Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Gr[unt] Ondry Zeleného

f 742a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 145 nadepsaný Ondra koupil grunth svůj od Abrahama Holomka Žida za summu 40 R.
Na kterejž jest peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 4 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
3 R dopláceti zuostává 36 R.
Ta všecka summa náleží Abrahamovi Holomku Židu.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jíra Sokolů, Tobiáš Marků, Janča Nováků S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Ondra Zelenka Holomkovi Židu peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 položil Ondra Zelený za grunth svůj Holomkovi Židu 2 R.
Letha [15]96 položil Ondra Zelený Holomkovi 3 R.

Letha [15]97 prodán podsedek od Ondry Zelenýho Bartošovi, synu n[ebožtíka] Jana Bartošových, za summu 40 R. Závdanku položil Ondrovi Zelený[mu] 5 R a což týž Zelený zaplaceno má, to j[es]t Bartošovi pustil 6 R
f 742b
a ostatek platiti má od letha [15]97 po 3 R.
Letha 1597 Bartoš peněz purgkrecht[ních] položil Holomkovi Židu 3 R.
Rukojmě za placení Jíra Bartoš, Mikoláš Peců, Šimon Krejčí R.S.N.
Leta 1598 položil Bartoš Jana Bartošových peněz purgkrechtních za grunt svůj 3 R.
Ty přijal Holomek Žid, neb jemu ta summa náleží. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Bartoš Jana Bartošových Holomkové Židovce na dluh jejich 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Abrahamovi Holomkovi Židu
3 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Bartoš Jana Bartošového za grunt 1 ½ R.
Ty přijali nápadníci Abrahama Holomka Žida.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Bartoš Jana Bartošového za grunt nápadníkům Holomkovým 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Bartoš Bartošů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Bartoš Bartošů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 3 R.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Bartoš Bartošů prodal podsedek požár ut s[upr]a Mikulášovi Šrámkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ocas, Jakub Tarnovský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Šrámek za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 R.
f 743a
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Šrámek za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Šrámek za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš Šrámek za g[runt] Davidovi Holomkovýmu strejci Židu ostatních 2 R 15 gr.
Jakož náleželo Bartošovi Janových na tom podsedku peněz vyplacenejch 12 R, ty jest prodal Mikulášovi Šrámkovi za 3 R. A tak Bartoš Janových na tom podsedku nic víc nemá a Mikuláš jej zouplna a docela zaplatil.

Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš Šrámek prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Ejvanovskému za summu 24 R peněz hotových. A tak jej zouplna a docela zaplacený má.
Rukojmě Petr Sojka, Matěj Polák jinak Večeře SRSN.

[Pustý]

Letha Páně 1673 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Spěvák přednesouce decretati od JHMti, aby jemu nadepsaný grunt jsouc pustý, tak aby takový zase vystavěl, povoleno, jako i taky táž decretati obsahuje to v sobě, aby jemu takový grunt za zaplacený odevzdán byl. Z kteréžto příčiny témuž Janovi Spěvákovi za zaplacený se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Studenský, Martin Boršický S.R.S.N.

Pustý

Letha Páně 1713 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukúpíce Jan Žák grunt ut supra od Václava Vlčka (kterýžto Václav Vlček od Mikuláše Tomíka frejmarkem dostal, on pak Miku-
f 743b
láš Tomík jej z pustého vystavěl) a nemajíce jej až posavad připsaného, aby dobrý řád v městě zachován byl, nyní se jemu připisuje za 11 zlr 10 kr, které se toliko za vystavení počítají, v prodajnej pak summě ve 40 zlm, kterúžto summu

povinen bude platiti každoročně při posudcích po 2 zlm obci městskej strážnickej.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Pavel Rychlík a Jan Múčka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jan Žák grunt ut sup[ra] od Václava Vlčka koupený, takový dosednouce na grunt v rynku, kdež bratr jeho byl Jakub, který po otci jejich byl, odprodal Pavlovi Múčkovi za hotových 16 zlr 55 kr, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají. Grunt pak se jemu odevzdává
f 744a
za summu prodajnú, jak jej Jan Žák měl, totiž 40 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti obci městskej při posudcích každoročně po 2 zlm. Běžící pak povinnosti teprve od 1ho Januarii 1712 roku z tohož gruntu platiti povinen bude. Odevzdává se jemu za volný a k užívání svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Matěj Saltzman a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1714 dne 3. Decembris za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] Pavel Múčka svůj vlastní, takový na žádost tetky svej Zuzanny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Jiříkovi Múčkovi, popustil Janovi Kudlíkovi za grunt Nro 56, jak tam při tom gruntě zápis obšírnějíc vysvětluje. Kteréžto popuštění poněvadž z obojí strany dobrovolně se stalo, týž grunt se připisuje a odevzdává Janovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný bez všelikej vejminky, tak aby on jej moc měl spolu i s potomky svými darovati, prodati aneb kšaftovati dle svej a potomkův svých líbeznej vůle.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef Hůlka a Jan Múčka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obojí strany.
f 744b
Letha Páně 1742 dne 18. Decembris za purgkmistra opatrného pana Antonína Jozefa Duraye a toho času spoluradních Jan Kudlík dostanouce ten grunt ut supra po otci a mateři svej jure haereditatis, takový na místě svejch spoludědiců odprodal Karlovi Mohelnickýmu mimo summy verunkovej p[e]r 40 zlm za
48 zlr. Z tejto zaplaceno jako na contribuce dal 5 zlr, obci capital zaplatil z půlročním interessem 25 zlr 45 kr, Gajdovi za rúbanici sestře svej 16 zlr, jemu dodáno 1 zlr 15 kr –
48 zlr. Přímouce takové peníze Jan Kudlík [od] Karla Mohelnického in optima forma juris quituje Jan Kudlík, sobě vymiňuje byt do plnosti roku. Pročež Karlovi Mohelnickému ten grund za volný a dědičný [se] připisuje a odevzdává.

