Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Blažka Jurového

f 521a

Letha [15]77 ten Blažek má grunth z půl lánem roli, s koňmi i jiným dobytkem a hospodářstvím k tomu náležitým koupený za 218 zl. Za kterémž j[es]t do letha [15]93 z závdankem a penězi purgkrechtními, též s podílem svým poraženým zaplatil 211 zl 8 gr ½ den. A ještě dopláceti zůstává bratru a sestrám svejm 6 zl 21 gr 6 ½ den.
Letha 1594 položil Blažek Dorotě na těch 6 zl 21 gr 6 ½ den – 2 zl 21 gr 6 ½ den. Ty na díl svůj přijala.
Letha [15]94 položil Blažek ostatních peněz za grunth svůj bratřím a sestrám svejm 4 zl. A tak grunth svůj zaplacenej má a žádné[mu] za něj nic dlužen není.

Letha 1596 Blažek nahoře psaný ten jest umřel, Kuna, manželka po něm zůstalá, ta jest grunth z půl lánem roli, paterejmi koňmi, dvě krávy, jalovici jednu, sviň patero, z osetím a třináctery včely ukoupila se vším jiným hospodářstvím za summu 200 zl. Kterejžto grunth od letha [15]97 pořadně platiti má sirotkům n[ebožtíka] Blažka Jurového po 6 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Hynků, Štěpán Blákorů, Martin Outerků, Václav Němčanskej, Pavel Škeřupka, Jan Jurků S.R.N.
f 521b
Leta 1597 položila Kuna Blaškova za statek svůj 6 zl.
Leta [15]98 položila Kuna, manželka n[ebožtíka] Blaška Jurového, za statek na s[irotky] téhož Blažka Jurového 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položila Kuna, manželka n[ebožtíka] Blažka Jurového, na s[irotky] téhož Blažka 6 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položila Kuna na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 6 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila Kuna na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila Kuna Jurova za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 4 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila Kuna Jurova za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 4 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Kuna prodala grunt s půl lánem roli, z koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Jírovi synu svému za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 142 zl 20 gr. A což matka Kuna zaplaceno měla, to všeckno škoduje, platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Vaculíků, Jan Susů, Martin Navrátilů, Jíra Pěnica SRSAN.
Jíra srazil sobě na tomto gruntě svém nápadu po Kateřině a Anně, sestrách jeho 3 zl 10 gr.

Více tenž Jíra sráží sobě na tomto gruntě svým, což za Šumberk s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Pavlíkového dopláceti má, nebo jemu ten vinohrad na díl jeho za zaplacený dán byl a nebyl zaplacený, 30 zl 27 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Blažků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jíra Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl.
f 522a
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jíra Blažků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl.
Jíra Blažků skoupil od Jana Hynka všecken díl, což jemu po Margetě manželce jeho, sestře Jírové, totiž 21 zl 18 gr
6 ½ den náleželo za hotových 6 zl a tak tu Jan Hynek nic nemá.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Blažků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového
3 zl.
Letha 1618 za fojta za fojta Václava Vlkového Jíra Blažků položil za g[runt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl.

Letha 1636 za fojta Martina Zákrskového Tomáš Blažšků ujal grunt s půl lánem roli po Jurovi Blažškovi bratru svém za 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě za povinnosti panskéa obecní Šimon Tomanů a Jura Zapletal SRSN.

Letha 1645 za fojta Adama Smůla Thomáš Blašků zemřel a aby ten grunt pustý nezůstával, tehdy z vůlí vrchnosti Blaškovi Strakovi dle rozepsání při s[irotcích] n[ebožtíka] ut s[upr]a ze vším k němu příslušenstvím a hospodářstvím [prodán] za summu 93 zl 3 gr 4 den, placením po 3 zl. Odevz[dán]. Rukojmě Václav Polešovský a Matouš Kolesa SRSAN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Blažek Straka na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Blaška 2 zl. Ty obráceny a vydány písaři od spravování s[irotků] n[ebožtíka].

f 522b
Letha Páně 1646 za fojta Jana Pecha po smrti Blažeje Straky, otce vlastního Martina Straky, s povolením pana ouředníka puštěn jest ten grunt témuž Martinovi Strakovi za půl lánu roli a třetí čtvrt, jakž v zápisu stojí a svobodně zůstává, za summu 93 zlm 3 gr 4 den, placení každoročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Mikuláš Pecha a Martin Čevel SRN.
Leta Páně 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Straka položil peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem, patří na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Blažkového.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt s půl lánem roli Jírovi Šmachovi, zadaný grunt od JHM Michalovi Ondružkovi za summu 20 zlm bez závdanku. Platiti má každoročně komu náležeti bude každý po 1 zlm. Odevzdaný za volné a svobodné. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní každý zvláštně, za Jíru Šmacha za g[runt] Jan Starý a Mikuláš Kolesa a za Michala Ondružku Jan Pecúch a Jan Kolesů SRSN.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka Michal Ondružka maje sobě grunt prodaný ze čtvrtí roli od polulání Jíry Šmachy, zase ji pustil Martinovi Procházkovi za 30 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za svobodný. Rukojmí za placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý a Tomáš Mrázek
SRSAN.