Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunth Petra Drechslera

f 631a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 65 nadepsaný Petr Drechszler koupil podsedek svůj od Jíry Šterce za summu 95 R.
Na to vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 22 R a tak ještě dopláceti zůstává 73 R, kteréž pokládati má od letha [15]95 při Vánocích rok po roce po 7 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m], a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Michala Kračeny peněz předních 9 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hempera 54 R. Ty jim jíti mají, tak jakž vejš položeno, od letha [15]93 rok po roku po 6 R.
Item Jírovi Štercovi též náleží 10 R. Ty jemu jíti mají od letha [15]93 rok po roku po 1 R až do vyplnění těch 10 R. A když jemu vyjdou, teda těm sirot[kům] Balcarovým zase po 7 R půjde.
Rukojmě Jan Sýkora, Jan Hodinář, Daniel Štěpanec S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Petr vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 R.
A na zadržalé peníze položil 3 R.
Z toho dáno Jírovi Štercovi 2 R.
f 631b
Letha 1595 položil Petr Drechsler za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] ročních 7 R.
Z toho dáno Jírovi Štercovi 1 R.
Sirot[kům] ne[božtíka] Kračaně dáno 1 R.
A sirot[kům] nebožt[íka] Balcara Hempera 5 R.
Letha [15]96 Petr Drexler ten j[es]t od Jíry Šterce skoupil peněz, to což j[es]t za s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Hempera dluhu splatil podle přiznání a zapsání při tychž sirotcích, jmenovitě 36 R. Kteréž se jemu na zapsání a za zaplacení gruntu snímají.
A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti má osobám těmto:
Jakubovi Balcarovému 4 ½ R.
Orlovi Židu 2 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hempera na posledních peněz pokládati se mají 13 ½ R samé[mu] Matoušovi a Barboře.
Letha [15]96 položil Petr Drexler za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Jakubovi Balcarovýmu 4 ½ R. A tak tu více nic nemá.
A Orlovi Židu též dáno na ty 2 R – 1 ½ R.
Leta [15]97 položil Petr Drexler za grunt peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1598 položil Petr Drexler za grunt svůj peněz ročních 4 R.

Z toho dáno Orlovi Židu ostatek dluhu 15 gr.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Petr Drexler za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Hepnera 2 R.
f 632a
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Petr Drexler prodal podsedek urozené paní Anyžce Bošovské z Polanky za summu 100 R. Závdanku p[aní] Anyžka položila Petrovi 19 R, ostatek platiti má od leta 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Křížek, Martin Hepner, Petr Dreksler, Daniel Štefan S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hepnera posledních peněz leta 1600 doložiti 2 R.
A Petrovi Drekslerovi 79 R. Přijde je[mu] 1600 leta 5 R a potom po 7 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila paní Anyžka Bošovská za grunt 7 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Hepnera ostatní 2 R.
A Petr Dreksler předních peněz přijal 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila paní Anyžka Bošovská Petrovi Dreslerovi 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Křížek, Martin Hepner, Petr Dressler, Daniel Štefan rukojemníci za tento podsedek každý po 1 R 22 ½ gr, což učiní 7 R.
Ty přijal Petr Dressler.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Křížek, Martin Hepner, Petr Dressler, Daniel Štefan, rukojemníci za paní Anyžku Bošovskou, prodali podsedek ut s[upr]a s dovolením jejím Izákovi Jakubovi kloboučníku za summu 80 R. Za tou příčinou jest týž podsedek laciněji o 20 R prodán, že Petr Dressler a paní Anyžka Bošovská každý na summu své 10 R škodují. Závdanku položil týž Izák 7 R, ty přijali rukojemníci ut s[upr]a, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Hepner, Hons Kotlář, Petr Dressler
S.R.S.A N.
f 632b
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Izák Jakub klobúčník za g[runt] Petrovi Drekslerovi 5 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší prodali podsedek požár svrchu psaný Ondrovi Hoclavskýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.

Rukojmě Jiřík Hellebrand a Thomáš Vsetínský S.R.S.A N.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Anežka, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Hozlavským, prodala týž svrchu psaný požár Lukášovi Mečíři za summu 35 R. Závdanku dal 5 R, platiti má rok po roce při každým posudku po 1 R. Anežka jemu přidala všecko dříví, což ho při požáru jest. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Přerovský a Thomáš Vsetínský S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Lukáš Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Drekslera
1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Lukáš Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Lukáš Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lukáš Mečíř položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera
1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera
1 R.
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera 1 R.
Pustý
f 633a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Jakubovi Zhýbalovému za summu 35 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Václav Zelinka a Jan Dobroslavský S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jakub Zhýbal položil ročních peněz vínem 1 vědrem 2 R, co se dalo na zaplacení stálého platu.
Ty zůstávají při právě.

Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jakub Zhýbal odvedl vína do panského sklepu na contr[ibuci] pro anticipando
2 věd[ra]. Nebyl dlužen, pročež poněvadž k obci splácí, jemu se vypisuje 4 zl mor[avské].
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jakub Zhýbal k obci městské 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut supra.

