Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Sirotci nebožt[íka] Martina Ondračkového

f 215a

Jest jeden Anka a mateř její druhá, jméno její též Anka. Ten sirotek j[es]t malý a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Podsedek z osetím, z koňmi, z vozem, pluhem, z dobytkem a jinejm vším hospodářstvím, což k témuž gruntu po témž n[ebožtíku] zůstalo, za 225 zl.
Item louka jedna orací za 50 zl.
Item druhá louka orací za 40 zl.
Item třetí zahrada za 120 zl.
Item štvrtá louka za 35 zl.
Item vinohrad půl achtele v hoře Veselý za 130 zl.
Item vinohrad druhý v hoře Veselý za 90 zl.
Item obilí namláceného v zrně i nemláceného všeho za 40 zl.
Item včely prodané za 17 zl.
Item Prokeš Kosrbů dlužen 3 zl 22 ½ gr.
Item Abraham Žid dlouhy za víno 12 zl.
Item Martinský dlužen za obilí 3 zl.
Summa všeho ztatku učiní 765 zl 22 ½ gr.

Z toho ztatku se tyto dluhy zplatiti mají, jakž níže poznamenáno:
Za podsedek se obci zaplatiti má od letha [15]96 pořadně po
4 zl – 28 zl.
Item sirotkům nebož[tíka] Tomana Kopřivy za vinohrad podle ourody 31 zl.
Item Janákovi za zahradu 5 zl.
Summa všech dluhuov 64 zl.
f 215b
I sejmouce takové dluhy zůstává čistého statku všeho 701 zl
22 ½ gr. Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po 350 zl 26 gr 1 ½ den.

Vydání z napřed psaného příjmu:

Item matka toho sirot[ka] na díl svůj přijala podsedek s koňmi a dobytky i jiným hospodářstvím za 225 zl.
Item louku orací přijala v 50 zl.
Item více druhou louku orací v 40 zl.
Item více třetí louku v 35 zl.
Item vinohrad půl achtele v hoře Veselej za 90 zl.
Item obilí v zrně i nemláceného za 40 zl.
Item dluhuov k vyupomínání přijala 18 zl 22 ½ gr.
Summa všeho, což matka na díl svůj přijala, 498 zl 22 ½ gr.
Na to jest sobě díl svůj, což jí náleží, srazila 350 zl
26 gr 1 ½ den. A tak ještě dopláceti zůstává Anně dceři své od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 8 zl– 147 zl 26 gr 2 den.

Item Anně na díl její zanechána zahrada ve 120 zl. Tu zahradu Anna, mateř toho sirotka, do zrostu užívati a z ní každého roku sirotku z oužitku povinna bude pokládati po 3 zl.
f 216a
Více témuž sirotku zanecháno půl achtele vinohradu v hoře Veselej ve 130 zl. Ten vinohrad Mikuláš Ondračků do zrostu toho sirotka užívati a dobře dělati a vinohrad nespouštěti a z něho, když by bečka vína byla, polovici sirotku dáti povinnen bude. K tomu starší mají dohlídnouti, aby ta věc spravedlivě šla.
Summa všeho, což témuž sirotku na díl jeho zanecháno, učiní 250 zl. A tak se ještě tomu sirotku mimo oužitek z zahrady, kteréž matka užívá, a vinohradního oužitku na díl vyplniti má 100 zl 26 gr 1 ½ den.

Na to jest na níže psaných osobách toto:
Item na Mackovi Ondračkových za včely jemu prodané 17 zl. Ty pokládati má od letha [15]96 po 2 zl.
A Anna, mateř toho sirotka, tomu dítěti svému vyplniti má, když se nejprve dluhy zaplatí, 83 zl 26 gr 1 ½ den.
A obzvláštně náleží tomu sirotku i z mateří jeho na gruntě Jíry Šmatláně všeho 98 zl 20 gr. Ty se od letha [15]96 po 5 zl pokládati mají.

