Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Pavla Hachova

f 790a

Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 273 nadepsaný Pavel Hachů drží grunth svůj, kterejž jest po n[ebožtíku] Václavovi Hachovi otci svém za summu 120 R a vinohrad též za 120 R koupil.
A tak jest jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Vrchníčků, kterémuž grunt požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Pavlovi Hachovém ujci jeho nápadem připadl, prodal jej Václavovi Ondrových z Koryčan za summu 80 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Vlků, Jan Nováků, Václav Vrchníčků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Ondrových za grunt Václavovi Vrchníčkovi 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Barthloměje Šlechty položil Václav Ondrových za grunt Václavovi Vrchníčk[ovi] 5 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Václav Ondrových za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Ondrových za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Ondrových jinak Hanák za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Hanáků za g[runt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R.
f 790b
Letha 1614 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Václav Hanáků za g[runt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Hanák položil za grunt peněz Václavovi Vrchníčkovi 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Hanák Vrchníčkovi Václavovi za grunt položil 5 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Hanák položil Vácslavovi Vrchníčkovi za grunt peněz ročních
5 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Hanák položil Václavovi Vrchníčkovi za gr[unt] 5 R.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest grunth svrchu psaný Jírovi Pláškovi za summu 80 R bez závdanku, placením po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Pavel Režný a Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N.

Letha 1639 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Plášek ušel pryč a týž grunth s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest Janovi Řehořovému za summu 80 R bez závdanku, placením při posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Hořáček a Jan Křenovský S.R.S.a N.
Letha 1631 Jan Řehořů za purg[mistra] Jana Šlechty položil za gr[unt] 1 R 15 gr.
Ty přijal p[an] Martin Jankho na dluh jemu povinný.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Řehořů položil za gr[unt] témuž p[anu] Martinovi Jankovi 1 R 15 gr.
f 791a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Řehořů položil za grunt p[anu] Martinovi Jankovi na dluh jemu povinný 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů položil za grunt p[anu] Martinovi Jankovi za dluh jemu povinný 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Gregorů položil za gr[unt] Václavovi Večeřovému, kteréž přijal 1 R
15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů položil za gr[unt] Václavovi Večeřovému, kteréž přijal 1 R
15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů položil za gr[unt] ročních peněz 3 R.
Ty přijal Václav Večeře za rok 1639 a 1640.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr.
Ty přijal Václav Večeřa.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Gregorů položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr.
Ty přijal Václav Večeřa.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Gregorů položil za grunt svůj 2 zlm.
Ty přijal Václav Večeře za rok 1643.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Jan Gregorů složil Václavovi Večeřovi 1 R 15 gr.

Pusté
f 791b
Letha Páně 1702 dne 19. Maii za purgmist[ra] pana Jana Dašického a spoluradních toho letha Václav Pavlík ujal to místo pusté a jej staviti začal. Že pak ale pro douležité příčiny toho ku konci přivésti nemohl, protož pustil a prodal to Jurovi Velkému ze Slezska za túž summu, jak výše připsán jest, id est 80 zlm. Místo závdanku za vystavení dal jemu
2 zlr 30 kr, summu pak hlavní platiti bude povinen ročně po
2 zlr. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za zveleb[ení] gr[untu] a povinnosti Jan Hlubocký a M[atěj] Sasín SRSVN.

Letha Páně 1714 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Philipha Černého a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut sup[ra] po Jurovi Velkém neb jinak Tvrdém bez hospodáře a k tomu všechen zruinirovaný, poněvadž on Jura Velký jinak Tvrdý pro jeho zlé činy a mnoho na sobě spáchané krádeže ven z města skrz posla
f 792a
právního vyveden a vykázán jest, pročež aby grunty v městě ke zvelebení přišly a obec se rozmnožovala, puštěn jest týž grunt Václavovi Janíčkovi v summě jak nahoře 80 zlm bez závdanku, toliko aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, za vystavení se jemu sráží třetí díl, totiž 26 zlm 20 gr, ostatní peníze, totiž 53 zlm 10 gr, bude platiti povinen ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Philiph Černý a p[an] Carel Kayzer S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Polhocení se mu uděluje, poněvadž všechen zruinirovaný jest, od 1ho Januarii 1714 až do ultima Decembris 1716 od císařských a panských [povinností], však obecní všechno vybejvati povinen bude. Však toliko ještě se uvádí, že náležitě stavěti bude, jestli pak stavěti nebude, polhocení užíti nemá.
f 792b
Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut supra po smrti Václava Janíčkového pustý, puštěn jest k vystavení hned v roku 1715 Ondrovi Drchalovi, kterýžto až posavad připsaný neměl, nyní se mu připisuje a odevzdává v summě, jak prve byl, verunkovej 80 zlm, placením ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

