Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Gr[unt] Anny Pavla Němcového

f 809a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 343 n[ebožtík] Ondra Mirselů, muož Anny napřed psané, měl podsedek a čtvrt roli činžové a vinohrad v Zbavsa hoře koupenej za summu 200 R.
Na kteroužto summu peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým, též co jest od Jiříka Dluhošového po Dorotě manželce jeho podle smlouvy dílu jeho zaplatila vše[mu] vyplnila 131 R 22 gr 4 den. A tak ještě dopláceti zuostává od letha [15]94 při Vánocích s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Němcového Kači a Zuzanně rok po roku po 10 R summy 68 R 7 gr 3 den.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Blažek Kočiš, Mikuláš Tkadlců, Matěj Bobálů a Jan Basků S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 Pavel Němců položil za grunth peněz purgkrechtní[ch] 10 R.
Letha 1596 Pavel Němců položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Leta 1598 Anna Pavla Němcova jakož zuostávala za podsedek ut s[upr]a doplniti summy 48 R 7 gr 3 den, takové peníze odvedla na roli Tomáše Pěkníka, kterouž je[mu] prodala. A tak týž Tomáš z tej roli bude povinen sirotkům n[ebožtíka] Pavla Němcového doplátcet, jakž při statku o tom
f 806b
obšírně napsáno stojí v rejstřích sirot[čích] v listu 153.
A tak Anna Pavla Němcového podsedek svůj zouplna a docela zaplatila.

Letha 1605 za rychtáře Jana Drabíka Anna vejš psaná prodala podsedek ut s[upr]a Václavovi Kašpara Matuškového za summu
78 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od leta 1605 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Vlků, Jan Nováků S.R.S.N.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav Kašpara Matuškového prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Novákovýmu za summu 78 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Jíry Vítkového, Macek Polák, Jan Hřivnáč, Václav Kašpara Matuškového S.R.S.a N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Nováků za grunt Anně Němcové 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Nováků za grunt Anně Němcové 4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Novák za grunt Anně Němcové 4 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Novák za grunth Anně Němcové 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Novák za grunt Anně Němcové 4 R.
f 810a
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Nováků prodal grunt svůj svrchu psanej Burjanovi Mikšíčkovi ze Škytomile za summu 90 R. Závdanku jemu dal 22 R, ostatek platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně a obecní Jan Kojetínský, Řehoř Talků, Martin Chytroška, Pavel Režný S.R.S.N.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan Mikšíčků položil za g[runt] Anně Němcové neb Kotlové 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Burjan Mikšický položil za g[runt] Anně Němcové jinak Kotlové 4 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Burjan Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Burjan Mikšíčků položil Anně Kotlové za grunt peněz ročních 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové 4 R.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R.

Pustý

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Křenovskému za summu 60 R bez závdanku, placením při posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Václav Večeřů a Pavel Plášek S.R.S.a N.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Křenovský položil za gr[unt] podle odkazu neb[ožky] Anny Kotlový na kostel a zbor strážnicský peněz ročních 1 R.
f 810b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Křenovský položil za gr[unt] podle odkazu neb[ožky] Anny Kotlový na kostel a klášter strážnicský 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Křenovský položil za gr[unt] podle odkazu nebo[žky] Anny Kotlový na kostel a klášter strážnicský 1 R.

Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza položil Václav Benda za gr[unt] svůj ut s[upr]a peněz ročních podle odkazu Anny Kotlový na kostel a klášter strážnický, kteréž přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1636, [16]37, [16]38, [16]39 a 1640 5 R 4 gr 2 den.

Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních jeho Václav Benda prodal grunt svůj ut s[upr]a Jírovi Lipnickýmu ze vším příslušenstvím za summu 20 zlm. Závdanku při odevzdávce složil 3 zlm a co tak týž Benda na tom gruntě vyplatil, totiž 5 R 4 gr 2 den, ty jemu Jírovi Lipnickému postoupil, rok po roce klásti má při posudcích po 3 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné JHM i obecní všelijaké povinnosti Řehoř Glivický a Jan Křenovský SRSaN.
Letha Páně 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Lipnický platí za grunt svůj a položil na kostel strážnický vedle odkázání Anny Kotlový 1 ½ zlm.
Ty přijal purgmistr ut s[upra].
f 811a
L[eta] 1667 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jíra Lipnický jsouce již věkem zešlý nemohouce pro nemožnost svou povinností všelikých zbejvati, pustil a podstoupil grunt svůj synu svému Jírovi Lipnickému za summu tou, jakž jej sám ukoupený měl, summa gruntu hlavní jest 60 zlm, a to všechno, co na něm zaplaceného měl, totiž 9 zlm 25 gr, jemu z lásky otcovskej daroval, ročně jej platiti povinen bude po 3 zlm na kostel strážnicský. Tímto zápisem se jemu odvádí a připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu i placení všelijaké i jiné povinnosti Jan Studenský, Jan Sasín S.R.S.a N.R. dne ut supra.
Na gruntě tomto otec nic víceji praetendirovati nemá Jíra Lipnický.

Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jíra Lipnický prodal grunt svůj, tak jak ho sám sobě postoupený měl, Janovi Bělíkovi za summu 60 zlm. Místo závdanku jemu Jan Bělík contributi 48 kr zaplatil a tak Jan Bělík při každých posudcích na kostel a klášter strážnický po 3 zlm do vyjití summy zpláceti povinen bude. Co se dotýče Jíry Lipnickýho jeho nápadu, bude se moci Jan Bělík s ním o to domluviti. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Jakub Jurášek a Jura Vlček S.R.S. a ner[ozdílnou].
f 811b
Letha Páně 1680 dne 28. Julii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho Jan Bělík majíce grunt svůj tak jak jej sobě postoupený od Jíry Lipnického, Jurovi Vlčkovi zeti svému v 60 zlm dobrovolně jest pustil, z kteréhožto

gruntu každoročně při Vánocích na kostel a klášter strážnický 3 zlm do vyplnění napřed jmenovanej summy skládati povinen bude. Odevzdán témuž Jurovi Vlčkovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i obecní Frantz Čejka a Jiřík Hořák S.R.S.V.a N. dne a letha ut supra.

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho ujmouce sobě nadepsaný Jura Vlček jinší grunt, tento jest prodal v tej summě, tak jak jej sám měl, Martinovi Salačovi z Kovalového za 60 zlm, Závdanku mu dal při odevzdávce 7 zlm 26 gr, platiti má na kostel a klášter strážnický po 3 zkm každoročně. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. Martin Mlýnek a Václav Hořejší dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1690 dne 20. Januarii za purkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce nadjmenovaný grunt Martin Salač od Jiříka Vlčka v 60 zlm ukoupneý, takový jest z dobrovolný smlúvy prodal jest Andrysovi Ratiborskému za summu, který měl ukoupený, totiž 60 zl mor[avských] pouští
f 812a
a za opravení a zvelebení téhož gruntu odvádí jej za hotových peněz 10 zl mor[avských] závdanku. Při odevzdávce položil jest 3 zlm 12 gr alb 6 den, ostatní peníze platiti má na kostel a klášter stráž[nický] každoročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za odbývání povinností J.M.C., tak také J.M.Hr. a obci p[an] Václ[av] Mlýnek a p[an] Jiřík Bohunský S.R.S.a N.

Letha Páně 1724 dne 21. Julii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času předstoupil na rathauz města Strážnice Jan Baňař s přednešením, že jest v smlúvu vešel [s] Alžbětú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Ondřejovi Ratiborském, o grunt ut supra a že jest takový podle obojí strany dobrovolnej smlúvy koupil od ní spolu i s tím, co na něm vyplaceno jest 3 zlm 12 gr 6 den alb, za hotových dvacet rýnských, a to sice bez všelikých reštů až do svatého Jana běžícího 1724 roku zasezelých, poněvadž ona prodavačka takové k zaplacení všechny na sebe vzala. Pročež poněvadž jmenovaná Alžběta to taky tak vše dobrovolně přiznala, týž nahoře psaný grunt připisuje se nadjmenovanému Janovi Baňařovi za vlastní s placením ostatní
f 812b
verunkovej summy 56 zlm 17 gr 1 den alb na kostel a klášter strážnický ročně při posudcích po 3 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Dedel a p[an] Pavel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.

