Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Menšíka

f 158a

Letha 99 za fojta Jana Vděkového sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků pět, Martin, Tomáš, Zuzana, Barbora, ti sou ženatí a vdaní, a Mandalena nevdaná.
Našlo se jim statku na níže psaných věcech zejména toto:
Na podsedku 28 Martina Menšíkova 72 zl, placením od letha 1600 po 4 zl.
Na půl achteli vinohradu, který jest prodán témuž Martinovi za 110 zl. Závdanku položiti má o posudku letha 1600 18 zl a platiti podli ourody po 6 zl od letha 1601.
Summa všeho statku učiní 182 zl. To dělíc na na 5 díluo, dostane se každému na jeho díl po 36 zl 12 gr.

Martin ten sobě srazil dílu svého na gruntě a vinohradě 36 zl 12 gr a od Tomáše bratra svého díl jeho skoupil též
36 zl 12 gr. A tak ten Tomáš tu nic nemá.
Summa toho 72 zl 24 gr.
Zuostává mimo poražení dílu svého a skoupení dílu Tomášového dopláceti sestrám svým ještě 109 zl 6 gr placením nahoře psaným.
f 158b
Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Martina závdanku na vinohrad 18 zl.
Též od něho přijato za grunt 4 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 7 zl 10 gr, Barboře též 7 zl 10 gr, Mandaleně 7 zl 10 gr.
Jakož Zuzaně náleželo dovzíti dílu jejího ještě 29 zl 2 gr, ty jest Pavel Škodových muž její prodal Martinovi Menšíkovi švagru svému za hotových 7 zl 7 ½ gr. A tak ona tu dílu svého nic nemá.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Martina Menšíka za grunt 5 zl. Z toho dáno Barboře 2 ½ zl a Mandě 2 ½ zl.
Jakož Tomášovi náleželo dovzíti dílu jeho 24 zl 2 gr, ty jest prodal Martinovi bratru svému za 7 zl 7 ½ gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Martina za grunt 2 zl. Z toho dáno Mandě 1 zl, Barboře též 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina za grunt lonských a letoších 8 zl. Z toho dáno Mandě 4 zl a Barboře 4 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Menšíka za g[runt] 5 zl. Z toho dáno Barboře 2 zl 15 gr, Mandě též 2 zl 15 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Bělíka za grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl a z dílu Mandiného dáno na chování dítek jejích 1 zl.

Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Bělíka za grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl, z dílu Mandiného dáno na chování dítek jejích 1 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Bělíka za grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře 1 zl a na chování sirotka Mandiného dáno 1 zl. Vypisují se při statku n[ebožtíka] Václava Bučka folio 226.
f 159a
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Bělíka za g[runt] ost[atních] 3 zl 2 gr. Z toho dáno Barboře 1 zl 16 gr a na chování dítek Mandiných dáno 1 zl 16 gr.
NB. Jakož do tohoto statku Martin, syn n[ebožtíka] Jana Menšíka, Barboře sestře své doplatiti povinen byl 14 zl 16 gr, ty jest Jan Menšík po otci svém do tohoto statku vyplnil, kteréž přijal Viktorin Podolský na místě Barbory manželky své. A tak v tomto statku nic více nemá.