Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Martina Valoucha

f 548a

Ten Martin Valouchů má grunth svůj z půl lánem roli a z achtelem vinohradu v hoře Šumberku za 342 zl 15 gr, a to takto: grunth za 300 zl a vinohrad za 42 zl 15 gr.
I nachází se, že j[es]t tenž Martin za ten grunth do letha [15]93 s podílem položeným manželky své vyplatil 158 zl 4 gr 6 den a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává 184 zl 10 gr 1 den. Ty má platiti při Vánocích po 10 zl. Ta všecka summa náleží sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Jistého.

Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]95 položil Martin Valouchů půl peněz za grunth 5 zl a ostatek o svatým Václavě doložiti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Martin Valouchů za grunt peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 položil Martin Valouchů za grunt svůj 10 zl.
Leta [15]98 položil Martin Valouchů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Jistého 10 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Valouchů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 10 zl.
f 548b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Valouchů prodal grunt svůj ze třemi čtvrtmi roli, ze třemi koňmi, z vozem,
z bránami, z polovicí osetím a jiným hospodářstvím Mikulášovi Bartošovému od Červeného Kamene za summu 242 zl 15 gr, závdanku jemu dal 20 zl. A jakož Martin Valouchů měl ještě na tom gruntě mimo vinohrad, kterej odtud odňal, zaplaceného
93 zl 4 gr 6 den, takové peníze prodal Mikulášovi Bartošovýmu za 21 zl peněz hotových. A tak ten Martin tu nic nemá. Zůstává se ještě doplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Jistých
129 zl 10 gr 1 den, placením od letha 1600 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plat[cení], o[pravu] gruntu a povin[nosti] J.M. Páně Jan Hulínský, Martin Valouchů, Jan Rabák, Jan Křižanového Bartoně S.R.S.N.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Bartošů na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 10 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Bartošů na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 5 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Mikuláš Bartošů skoupil od Jana Jistého na tomto gruntě dílu jeho, což mu tu po Zuzanně, sestře jeho zemřelé, ještě mimo vyzdvižení náleželo 38 zl 15 gr 6 ½ den za hotových 10 zl 8 gr. A tak týž Jan na tom gruntě nic nemá. Act[um] v přítomnosti obou stran.
A tak týž Mikuláš nebude povinen platiti od letha 1602 nežli po 6 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Bartošů za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Bartošů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 5 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Bartošů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 4 zl.
Jakož náleželo Pavlovi Bezuškovému z tohoto g[runtu] po Barboře n[ebožtíka] Mikuláše Jistého manželce jeho 42 zl 3 gr 3 den, ty jest prodal Mikulášovi Bartošovýmu za hotových 10 zl 15 gr.
Pusté místo
f 449a
Letha 1609 v pondělí den památky s[vatý]ch Petra a Pavla z jistým dovolením J.M. urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici fojt a starší lhotští prodali požár, z kterého Jíra Bartošů ušel, ze třemi čtvrti roli a z loukami
k tomu požáru od starodávna přináležejícími urozenému panu Adamovi Šamberkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Vávrů, Václav Němčanský, Staněk Knápků, Jan Pškavý S.R.S.N.

Na tom gruntě náleží předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 19 zl 20 gr 5 ½ den, Mikulášovi Bartošovýmu posledních peněz 20 zl 9 gr 1 ½ den.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil p[an] Adam Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil p[an] Adam Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Roškového položil p[an] Adam Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam Šamberk za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberkh položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 3 zl.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového pan Adam Šamberk položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého za 2 leta 6 zl.
Již jest přebráno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 7 zl 9 gr 2 ½ den. Ty se zase musí navrátiti a budú náležeti na nápadníky n[ebožtíka] Mikuláše Bartošového.
f 449b
Letha 1646 za fojta Jana Pecha Matouš Novotný koupil ten grunt od pana ouředníka, pozůstalý po smrti pana Adama Šemberka, se vším příslušenstvím za summu 100 zl bez závdanku, placení rok po roku po 3 zl počnouc letha 1647 až do vyplnění summy. A tak za volný a svobodný jest odevzdán. Rukojmě postavuje Matěje Sadílka a Ondřeje Vaniša S.R.N.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matouš Novotný položil peněz ročních do důchod[ů] panských 3 zl.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka prodán jest grunt svrchu psaný s půl lánem roli a což k němu přináleží Martinovi Liškovi za summu 40 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Mikuláš Liška a Ondra Štěpanec SRSAN.