Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Jiříka Rysa stolaře

f 186a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 326 ten nadepsaný Jiřík ujal grunth svůj od Jiříka Roznkrance a na něm hned sobě díl Marty manželky své, což jí náleželo, srazil a dotčenému Jiříkovi Roznkrancovi ostatek, což mu na něm náleželo 30 zl, podle smlouvy zouplna vyplatil. A tak ten Jiřík Rys má grunth svůj zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1604 za purgmistra Martina Rožmberského a spoluradních jeho podli rozdílu statku n(ebožtíka) Jiříka Rysa stolaře Jan Červenka malíř na díl Lidy manželky své, vdovy zuostalé po témž n(ebožtíku) Jiříkovi Stolařovi, ujal podsedek ut s(upr)a v summě 70 zl. A tak jej nezaplacený a za volný i svobodný odevzdaný má. Stalo se v přítomnosti jeho letha ut s(upr)a.
Z toho sobě dílu svého nesrazí nic, neb přijal zaplaceného z vinohradu v Staré hoře 32 zl a za náčení stolařský 8 zl. Zuostává těch 70 zl dopláceti od letha 1604 po 6 zl sirotkom dvěma Janovi a Zuzanně. Rukojmě za to Eliáš Sokol krejčí, Václav Pták sládek, Eliáš Rybář S.R.S.N.
f 186b
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Jan Červenka malíř za g(runt) 3 zl.

Letha 1610 za purg(mistra) Bartholoměje Šlechty Václav Lipnický na místě Lidy manželky své prodal týž svrchu psaný podsedek Jiříkovi Pardubskýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 18 zl, placením každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Bučovský, Jiřík Kuběj, Vácslav Sýkora a Michal Mička S.R.S.a N.
NB. Vácslav Lipnický nemajíc na tomto podsedku nežli 3 zl zaplaceny, vyzdvihl v závdanku si(rotkům) n(ebožtíka) Jiříka Stolaře náležitých 15 zl. Z těch povinen odpovídati, jestliže se přátelé blíscí po těch sirotcích hlásati budou.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Pardubský prodal podsedek ut s(upr)a Levovi Joslovému zeti za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Ruk(ojmě) Geršl masař, Michal Izáků syn S.R.S.N.
Však toto se znamenitě vyměňuje, aby se tato odevzdávka stala, dovoleno když by ten podsedek k prodaji přišel, aby žádnýmu prodáván nebyl nežli křesťanu.
Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Lev Joslů zeť za g(runt) 5 zl. Ty přijal Václav Lipnickej na místě manž(elky) své Lidy.

100

Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev Joslů zeť položil za g(runt) svůj peněz ročních 5 zl. Ty zůstávají při právě měst(ském) strážnicském na s(irotky) n(ebožtíka) Jíry Stolaře.
f 187a
Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Lev Joslů položil za grunt svůj na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Stolaře 5 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Lev Joslů za grunth svůj na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Stolaře 5 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev Joslů položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Rysa stolaře peněz ročních 5 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev Joslů položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Rysa stolaře 5 zl.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty z dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, Lev Joslů zeť prodal ten podsedek Abrahamovi, synu Izáka kněze židovského, za 112 zl. Kterýž jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Michal a Jakub, bratrové téhož Abrahama.
Na tomto gruntě náleželo sirotkům po n(ebožtíku) Jiříkovi Rysovi stolaři ještě od letha ut s(upr)a dopláceti summy
22 zl, kteřížto zemřeli a poněvadž se žádný z přátel krevních bližší nenašel než Lida, matka jejich vlastní, za tou příčinou jest jí taková spravedlnost od práva města Strážnice přisouzena, kterouž má dopláceti Abraham, syn Izáka kněze židovského po 5 zl.
Letha ut s(upr)a Abraham položil za gr(unt) peněz 5 zl. Ty přijala Lida, manželka Václava Lipnického.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham Izáků Žid položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Lidě Malířce.
Pustý

Letha Páně 1630 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham, syn Izáka kněze židovského, prodal ten podsedek ut s(upr)a Janovi Šenovskému za summu 80 zl bez závdanku, placením po 4 zl. Kterýž jest jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Řehoř Vítků a Pavel Eliášů S.R.S.a N.
f 187b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šenovský položil za gr(unt) svůj 4 zl. Ty přijal Václav Lipnický.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šenovský položil za gr(unt) svůj peněz zadržalých 8 zl. Ty peníze náležely Václavovi Lipnickému a poněvadž všelijakých zbírek a
za šenk vinný peníze zadržel, odkázal jest těch 8 zl p(anu) Jiříkovi Prašťkovi, kteréž za purgkmistrovství svého přijal.

Letha Páně 1641 za purgkmistra ut s(upr)a a spoluradních jeho prodal Jan Šanovský zase gr(unt) svůj Pinkusovi Joslovi za summu 80 zl, však všecky povinnosti, který Jan Šenovský vykonával, aby i on vykonávati zavázán byl. Závdanku dal jemu 30 zl a co Jan Šenovský na tomž gr(untě) zaplaceného jměl, totiž 12 zl, ty jest jemu pustil, ostatek summy 68 zl má každoročně po 4 zl zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za opravu, placení gr(untu) i povinnosti všelijaké David sklenář a Izák Bzenecký S R S a N.

Jakož jest byl Abraham, syn Izáka kněze židovského, Michalovi Kraslovi za kože jistým dluhem povinný, což dle správy Izraele fojta židovského před staršími židovskými náležitě proukázal, kdež takových 68 zl na gruntě ut supra témuž Michalovi Kraslovi se připisuje, kteréž področně jemu po 4 zl od držitele grunthu zplacovati se mají.

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho jakož jest na gruntě ut supra Michalovi Kraslovi 68 zl náleželo, poněvadž Pinkus Josl
f 188a
podle jiných sousedův a Židův vyhořel, z jistej milostivej vůle a poručení vrchnosti polovic summy, totiž 34 zl, se jemu upouští. Ostatních pak 34 zl Michalovi Kraslovi dle vlastního přiznání zaplatil a ouplně jemu odvedl. A tak Pinkus Josl má týž nadepsaný grunth zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

f 191b
NB. Odtud se počíná Židovská ulice