Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Jakuba Plachého

f 802a

Ten nadepsaný Jakub Plachý podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 97 drží grunth svůj od Tomáše Kočiše za summu 30 R hotových koupenej.
Kterejž zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1597 ten vejš psaný grunt prodán od Jakuba Plachého ze čtvrtí roli, osetí ozimé[ho] polovice, koně dva, vůz, pluh, brány i jiným vším příslušenstvím, jakž jej v užívání byl, Matoušovi Šardickému za summu 100 R. Závdanku položil Matouš Šardický Jakubovi Plachému 13 R a ostatek platiti má od letha [15]98 po 4 R. Ta všecka summa náleží dotčenému Jakubovi Plachému.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské Macek Dujhuba, Martin Vlk, Pavel Kutějkových, Mikuláš Žebráček S.R.S.N.
Leta 1598 položil Matouš Šardický za grunt svůj Jakubovi Plachému 4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 802b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš Šardický za grunt svůj Jakubovi Plachýmu 4 R.

Téhož leta a purgkmistra ut s[upr]a Matouš svrchu psaný prodal grunt svůj se čtvrtí roli robotní Martinovi Šemberovi za summu 100 R. Závdanku položil 12 R, ty přijal Matouš Šardický, platiti má od leta 1600 po 4 R do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Přidal jemu k tomu vůz, pluh, bránu a žádného koně.
Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel Hanáček, Jan Bartošů S.R.S.N.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Martin Šembera prodal grunt svůj z jednou čtvrtí roli robotní Václavovi Tlumačovskému za summu 100 R. Závdanku jemu dal 6 R, placení od letha 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pešků, Jan Buchta, Mikuláš Chmelař, Jíra Pohonek R.S.A.N.S.
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav Tlumačovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška
4 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Václav Tlumačovský prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Žebráčkovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Trn, Martin Bolfů, Václav Vlk, Jan Ondrů S.R.S.A N.

Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Mikuláš Žebráček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 4 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Mikuláš Žebráček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 4 R.
f 803a
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních jeho prodán podsedek ze čtvrtí roli robotní Janovi Augustovi za summu 52 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 4 R od leta 1611. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Řehořův, Jan Kojetínský, Martin Mladíček, Mikuláš Konečný, všickni z Starého města S.R.S.N.R.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Eliášovi Telčarovi dluhu 5 R.
S[irotkům[ n[ebožtíka] Jakuba Pláška 47 R.
Leta a za purgmistra ut s[upra] položil Jan Augstů Eliášovi Telčarovi 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Augusta za grunth 4 R.
S toho dáno Eliášovi Telčarovi 1 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 2 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Augusta za grunt svůj peněz ročních 4 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška.
Letha 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 4 R.
Leta Páně 1616 za purgmistra Martina Pláška(!) Jan Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška peněz ročních 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Augusta položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 3 R.
Pustý

Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Augusta prodal ten gr[unt] požár (bez té čtvrti roli robotní) Jírovi Pláškovi za summu 50 R bez závdanku, placením ročním po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Boletský a Jan Kopřivnicský mladý S.R.S.a N.
f 803b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Plášek položil za grunt peněz ročních R.
Zůstávají při právě, má se vyhledati, komu náležejí.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Plášek položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ten jest vydán Janovi Augustovi.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Plášek položil za gr[unt] svůj 2 R.
Ty přijal Jan Augustových, poněvadž ty peníze jsou z omylu vypsaný a dluh do důchodů JHMti se nachází, tehdy do důchodů JHMti obráceny.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jíra Plášek položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a ma zaplacení dluhu do důchodů od Jana Augusty povinného.
Letha 1644 za purgmistra ut s[upr]a položil týž Plášek za rok 1643 za grunt svůj 2 R 21 gr 5 den.
Ty sou dány do důchodův.

Pusté

Letha Páně 1722 dne 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Antonína Duraya a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě ut supra Pavel Zahnaš aniž jej sobě připsaný majíce, z dopuštění Božího o rozum jest přišel a tak na gruntě tom hned od roku 1710 v nezdraví svém pozůstávajíc z něho žádných povinností nespravoval. Pročež
f 804a
vidouce J[ejich] O[patrnosti] páni, že tudy skrz to nemalý újma se činí na schůzkách jak contribučenských, tak panských i obecních poplatků a rozjímaje sobě, že on Pavel Zahnaš s velikým nebezpečenstvím vyjití ohně tam v tom domě bydlí, pročež na žádost okoličných sousedů jemu Pavlovi Zahnašovi z gruntu toho jsou vykázali a týž grunt docela ruinirovaný a pustý pustili jsou Václavovi Pidlichovi za 2 zlr peněz hotových, v summě pak verunkovej jak prve 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 Zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní s polhocením toliko od všelijakých platů a povinností až do Nového roku příštího, to jest 1. Januarii 1723.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Carel Kayser a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 804b
Přípis domu Martina Pidlicha

Leta Páně 1763 dne 12ho Novemb[ris] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupili společní dědicové po neb[ožtíku] Václ[avovi] Pidlichovi a přednášeli, že oni pozůstalost po neb[ožtíku] otcovi svém mezi sebe rovným dílem rozdělili. Poněvadž ale v tej pozůstalosti se taky dům vynachází, následovně žádali, aby se takový dům Martinovi Pidlichovi na následující spůsob připsal, a sice:

Předně mají Martin Pidlich a Jan Pidlich v tom domě spolu bejvati, to jest Martin v přednej a Jan na dvoře neb zadnej světnici.
Za druhý mají Martin a Jan Pidlich sestrám svým spolu
60 zlr, a sice Anči provdanej Hurbánkovej 20 zlr, Rosárii provdanej Zahrádkovej 20 zlr a Barboře 20 zlr z toho domu vyplatiti.
Následovně a za třetí mají ti dva bratři Martin a Jan Pidlich každý na tom domě 75 zlr míti a tak spolu bejvati. Kdyby
f 805a
se ale znážeti nemohli, tak Martin Pidlich bratrovi svému Janovi Pidlichovi svůj díl 75 zlr zaplatiti povinen bude, co se ale tak rozumívá, kdyby takovú příčinu měl, která se od městskýho ouřadu za dostatečnú i uznala.
Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Pidlichovi spolu s těma na něm ležícíma verunkovýma penězi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský (který povinnosti Martin a Jan Pidlich spolu rovným dílem zaplatiti povinni budú) p[an] Peter Gruner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jury Moučky

Leta Páně 1760 dne 14. Feb[ruarii] za burgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jura Moučka a ohlásil, že on od Martina Pidlicha
f 805b
půl domu v Žabí ulici v Starém městě vedle Josepha Fialy za summu 76 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu takového půl domu právně připsáno bylo. Na kteroušto slušnou žádost se jemu Jurovi Moučkovi s těma na tom domě obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm při posudcích po
2 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení c[ísařsko] král[ovské], vrchnost[enské] a městské povinnosti p[an] Johann Karásek a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis celého domu sub Nro 106 Jana Pidlicha

Letha Páně 1771 dne 17. Juliii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil Jan Pidlich na dům radní a ohlásil, kterak on druhú polovitzu toho domu od Jury Múčky za summu 76 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu ten jistý dům právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost

f 806a
se jemu Janovi Pidlichovi víc psaný celý dům spolu i s tyma na tom domě od starodávna obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařských], vrch[nostenských] a mněstských p[an] Johanes Weiner a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.