Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Jana Polomského

f 177a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 100 nadepsaný Jan Polomský má grunth svůj od Zachariáše Krejčího koupenej za summu 112 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 63 zl 15 gr a ještě za něj dopláceti zuostává 48 zl 15 gr, a to takto:
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Šatala, tak jakž v knihách nových sirotčích při statku 41 položeno jest, náleží jim 21 zl 15 gr. Ty sou vyšlé a za tímž Polomským zadržalé zuostávají.
Item též náleží na kostel strážnicský 27 zl. Na to jest zadržalých 11 zl 15 gr a ostatek od letha 95 při Vánocích rok po roku po 7 zl pokládati má.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých David Labrů, Jan Havránek, Jakub Solnička S R S A N R.
Letha 1594 při posudku činěném položil Jan Polomský za grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalých, jakž vejš dotčeno jest, s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Šatala 21 zl 15 gr. Z toho vydáno Václavovi, s(irotku) téhož nebož(tíka) Šatala, hotovejch 3 zl a ostatek tenž Václav mateři své a otčímovi svému k vyzdvižení odvedl, kterýž jim podle téhož odvodu a zmocnění podle cedul řezanejch od Jana Polomskýho se vypraviti mají. A tak se tenž Václav při rejstřích na těch 21 zl 15 gr více potahovati moci nebude.
f 177b
Téhož letha 94 položil Jan Polomský na peníze zadržalé kostelníkům strážnickým 5 zl.
Téhož letha 94 položil Jan Polomský kostelníkům strážnickým zadržalých peněz 6 ½ zl.

Letha 97 prodán napřed psaný grunth od Jana Straky krejčího Krištofovi Kalsterovi hrnčíři za summu 112 zl. Závdanku dal při odevzdávce 13 zl, s toho závdanku dáno na kostel 10 zl a Janovi Strakovi dáno 3 zl.
Téhož letha 97 Krištof Hrnčíř koupil od Jana Polomského peněz, což jemu na tom gruntě náleželo 85 zl 10 gr za hotovejch peněz 27 zl.
Též on koupil od Jana Straky, což jemu na tom gruntě náleželo 13 zl 20 gr za hotovejch peněz 3 zl. A tak Krištof Hrnčíř svůj grunth zaplacenej má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Hermon ze Bzence, nápadník n(ebožtíka) Krištofa Hrnčíře, prodal podsedek ut s(upr)a Janovi Karáskovi lazebníku za summu 100 zl. Závdanku jemu položil 8 zl, ostatek platiti má od

letha 1601 po 7 zl. Ta summa všecka náleží podle dobrovolné a přátelské smlouvy sirotkom neboštíka Krištofa Hrnčíře sestry splozeným do Bzence. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) David Labr, Jiřík Stolař, Martin Foltýnů, Václav Mochol R S a N S.
f 178a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Karásek lazebník nápadníkům Hrnčířovým do Bzence 5 zl. Ty zůstávají při ouřadu na rathauze, sou od ouřadu vydány.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Karásek lazebník nápad(níkům) Hrnčířovým do Bzence 3 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí, jsou vydány.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Jan Karásek lazebník nápadníkům Hrnčířovým do Bzence 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Jakubovi Hrnčíři na díl Anny manželky jeho a uvolil se, že na rok bráti nechce.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jakubovi Hrnčíři 27 zl, ty jest prodal obci městské za hotových 6 zl 9 gr. Ty jim jíti mají od letha 1605 po 3 zl 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Jan Karásek lazebník za g(runt) 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu, dáno z nich podle zkoupení obci městské 3 zl 15 gr.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty purgmistr a rada s dovolením J.M.Páně prodali požár, kterýž od vpádu pustý zůstal a toliko místo bylo, Janovi Havránkovi zedníku za 27 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R(ukojmě) za opravu (a) stavení gruntu a povinnosti J.M.Páně Jíra Zedník, Bartoň Chmelař S.R.S.N. Ta všecka summa náleží obci městské.
Letha 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Havránek za grunth obci městské 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jann Havránek položil za grunt obci městské strážnicské 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jann Havránek položil za grunt obci městské strážnické 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Havránek položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.

Pustý
f 178b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán grunt ten ut s(upr)a Janovi Slováčkovi Bohunínskému za 50 zl bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Martin Mléčko a Ondra Bílků
S.R.S.a N.

Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy po smrti Jana Slováčka prodán jest ten gr(unt) Řehořovi Vencálkovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šenovský a Jan Chmelař S.R.S.N.

Letha Páně 1639 za purgkmistra Martina Mráza prodán ten gr(unt) ut s(upr)a Janovi Šenovskému za summu 50 zl. Závdanku dáti má 4 zl a platiti má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Chmelař a Jan Ručka S.R.S.a N.

Letha a za purgkmistra ut s(upr)a jakož byl Jan Šenovský ten gr(unt) nadepsaný ujal, od něho zase upustil a jiný sobě ukoupil. Jaby dáleji pustý nezůstával, prodán jest Janovi Očenáškovi za summu 45 zl. Závdanku dal při odevzdávce 2 zl 18 gr a placení každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Chmelař a Jan Ručka S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Očenášek položil za gr(unt) svůj ročních peněz 2 zl. Ty zůstávají při právě.
f 179a
Letha 1660 za purgkmistra Václava Mračny i spoluradních jeho ten grunth ut supra prodán jest Jelenovi Prostějovskému jinak Velickému za summu 45 zl. A poněvadž také podle jiných sousedův a Židův ten grunth ut s(upr)a vyhořel, upouští se jemu jako jiným vyhořelým z tej summy polovice, totiž 22 ½ zl. Ostatek pak summy, jmenovitě 22 ½ zl, má při každých posudcích po 2 zl. O(devzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Šago a Samuel Polák S R S a N R.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jelen Prostějovský za grunth 1 zl 15 gr. Zůstává při právě.
Letha 1663 dne 5.Feb(ruarii) za purgk(mistra) Jiříka Kopřivnicského a spoluradních jeho položil Jelen Prostějovský za gr(unt) svůj 15 gr. Ty přijal purgk(mistr) ut supra.