše Benkova za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Kateřině macoše 4 zl a Jírovi Poslovýmu dáno 4 zl.
Od Geršle Žida za vinohrad přijato 8 zl. Z toho dáno Kateřině macoše 4 zl a Jírovi Poslovýmu též 4 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matouše Benkového za grunt 7 zl. Z toho vzal Jíra Poslů 3 ½ zl a Kateřině macoše též dáno 3 zl 15 gr.

f 155b
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Geršle Žida za vinohrad obci radějovské položených 10 zl. Z toho dáno Kateřině 7 zl a obci 3 zl.
Letha [1614] za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Jírovi Poslovému nápadu po Václavovi bratru jeho nápadu 37 zl, ty jest prodal Matoušovi Benkovýmu za hotových 12 zl 10 gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Benkového za g[runt] 3 zl 15 gr. Ty přijala Kateřina macocha.
Od Ondry Pánka na místě Geršlovým za vinohrad místo obce
přijato ostatních peněz 6 zl. A tak dluh půjčený doplacen. Z toho dáno Kateřině macoše 3 zl, Jírovi Poslovýmu dáno 3 zl.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 28 zl 18 gr. Ty sou dány obilím Jírovi Poslovýmu na nápad napřed psaný.
Téhož letha ut s[upr]a za fojta Jíry Vávrového přijato od Matouše Benkového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině macoše.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Matouše Benkového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině macoše.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Matouše Benkového za grunt přijato 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině macoše.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matouše Benkového za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině mateři.
NB. Václav, syn z těch dětí poslední, zemřel jsa svobodný a statek po něm zůstalý všecken ten, což jeho měl, jako i achtel vinohradu v Teletinkách ve 200 zl, připadl na Kateřinu mateř jeho.