Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunth Jíry Šerméře

f 661a

Letha Páně 1590 podle záúpisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 50 nadepsaný Jiřík koupil podsedek svuoj od Kašpara Člunka za summu 120 R.
Na to závdanku vyplnil 15 R, zůstává za něj dopláceti
105 R.
Ta summa vejše psaná náležeti bude osobám níže psaným těmto:
Item sirotku Kateřiny Rudolfky předních peněz 97 R. Na to jim zadržel od letha [15]91 až do letha 1593 totiž 21 R.
Item sirot[kům] Kašpara Člunka peněz posledních náleží 8 R. Ty jim jíti mají těm obojím sirot[kům] placením rok po roku až do vyplnění těch 97 R po 7 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Dobiáš Strejčků, Petr Drejzlar a Pavel Bílek S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 9 R.
f 661b
Letha [15]95 položil Jíra Šerméř peněz purgkrechtních 8 R.
Letha [15]96 položil Jíra Šerméř za grunt 8 R.
Leta [15]97 položil Jíra Šerméř za grunt 8 R.
Leta 1598 položil Jíra Šerméř za grunt svůj peněz ročních
8 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Šerméř za grunt svůj na s[irotky] Kateřiny Rudolfky 8 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Šerméř za grunt položil a vzaty do truhlice 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Šermíř za grunt 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jíra Šermíř za grunt 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 8 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky
8 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šermíř prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi Formanovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Šmalcíř a Jan Pizl S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a polopžil Michal Forman za gr[unt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 2 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 4 R.
f 662a
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Michal Forman za grunt s[irotkům] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 4 R.
Zuostává z toho gruntu Jírovi Šermířovi předních peněz
47 R, placením od leta 1613 po 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Forman za gr[unt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky
4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Forman za g[runt] Jírovi Šermířovi 4 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Michal Forman položil zas g[runt] Jírovi Šerméřovi 4 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Forma[n] odešel preč, potom fojt a starší prodali ten podsedek se vším, což na něm bylo Janovi Valgáškovi za summu 100 R. Závdanku dal 20 R a ten závdanek vydán věřitelům, nebo týž Michal zadluživ se [a] nemoha lidem práv býti, ušel preč, platiti má ročně Jan Valgášek při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Václav Slavík a Jiřík Sýkora kolář SRSN. Act[um] za fojta Valentina Krnovského leta a dne svrchu psaného.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek položil za grunt Jírovi Šerméřovi 4 R.
Leta svrchu psaného vyhledalo se podle cedulí řezaných, že jest Michal Forman dlužen byl Michalovi Koželuhovi Židu, synu Izáka kněze, za 1 b[ečku] vína peněz 32 R. Ty jest prodal týž Michal Koželuh Janovi Valgáškovi za hotových 7 R, ty jemu má dáti z oužitku vinného leta tohoto. A tak se Janovi vypisuje, jako by takových 32 R za ten grunt na roky vyplnil.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek položil za grunt Jírovi Šerméřovi 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek položil za gr[unt] Jírovi Šerméřovi 4 R.
f 662b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ana] pana] Františka Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Blažkovi Hradeckému za summu 80 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Sedlický, Martin Pospíšil, Václav Slavík a Martin Vystavil S.R.S.a N.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažej Hradecký položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil ročních peněz k obci městské 2 R Blažej Hradecký.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Blažej Hradecký odvedl vína 2 věd[ra] na contrib[uci] pro anticipando, mimo porážku předal contrib[uci] 3 R 21 gr 3 den. Poněvadž k obci z gruntu splácí, ty se jemu vypisují, totiž 3 R 21 gr 3 den.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra Martinovi Terlichovskýmu za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jíra Moučka a Jíra Macura S.R.S.a N.R.
f 663a
Letha Páně 1659 dne 18. Junii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti Martina Tepluchovského prodán jest ten grunth ut supra Thomášovi Blučinskému za summu 82 R. Závdanku dáti má 2 R, platiti jej má každoročně při Vánocích po 4 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu i všelijaké povinnosti panské i obecní Jiřík Podivínský a Pavel Zhýbal S.R.S.a N.R.
Letha 1659 za purgkmistra ut supra Thomáš Blučinský položil závdanku 1 R.
Ten jest obrácen na contribuční rešt neb[ožtíka] Martina Tepluchovského.

Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho budouce tenž grunth ut s[upra] velmi zpuštěný a skazený, aby vystavený a zvelebený býti mohl a povinnosti c[ísařské], panské i obecní náležitě zbejvané byly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] p[ánů] Vácslavovi Kořenkovi za prodajnú summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu, panských i obecních povinností Lukáš Zahradníček a Jiřík Vsetínský S.R.N. dne a leta ut s[upra].
Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice.

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Václavovi Kořenkovi z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha
663b
spláceti 70 zlm, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jí třetí díl, totiž 23 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných

posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 45 zlm 20 gr
bude povinna platiti na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1724 dne 18. Decembris za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času po smrti neb[ožky] vdovy po Václavovi Kořenkovi připadl grunt ut supra synovi jejímu Janovi Kořenkovi, kterýž taky nedadúc ho sobě připsati v krátkém časi i s manželkú svú zemřel. Pročež zůstanúce po něm sirotci malé děti a nedospělí, aby ten grunt na ruinu pro neschopnost jejich gruntu toho držení nevyšel, ohlásíce se na něj Joannes Cogelmar hrnčíř, příchozí z městečka Furth blíž Nierenberku, a žádajíce, pokudž zde za spolu měštěnína přijat býti mohl. A uznajíce jej op[atrní] páni za dostatečného,
f 664a
prodali jej jmenovanému Joannesovi Coglmarovi za summu hotovú třiceti tři rýnské i s tím, což na něm vyplaceného jest. Podle čehož se jemu nyní týž grunt připisuje a odevzdává bez všelikých reštů až do posledního Decembris 1723 zasedělých, toliko placení ostatní verunkovej summy ročně při posudcích po 1 zlm, peníze ty po zaplacení restů a rozličných dluhů odevzdány jsou na cancellář hejtmanský, kdežto sirotkům patří, jim k zachování.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jakubovi Sklenákovi sub Nro.8

Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jakub Sklenák a ohlásil, kterak on od Jozefa Píže dům na předměstí ležící vedle vdovy Očkovej za summu 65 zlr odkúpil. Pročeš se jemu spolu i s těma na tom domě podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi, jak vyšej obsaženo jest, p[e]r 45 zlm 20 gr ročně při posudcích po 1 zlm obci mněstskej
f 664b
patřící připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněst[ských] p[an] Johan Wainer a p[an] Franz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefovi Očkovi sub Nro.7ro

Leta Páně [1]771 dne 24. Augusti za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila [do] domu radního Kateřina Očková, po neb[ožtíku] Frantzovi Očkovi pozůstalá vdova, a ve vší slušnosti přednesla, kterak ona ten po smrti svého manžela na ni případní dům vedle Jozefa Zahnaša na předměstí ležící svému synovi Jozefovi Očkovi za summu 50 zlr odevzdává. Z kterejšto summy on Jozef svým bratrům a sestrám,

totiž Tomášovi 10 zlr, Petrovi 10 zlr, sestře Kateřině 10 zlr, Johaně 10 zlr spláceti povinen bude a matce svej místo až do její smrti dle synovskej povinnosti v tom domě opatřiti a ji trpěti. Pročeš se jemu Jozefovi
f 665a
Očkovi za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností p[an Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.
Summy verunkovej na tom gruntě se vynachází 45 zlm 20 gr k splacení po 1 zlr ročně.