Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Narka

f 162a

Letha 1601 za fojta Ondry Stožka tento statek sepsán, k němuž jsou nápadníci tito: Jan, Dorota, Anka a Barbora macocha jejich.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek z vozem, s pluhem, z koňmi a z jednou roubanicí zaplacený za 100 zl.
Krávy 2 po 11 zl za 22 zl.
Tele jedno za 3 zl.
Půl achtele vinohradu v Horní hoře za 120 zl.
Vína mladého 9 věder za 27 zl.
Obilí co bylo, to se lidem zoplácelo.
Summa statku 272 zl.
Z toho [se] zaplatiti má Barboře macoše výminky v smlúvách
12 zl.
Dluhův lidem zaplaceno 41 zl 25 gr.
Summa dluhův 53 zl 25 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuov 218 zl 5 gr. Dělíc to na 4 díly, přijde každému na díl jeho po 54 zl 16 gr
1 ½ den.

Barbora macocha přijala na svůj díl vinohrad v Husí hoře za 120 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 54 zl 16 gr 1 ½ den, výminky své sobě také srazila 12 zl, dluhův lidem zaplatila 41 zl 25 gr.
Summa 108 zl 11 gr 1 ½ den.
Zuostává ještě za ten vinohrad doplatit 11 zl 16 gr, ty povinna nápad[níkům] doplatiti.
f 162b
Jan přijal na svůj díl podsedek z koňmi, z vozem, s pluhem a z roubanicí, též z jednou krávou za 110 zl. Z toho sobě porazil dílu svého 54 zl 16 gr 1 ½ den. Zuostává dopláceti jiným nápadníkům mino svůj sražený díl 55 zl 13 gr 5 ½ den, placením od letha 1602 po 4 zl.

Macek Ondráček z Kněžduba na díl Anny manželky své přijal krávu bílou za 12 zl a peněz hotových z vína 9 zl. Zuostává se jemu dodati 33 zl 16 gr 1 ½ den.

Martin Filipů na díl Doroty ženy své přijal tele za 3 zl a peněz hotových z vína utržených 18 zl. Zuostává se jemu dodati
33 zl 16 gr 1 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana za podsedek 2 zl. Ty přijal Martin Filipů na díl Dorotin.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana za podsedek 4 zl. Z toho přijal Martin Filipů 1 zl a Macek Ondráčků na díl Annin 3 zl.

Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana za podsedek 4 zl. Z toho vzal Martin Filipů 2 zl a Macek Ondráčků 2 zl.
Na podsedku 44 Vaňka Vlachovského škoduje se, protože jsouc pustý požár laciněji prodán jest a dráže prodán býti nemohl, totiž 5 zl 13 gr 5 ½ den. Ty se mají ze všech dílů snímati.
f 163a
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Vaňka Vlachovského za g[runt] 1 zl. Ten přijal Jan Prček na místě Macka Ondráčkového na díl Annin.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Vaňka Vlachovského za grunt 1 zl. Přijal jej Jan Prček do Kněžduba.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Vaňka Vlachovského za grunt 1 zl. Ten přijal Jan Prček na místě Macka Ondráčka.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Vaňka Vlachovského za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Prček, náměstek Ondráčků.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Vaňka Vlachovského za grunt 2 zl. Přijal je Jan Prček do Kněžduba.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Vaňka Vlachovského za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Prček na díl Kateřinin.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka od Jury Bajárka na místě Vaňka Vlachovského přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Prček na díl Kateřinin.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jury Bajárka přijato za grunt 2 zl. Z toho vydáno Janovi Prčkovi na díl Kateřinin 1 zl a do statku Martina Menšíka na místě manželky jeho, vdovy pozůstalé po n[ebožtíkovi] Martinovi Filipovém, kterúž sobě týž Martin Menšík za manželku vzal a živobytím přečkal, odvedeno 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Bajárka přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Vydáno z toho Janovi Prčíkovi na díl Kateřiny 1 zl a do statku Martina Menšíka obráceno 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Bajárka za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Dáno z toho Janovi Prčkovi do Kněžduba 12 zl a do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Menšíka obráceno 1 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Bajárka přijato za grunt 2 zl. Dáno z nich Janovi Prčkovi do Kněžduba 1 zl a do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Menšíka obráceno 1 zl.