Leta Páně 1731 dne 8. Junii za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času po smrti držitele gruntu ut supra Jana Baňaře pozůstalá po něm vdova Alžběta provdala se za Pavla Studenského a přitom v tom časi prodala grunt ten z svej dobrovolnej vůle Mikulášovi Matějkovi za hotových dvaceti osm rýnských. Pročež podle tej jejich dobrovolnej smlúvy a prodavačky vysvětlení a daného povolení připisuje se ten grunt Mikulášovi Matějkovému za vlastní, placením ostatní verunkovej summy, která na tom domě k placení jest na kostel a klášter strážnický, totiž 56 zlm 17 gr 1 den alb, ročně při posudcích po 3 zlm. Contributzi a jiné povinnosti kupec za celý 1731 rok k placení na sebe vzal.
f 813a
Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vác[lav] Košvic a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Jozefa Stojana

Letha Páně 1751 dne 17. Novem[bris] za purgkmistra pana Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Maryna, vdova po neboš[tíku] Mikulášovi Matějkovi, přednesla, kterak ona ten mající grunt vedli Pavla Stanislava z jednej a Václava Pidlicha ležící Jozefovi Stojanovi za summu šedesáte devět rýnsk[ých] z výminkú svého svobodného bydlení do smrti, pakli by se srovanti nemohli, koupec deset rýnsk[ých] složiti povinen byl, dobrovolně odprodala. A ty na tom gruntě podlužné verunkové peníze 58 zlm 17 gr 1 den alb na kostel a klášter strážnický při posudcích, když požádané budú, ročně po 3 zlm zpláceti se kupec zavázal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi Stojanovi s těma verunkama za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu
f 813b
a placení císařskej a městskej povinnosti p[an] Jozef Duray a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
Notandum. Koupec toho domu Jozef Stojan jest vdově Maryně Matějkovej za tou výminku deset rýnsk[ých] složil, pročeš se ten dům ab hoc onere osvobozuje. Stalo se dne 23. Februa[rii] 1752.

Přípis domu Jozefa Fijaly

Letha Páně 1762 dne 7. Augusti za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil před počestnú radu Jozef Stojan a přednesl, že tento grunt právně sobě připsaný mající Jozefovi Fijalovi za jeho grunt na Suchém řádku ležící folio 47 prohandloval ze svej dobrovolnej vůle,

naprotiv čemuž Jozef Fijala Jozefovi Stojanovi štyricet pět rýnských přídavku na hotově dal. Pročež se nadjmenovaný grunt Jozefovi Fijalovi
f 814a
s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 56 zlm 17 gr 1 den patřících na kostel a klášter strážnický při posudcích, když by požádané byly, ročně po 3 zlm skládat povinen bude, za jeho vlastní, dědičný a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho toho k placení povinností a za opravu gruntu jak císařských, vrchnostenských i městských pan Jozef Stanislav a p[an] Ignatz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a letha ut supra.

Přípis Jana Fiale

Leta Páně 1774 dne 28. měsíce února za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času pozůstal po neb[ožtíku] Jozefovi Fialovi grunt tento mezi dědice Martina, Cyrila a Jana synů na podíly, kterýžto dle právního inventáře a připojeného rozdílu na syna Jana v summě 70 zlr jest připadl. Jakož taky on řečený Jan Fiala v tej summně těch sedumdesáti rýnských jej dobrovolně na sebe přijímá spolu i s těma na něm od starodávna vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 56 zlm 17 gr a 1 den alb na kostel a klášter strážnický při posudcích po 3 zlm skládat majícíma. Podle toho grunt tento se jemu Janovi Fialovi za volný a svobodný odevzdává.
Svědkové strany placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Večeřa a pan Ignatz Košvic S.R.S.V.a N.