Přípis domu Janovi Mlýnkovi

Leta Páně [1]767 dne 7. Aprilis za purgmistra p[ana] Christofa Miháče a spoluradních toho času předstoupili na dům radní dědici společní po neb[ožtíku] Janovi Mlýnkovi přednášejíce, kterak po smrti neb[ožtíka] otce jejich nadjmenovaného Jana Mlýnka, též po smrti matky jejich Doroty, rozené po Matějovi Solaříkovi,
f 793a
dům aneb grund ut supra (od Ondřeje Drchala koupený, však aš posavad kupcovi Janovi Mlýnkovi nepřipsaný) jim dědicům, totiš jmenovitě Jozefovi, Jurovi, Janovi, Tomášovi synům a Maryně ceři, nyní provdané za Jana Šumpolce, o takový se společně,

přátelsky a dobrovolně domluvili a jej Janovi Mlýnkovi jakošto bratrovi prodali za jedno sto padesáte šest rýnských, kteréžšto kupní peníze na všechny jmenované spoludědice k rozdělení přijíti ma[jí], a sice Jozefovi 30 zlr, Jurovi
30 zlr, Janovi 30 zlr, Tomášovi 30 zlr, pak i Maryně sestře
30 zlr. Podle kteréhožšto dobrovolného přátelského porovnání grunt ten společně odevzdali bratrovi svému Janovi Mlýnkovi a on takové podle rozdílu naddotčeného vyplatiti ostatním dědicům povinen bude. Tím spůsobem se jemu za jeho vlastní a volný s těma na něm obci městské podlužnýma verunkovýma penězi 80 zlm při posudcích po 2 zlr připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opr[avu] gruntu p[an] Jan Karásek a p[an] Joseph Dvořák. Stalo se u přítomnosti všech dědiců die [et] anno ut supra.
f 793b
Dle povolení vrchnostenského ouřadu de d[ato] 12ho Junii [1]788
Přípis Pavla s Paravičinů mladého

Leta Páně 1787 dne 27. Decembris stal se jest dobrovolný a nezrušitedlný kup neb prodej mezi obcou města Strážnice stranou jednou, pak Pavlem s Paravičinů stranou druhou v příčině skrze prvních poslednímu plus offerenti odevzdaného domu, a to tímto spůsobem:
Za první: Obec města Strážnice odprodala plus offerenti Pavlovi s Paravičinů mladšímu jeden v Žabí ulici vedle Václava Kudlíka a Jana Pidlicha po Nrem 105 stojící a obci městskej náležejíci purgrechtní dům za summu kupní pět set padesáte pět rejnských. Proto takže
za druhé: Obec města Strážnice povoluje a žádá, aby kup neb prodej tento knihou přípisní stvrzený, následovně zmíněný dům jemu kupcovi Pavlovi Paravičinovi mladému za vlastní, volný a dědičný připsaný a odevzdaný byl. Naprotiv tomu ale a
za třetí: Povinen bude nynější gruntu držitel
f 798a(!)
Pavel Paravičini všechny jak císařské, vrchnostenské, tak i městské povinnosti a quartirování vojáků vybejvati, slovem všechno to, co by na druhé spolupurgrechtní domy repartirované aneb uložené bylo, na sebe vzíti musí.
Že tomu všemu tak a ne jináče jest, nejenom ouřad rychtářský města Strážnice se podepsal, ale taky obyčejnou pečetí městskou to stvrzujou.
S tím tehdy se grunt tento Pavlovi Paravičinu mladému i s tím jak na jinších domech purgrechtním právem za jeho vlastní, volný a dědičný pipisuje a odevzdává.
Stalo se dne 14ho Junii roku 1788.
Nota. Pan Pavel s Paravičinů a respective otec nynějšího držitele zanechává na témž domě k další svej dispositi jedno sto padesáte rejnskejch.
Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel.