Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Jana Tomka

f 539a

Letha 1592 Jan Tomků koupil jest grunth z půl lánem roli a z štverejmi koňmi, vozem, pluhem, bránami a jiným k tomu příslušenstvím po nebož[tíkovi] Staňkovi Šavrňovým zůstalý za 130 zl. Místo závdanku dílu Doroty manželky své sráží 25 zl 25 gr 4 den a ostatek těmto osobám náleží:
Obci lhotské 18 zl 15 gr.
Šalomounce Židovce 4 zl.
Danielovi Židovi 1 zl.
Více do truhlice obecní 1 zl.
Pars těch dluhů 24 zl 15 gr.
A mimo to ještě koupil Jan Tomků vejš psaný vinohrad sirotčí za 60 zl. Ten má platiti, když se do Kněžduba nejprve od letha [15]94 vyplní 35 zl po 5 zl sirotkům n[ebožtíka] Staňka Šavrňového.
Item Jan Tomků povinnen jest sirot[kům] nebožtíka Staňka Šavrňového za štvrt roli od letha [15]92 vyplniti 30 zl pořadně po 2 zl.
f 539b
Na to jest položil Jan Tomků letha [15]92 též [15]93 za grunth, též čtvrt roli a dobytek 13 zl.
Dáno z toho na ty dluhy napřed psané:
Obci lhotské 8 zl.
A peněz do truhlice obecní 1 zl.
Též Šalomounce Židovce 4 zl.
Téhož letha [15]93 dílu Kuny a Doroty spravedlnosti oběma náležité, který jim podle rejster sirot[čích] mezi dílem sirotků nebož[tíka] Staňka Šavrňového náleželo 44 zl 8 gr
6 den skoupil.
A tak ještě od letha [15]94 dopláceti má 139 zl 26 gr při Vánocích za grunth po 4 zl, za čtvrti roli po 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Tomků za statek svůj peněz purgkrechtních 6 zl. S toho dáno obci lhotské 5 R a Danielovi Židu též dáno 1 zl.
Letha 1595 položil Jan Tomků půl peněz za grunth obci lhotské 3 zl a o s[va]tým Václavě položiti má 3 zl. Z těch
3 zl dáno za vejce, kteréž nebož[tík] Staněk Čavrnoch k sobě přijal a jich na zámek neodvedl 2 zl 21 gr 3 den, ostatek obci zanecháno.
f 540a
Letha [15]96 položil Jan Tomků za grunt peněz purgkrechtních 9 zl. Z toho dáno obci posledních peněz, což na tom gruntě měli 5 zl 6 gr 3 den. A na sirotky Šavrňového 3 zl 2 gr 4 den.
Leta [15]97 položil Jan Tomků za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Jan Tomků za grunt svůj ročních peněz 4 zl. Ty sou vypsány při statku sirotků Šavrňových.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Tomků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Tomků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl.
Jakož náleželo Johance dílu jejího dodati z tohoto gruntu 18 zl 19 gr 1 den, ty jest prodal Matouš Kujáček, muž její, Janovi Tomkovému za hotových 5 zl. A tak na tom gruntě Johanka ani muž její nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Tomků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Tomků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.

[Pustý]

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali požár ut s[upr]a ze třemi čtvrti roli, z jednou klisnou, vozem, pluhem a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Janovi Tomkovým, Bartoňovi Šavrňovi za summu 45 zl. Závdanku dal 5 zl, přijala je Dorota Tomková na díl svůj. Ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vašků, Jíra Pěniců, Staněk Knápků, Jan Susů S.R.S.A N.
f 540b
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Bartoň Šavrňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl.
Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Bartoň Šavrňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 ½ zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Bartoň Šavrňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Bartoň Šavrňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.

Podle bedlivého vyhledání na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům neb[ožtíka] Staňka Šavrňového předních peněz 10 zl 23 gr 3 den.
Dorotě neb[ožtíka] Jana Tomkového manželce 18 zl 21 gr
4 den.

Letha 1612 za fojta Václava Roškového položil Bartoň Šavrňů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.
Z toho Kunin muž 2 zl a Matěj Vlků, Markytin muž 2 zl.
Jakož náleželo Dorotě, neb[ožtíka] Jana Tomkového manželce na tomto g[runtě] 18 zl 21 gr 4 den, ty jest Martinovi Pavlovýmu zeti svýmu pustila, aby on k ruce své vyzdvihoval.
Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Bartoň Šavrňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Bartoň Šavrňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a Bartoň Šavrňů prodal grunt svůj ze třimi čtvrtěmi roli a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím Davidovi Zrovnovi za summu 70 zl. Závdanku dal týž David 12 zl a ostatek platiti má od letha ut s[upr]]a po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hustý, Jíra Škeřupů, Martin Vlků a Filip Němců SRS.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého David Rovenský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně ostatních 23 gr 3 den.
Jakož jest náleželo Dorotě n[ebožtíka] Jana Tomkového na tom gruntě 18 zl 21 gr 4 den a ty jest Martinovi Pavlových zeti svému pustila, Martin prodal je Davidovi z Rovna za hotových peněz 5 zl. A tak Martin Pavla Šavrňů na gruntě nic nemá.
A tak David nebude povinen pokládati za ten grunt až leta 1620.
Pusté
f 541a
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad prodali grunt z půl lánem roli Jírovi Zapletalovi za summu 10 zl, placením komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Adam Smůlů, Martin Uhléř SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Zapletal za grunt svůj ročních peněz položil 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Zapletal položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš Hořínka.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jíra Zapletal koupil na g[runtě] a na sobě všech peněz, cožkolvěk ještě za g[runt] svůj ut s[upr]a Mikulášovi Hořínkovi dopláceti jměl, za 1 zl hotový. A tak tenž Mikuláš Hořínka nic více na tomž gruntě nemá, nýbrž ten g[runt] zúplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodal fojt a starší grundt z poloulánu roli po Jurovi Zapletalovi, kterýž z gruntu preč ušel, Ondrovi Štěpancovi za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Ondra Straka a Václav Frantík S.R.S.a N.R.