Letha Páně 1715 dne 15. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Martin Machálek od Anny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Jiříkovi Vincúrkovi, takový ani prodavač, ani kupec sobě připsaného neměl. Pročež aby v tom pořádek městský zachován byl, týž grunt se Martinovi Machálkovi připisuje za summu dle jejich zavřetého kupu 8 zlr, kteréžto se toliko za vystavení počítají, v hlavní pak summě 35 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti nápadníkům, kteří se najdú, ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys Navrátil a Jakub Hrachovský S.R.S.V.a N.
f 633b
Letha Páně 1715 dne 15. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času nechtíce Martin Machálek grunt ut supra délejíc držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Halgašovi za hotových dvanáct rýnských, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, grunt ale se mu připisuje v summě hlavní 35 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Jan Bíteský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1716 dne 7. Octobris za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut supra od všech hospodářů opuštěný a již celý zruinirovaný, o takový aby jemu odevzdán byl, ohlásil se a snažnú žádost složil Jura Zahradník. I nechtíce op[atrní] páni jej tak pustého nechati, aby obec tím vícejíc se rozmáhala, puštěn jest týž grunt jemu jmenovanému Jurovi Zahradníkovi v summě verunkovej jak předtím 35 zlm,
f 634a
kteréžto bude povinen platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a p[an] Lukáš Červenka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Pamět se činí, že se mu přislíbilo dáti polhocení na tři letha, jestli jej náležitě vystaví, tak aby i pro inquartirování vojáků pohodlné místo bejti mohl.

Přípis domu Jury Zahradníka

Leta Páně 1760 dne 14. Martii za purgmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Kača nyní provdaná Stromská grunt ut supra po svém nebošt[íku] prvním manželovi Jurovi Zahradníkovi v užívání a držení do svej smrti, který pro svoju starost dýle držeti a opravovati nemůže, tak ten grunt svému synovi Jurovi Zahradníkovi postúpila, který zavázán jest Petrovi Kolesíkovi dvaceti dva rýnsk[ých] 30 kr a matka jeho Kateřina provdaná Stromská dva rýnské 30 kr bude-li moct, přidati chce, pak tomu Janovi Kolesíkovi on Jura Zahradník dvaceti rýnsk[ých] i svoju matku do smrti u sebe míti, pak
f 634b
odvésti povinen jest, s kterým vyplacením z téhož domu nadjmenovanú summu jak Petr, tak Jan Kolesík z podáním rukú spokojeni jsou. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jurovi Zahradníkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinnostech p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti jak matky, tak obúch Kolesíkův a Jury Zahradníka dne a roku ut supra.

Přípis Tomáše Moščka

Leta Páně 1768 dne 6ho Decemb[ris] za purgmistrovství pana Christopfa Aloi[se] Miháče a jeho spoluradních pozůstanouce grunt ut supra po neboštíkovi Jurovi Zahradníkovi, takovej manželka jeho Bjeta skrze dluhy za času neboštíka manžela jejího činěné, též daně z tohož domu zrostlé držeti nemohla, z příčiny tej, aby dluhy poplatiti a creditory spokojiti mohla, Tomášovi Moščkovi za summu 103 zlr dobrovolně odprodala,
f 635a
kterejžto kupec 53 zlr hned odvedl, ostatních ale 50 zlr na Novej rok, to jest 1ho Jan[uarii] 1768 položiti se povoluje. Dálejíc prodavačka obydlí svobodné a bez všeho platu hoferského v zadní světnici na tři roky sobě vymiňuje, kdyby však tam zbejti nemohla a vytáhnouti přinucena byla, tehdy jí kupec Tomáš Mošček ještě 10 zlr doplatiti povinen bude. Odkud se jemu zvrchu psanému Tomášovi Moščkovi podle tejž smlúvy tenž grunt ut supra s oplacením verunkovskej summy p[e]r
35 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany a pánův svědkův, to jest p[ana] Josepha Svobody a p[ana] Josepha Stanislava dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Jana Svobody

Leta Páně 1774 dne 12. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Tomáš Mošček grunt ut supra po vdově Bětě po neb[ožtíku] Jurovi Zahradníkovi koupený a docela zaplacený, takový Janovi Svobodovi (který sobě vdovu Alžbětu po neb[ožtíku] Matúšovi Koštúrovi za manželku pojal) přijmúce na sebe tu na gruntě N.26 u držitele gruntu Šimona Ráčka skrze manželku tohož Jana Svobody mající výminku svobodného bydlení, za přídanek šedesát tři
f 635b
rýnské hotových peněz jest odprodal a dobrovolně postúpil. Pročež grunt tento i s břemenem tej na něm vězící verunkovej summy p[e]r 35 zlm k splacení po 2 zlm ročně se jemu Janovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností pan Petr Gruner a p[an] Jozef Stanislav
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Urbánka

Leta Páně 1786 dne 27ho Maji za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních jeho toho času majíce Jan Svoboda grunt ut supra připsaný, takový ze svej dobrej vůle a jeho manželky Alžběty svému zeťovi Jozefovi Urbánkovi za summu jedno sto osumdesáte pět rýnských jest odprodal, na kterou summu on kupec jemu Janovi Svobodovi hned na hotově jedno sto rejnských odpočítal a ostatních ale 85 zlr jemu revers k rukám odevzdati se zavázal. Však ale on prodavač Jan Svoboda vymiňuje sobě v tomž domě pro sebe a manželku svou Alžbětu až do smrti svej ve světničce na dvoře bez všelikého poplatku a opravování svobodné bydlení, jakož taky chlév pro dvě krávy a ušípané jemu kupec zhotoviti se zavázal. Pročež grunt tento i s těma
f 636a
na něm k obci městskej podlužnýma verunky p[e]r třicet pět rejnských moravských po 2 zlm ročně k splacení se jemu Jozefovi Urbánkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu burgrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností pan Johann Tyml a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti manželky prodavača Alžběty, pak dvouch svědků Jana Stanislava a Jozefa Stanislava dne a roku ut supra.

Das diese zu Handen dem Martin Pechischen Waisen angestellte Schuldterschreibung p[e]r 100 fr, auch in dem Grundbuche primo loco zur Sicherheit des Pfandenheit improtocollirt oder vorgemerket werden anmit bestätigen.
Strassnitz den 10ten März [1]794. K. Bartlesmann, Grundt.