Letha [15]96 přijato od Jíry Šmatláně za grunth 5 zl. Ty sou vydány mateři na díl její.
f 216b
Letha [15]96 přijato z gruntu Anny, matky toho sirotka, 14 zl.
Téhož letha přijato za oužitek zahradní od týž matky 3 zl.
Od Macka Ondračkový[ch] za včely 2 zl.
Z toho dáno Janákovi za dluh 5 zl.
Obci kněždubské na doplacení gruntu 4 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy na doplacení vinohradu 4 zl.
A do truhlice dáno sirotku 3 zl.
Téhož letha [15]96 přijato k ruce tomu sirot[ku] z vinohradu oužitku od Mikoláše Ondračkovýho za víno 11 zl 24 gr.

Letha [15]97 přijato od Šmatláně za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Téhož letha [15]97 od Martina Černýho přijato za statek 8 zl.
Téhož letha přijato od Macka Ondračkového za včely 2 zl.
Též přijato od Macka Černýho za oužitek z zahrady 3 zl.
Z toho vydáno s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy na díly jejich za vinohrad 4 zl.
A obci na doplacení podsedku dáno 4 zl.

Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl.
Též přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl.
Též přijato od Martina Černého za užitek z zahrady 3 zl.
Více od něho přijato za grunt 8 zl.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy na doplacení vinohradu 4 zl.
A obci kněždubské též skoupených 4 zl.
Více přijato od Matěje Ondračkového za včely 2 zl.
f 217a
Letha 1598 přijato od Mikuláše Ondračkového za užitek z vinohradu sirotčího 25 zl.
Anně, mateři toho sirotka, dáno z položených peněz od Jíry Šmatláně 2 zl 15 gr.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl.
Z toho vzal Jakub Ondračků 2 zl 15 gr.
A Martin Černý též vzal 2 zl 15 gr.

Anna sirotek ut s[upr]a zemřel a spravedlnost její na Matěje, Jakuba a Mikuláše Ondračky, vlastní strejce její, připadla. Z kteréžto spravedlnosti přijali zahradu ve 130 zl a Martinovi Černé[mu] na gruntě jeho pustili jemu 40 zl. Ostatek bráti budou z pokládaných peněz po čemkoliv jim přicházeti bude.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Černého za statek ut s[upr]a 8 zl.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy za vinohrad 4 zl.
A obci kněždubské též dáno 4 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a vydáno nápadníkom svrchu psaným z hotových peněz 57 zl 9 gr.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl.
Z toho dáno Martinovi Černý[mu] 2 zl 15 gr.
Nápadníkům ut s[upr]a též dáno 2 zl 15 gr.
Od Martina Černého za grunt přijato 4 zl.
Ty přijali nápadníci svrchu psaní a položili za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od něho za statek ut s[upr]a 2 zl. Ty přijali nápadníci ut s[upr]a.
Od Jíry Šmatláně přijato 3 zl. Ty přijali nápadníci ut s[upr]a.
A položili za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy 2 zl.

f 217b
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Šmatláně za grunt 3 zl.
Ty přijali nápadníci napřed psaní, totiž Martin Černý
1 ½ zl, Matěj Ondračků, Jakub a Mikuláš každý po 15 gr –
1 ½ zl.
Od Martina Černého přijato za g[runt] 2 zl. Jsou vydány obci kněždubskej.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Šmatláně za grunt 10 zl.
Z toho dáno Martinovi Černý[mu] 5 zl, Mackovi a Jakubovi a Mikulášovi 5 zl.
Od Martina Černého přijato za vinohrad 2 zl.
Ty sou dány do statku Tomana Kopřivy na doplacení vinohradu.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato za g[runt] Jíry Šmatláně 8 zl 10 gr.
Z toho dáno Martinovi Černé[mu] 4 zl 5 gr a Mikulášovi, Mackovi a Jakubovi 4 zl 5 gr.
Od Martina Černého přijato za vinohrad 4 zl.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy za vinohrad na doplacení jeho.