Za rukojmíky sobě dožádal, že chce všechny povinnosti vypláceti, pana Gotfrida Mayera a pana Václava Košvice S.R.S.V.a N. Stalo se letha a dne zvrchu psaného.
f 745a
Přípis Jana Kajdy

Leta Páně 1779 dne 17. Decem[bris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Kateřina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Martinovi Kajdovi, posledně provdatá za Pavla Smaženku, grunt N. 23 do Německej ulice patřící dílem dědičně a dílem kupem podosáhnoutý, takový obci městskej z příčiny, že jej obec na kerchov ku kapli s[vatých] Rocha, Sebastiana a Rozálie obrátiti potřebovala, s povolením pana purgmistra a počestnost rady jest odprodala a za takové peníze grunt tento od držitele pravého Mohelnického pořadně odkoupila. Kterýžto grunt nedajíce jej sobě připsati synovi svému nejstaršímu Janovi Kajdovi z čistej vůle svej popustila, takže on Jan Kajda s tím gruntem dle libosti vládnouti, jej prodati neb odporoučiti moc a právo míti má. Přitom když taky on Jan Kajda i ty na něm pozůstávající verunkové peníze p[e]r 40 zl mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijal, týž grunt se jemu Janovi Kajdovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan František Gatty a p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N.

Přípis Cyrila Pavlíka

Leta Páně 1780 dne 30. Novem[bris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času po smrti nadepsaného držitele gruntu Jana Gajdy pozůstali jsou nápadníci vlastní dcery dvě, totiž Rozália provdatá za Tomáše Mlýnka a Kateřina
f 745b
provdatá za Cyrila Pavlíka. Kteréžto spolu s mužami svými mezi sebou před Jich Opatrnost pány počestnou radú městskou
29. Novem[bris] tohoto běžícího roku přátelsky se dojednali a grunt ten Cyrilovi Pavlíkovi, manželovi Kateřiny, na tento následující spůsob zanechali, totiž že on Cyril Pavlík, pravý a dokonalý držitel gruntu, pozůstati, jej odprodati aneb darovati a odporoučeti a slovem jak by se jemu líbilo s ním jednati moc a právo míti má. Nicméně ale povinen bude macoše Anně, po tomž neb[ožtíku] Janovi Kajdovi pozůstalú vdovu, na gruntě tom svobodné bydlení bez všelikého ouplatku až do její smrti popříti, jakož taky švagra svého Tomáša Mlýnka v hoferství míti tak dlouho, pokudž by se mezi sebú v dobroti a svornosti snášeti mohli, a to proto, že on Tomáš Mlýnek uxorio nomine jedno sto rýnských za ním Cyrilem Pavlíkem jakožto splátku z domu k pohledávání má. Kdyby ale on držitel

gruntu Cyril Pavlík ze švagrem svým Tomášem Mlýnkem et sic vice versa srovnati se nemohli, tehdy on Cyril Pavlík jemu Tomášovi Mlýnkovi těch 100 zlr bez odtahu položiti a tak dostanouce ty peníze, kam by se jemu líbilo vytáhnouti by musel. Ostatně cokoliv při gruntě tom k stavění zapotřebí by bylo, to on Pavlík sám na svůj náklad vykonati má. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r
40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci k splacení se jemu Cyrilovi Pavlíkovi za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Ignác Košvic a p[an] Joz[ef] Stanislav S.R.S.V. a neomylnú.
f 746a
Laut im Urkundenbuch ut dono 845 fol. 38 einverleibten Quittung sind diese 40 Fr mäh[hrische] in der Stadt Strassnitzer Communkasse bezahlt, solglich hier mit Bescheidzahl 58 jud geloschet werden.
Dem 29ten Januarii [1]806. Prat.