Letha 1605 za fojta Martina Remšového přijato od Martina Černého Tasovského za vinohrad 1 zl.
Ten 1 zl jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy na doplacení vinohradu ostatní. A tak těm sirotkům Kopřivový[m] za ten vinohrad jest doplaceno.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Šmatláně za grunt 3 zl.
Z toho dáno Martinovi Černé[mu] Tasovskému po Ance manželce jeho 1 zl 15 gr, Mikulášovi 15 gr, Mackovi 15 gr a Jakubovi Ondračkom 15 gr.
f 218a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Černého Tasovského za grunt 2 zl
Z toho vzal Mikuláš 20 gr, Jakub 20 gr a Jan Prček na místě Mackovém 20 gr.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Šmatláně za grunt 3 zl.
Z toho dáno Martinovi Černý[mu] Tasovskýmu 1 zl 15 gr, Mikulášovi 15 gr, Matějovi 15 gr, Jakubovi 15 gr.
Od Martina Černého Tasovského přijato za g[runt] 2 zl.
Z toho vzal Mikuláš 20 gr, Jakub 20 gr, Jan Prček na místě Mackovém 20 gr.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato od Jíry Šmatláně za grunt 3 zl.
Z toho vzal Martin Černý Tasovský 1 zl 15 gr, Mikuláš
15 gr, Matěj 15 gr, Jakub Ondračků 15 gr.
Od Martina Černého Tasovského za g[runt] přijato 2 zl.
Z toho vzal Mikuláš 20 gr, Jakub 20 gr, Jan Prček na místě Mackovém 20 gr.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jíry Šmatláně za grunt 5 zl.
Z toho dáno Martinovi Černý[mu] Tasovskýmu 2 zl 15 gr, Mikulášovi 25 gr, Matějovi 25 gr, Jakubovi též 25 gr.
Od Martina Černého Tasovského přijato za g[runt] 3 zl.
Z toho vzal Mikuláš 1 zl, Jakub 1 zl, Jan Prček na místě Mackovém 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Šmatláně za grunt 6 zl.
Z toho dáno Martinovi Černý[mu] Tasovskýmu 3 zl, Mikulášovi 1 zl, Jakubovi 1 zl a Prčkovi na díl Matějů 1 zl.
Od Martina Černýho Tasovského za g[runt] přijato 3 zl.
Z toho přijal Mikuláš 1 zl, Jakub 1 zl a Jan Prček přijal na díl Matějů 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jíry Šmatláně za g[runt] 6 zl.
Z toho dáno Martinovi Tasovskýmu jinak Černýmu 3 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračka dáno 1 zl, vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Ondračkovi zůstalé dáno 1 zl a Janovi Prčkovi na díl Matějů 1 zl.
f 218b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Černýho za grunt 3 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračka 1 zl a vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Ondráčkovi zůstalé 1 zl a Janovi Prčkovi na díl Matějů dáno 1 zl.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Šmatláně přijato za grunt 6 zl.
Od Martina Černýho též za grunt přijato 3 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračka
2 zl, Markytě vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Ondračkovi 2 zl, Janovi Prčkovi na díl Matějů 2 zl a Martinovi Černýmu Tasovskýmu na díl Anny ženy jeho dáno 3 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Okáníčka za grunt přijato peněz ročních 6 zl.
Z toho zanecháno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračka
2 zl, Margetě vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Ondračkovi 2 zl a Janovi Prčkovi 2 zl.
Od Martina Černého za grunt přijato peněz 3 zl. Ty sou vydány Martinovi po Anně manželce jeho na díl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jíry Okáníčka přijato za grunt peněz ročních 6 zl.
Z toho zanecháno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 2 zl, sou při statku.
Margetě vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Ondračkovi 2 zl.
Janovi Prčkovi na místě Matěje Ondráčka 2 zl.
Od Martina Černého za grunt přijato položených 3 zl. Ty sou vydány Martinovi po Anně manželce jeho.

Leta 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jíry Okáníčka za grunt přijato peněz ročních ostatních 5 zl 10 gr.
Od Martina Černého za grunt přijato 3 zl.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového od Martina Černého za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Ty jsou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 1 zl.
Margetě po Jakubovi Ondráčkovi 1 zl.
Janovi Prčkovi na místě Matěje Ondrač[ka] 1 zl.